Voorwoord Bescherming van een stukje "Zegepralent Kennemerland" Geachte donateurs en belangstellenden. Voor u ligt de jongste uitgave van de Stichting Santpoort. Een bijzonder nummer, om dat het de uitgave is in het jaar dat de Stichting 30 jaar bestaat. We beginnen dan ook met een artikel waarin Lieke Baron en Jos Diekstra in vogel vlucht een beschrijving geven van de activiteiten van de Stichting Santpoort in de loop van haar dertigjarig bestaan. Het is geen uitputtend stuk geworden in de zin dat alle ac tiviteiten en publicaties van 30 jaar zijn besproken -uiteraard een ondoenlijke zaak maar het is de bedoeling dat onze lezers een goede indruk krijgen van de doelstellingen, de diversiteit aan werkterreinen en de redenen en resultaten van de verschillende acties die de Stichting Santpoort in de loop van haar bestaan heeft ontplooid. Het tweede artikel is het verslag van een interview met de 86-jarige heer Chris Pieterse over de lokale Radiocentrale uit de jaren twintig. Hij noemt zichzelf wel de eerste "DJ van Santpoort". Joop de Meza verhaalt in het volgende artikel over zijn vader Johan de Meza, de stich ter van het honingbedrijf Mellona in Santpoort-Zuid, over de gestadige groei - "Mello- nahoning ging het meest over de tong"- en de uiteindelijke verkoop van dit wereldwijd opererende familiebedrijf. De wederwaardigheden gedurende de oorlogsperiode 1940-1945 geven het verhaal een extra dimensie. Verschillende van de illustraties zijn uniek en niet eerder gepubliceerd. Het geheel is in nauwe samenwerking met Hans Vis ser tot stand gekomen, die ook de eindredactie heeft gevoerd. Daarna is er een korte inleiding bij een aantal artikelen over de stichting en de huisves ting van uitgeverij C. A. Mees door Jos Diekstra. Mevr. Lisa Kuitert beschrijft in het vijfde artikel het leven en werk van Mea Mees-Ver- wey, die samen met haar man de uitgeverij C.A. Mees aan de (huidige) Middenduiner- weg 2, Santpoort-Noord oprichtte en deze later alleen voortzette aan de Vinkenbaan in Santpoort-Zuid. Het tijdschrift Wendingen is een van de beroemde uitgaven van de uitgeverij. Dan volgt een beknopt genealogisch overzicht van de families Mees en Verwey door Hans Visser. Pim Boer geeft vervolgens in artikel zeven een beschrijving van het huis en de historie van Middenduinerweg 2 het zadelmakerijtje op Kerkweg 1 en de omgeving. Als laatste geeft Pim Boer historische informatie over de familie Peereboom, de bouwer van Middenduinerweg 2 en Kerkweg 1. Bij de totstandkoming van de laatste drie artikelen hebben de schrijvers gebruik mogen maken van de resultaten van archiefonderzoek van de heer Jan Morren en de informatie van de heer W. Hoefakkers waarvoor onze hartelijke dank. Zeker willen wij de heer Gerard Van Geldorp bedanken voor al het voorwerk dat hij heeft verricht. In 2004 had hij in de etalage van boekhandel Brederode de etalage inge richt met prachtige uitgaven van de uitgeverij C.A.Mees, Santpoort. Als "fan van Mees" bleek hij al jaren informatie te verzamelen over het leven van Conno Mees en de uitge verij. De huidige eigenaar van het huis, waar C.A. Mees woonde en de uitgeverij startte, is Kees Doomenbal, die een aantal exemplaren van Wendingen bezit, waarvan de uitgave ooit vanuit dit huis is begeleid. Hij heeft het huis met veel liefde gerestaureerd. De heer van Geldorp heeft voor informatie en fotomateriaal contact opgenomen met de familie Peereboom. Ook is via hem het contact gelegd met mevrouw Kuitert. Tenslotte willen wij mevrouw E. A. Kuitert, professor in de boekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, hartelijk danken voor haar interessante bijdrage over Mea Verwey. Haar verhaal belicht een aspect in de historie van Santpoort, waar nog niet zo veel over is geschreven en waar wij zeker verder mee gaan. Wij wensen u veel leesplezier. Reacties en aanvullingen zijn welkom. Het bestuur van de Stichting Santpoort 2 30 jaar Stichting Santpoort in vogelvlucht Lieke Baron en Jos Diekstra De oprichtingSamenwerkingsverbanden SJantpoort, een prachtig dorp, gelegen aan de binnen- duinrand. Vol met cultuur, historie en natuurschoon, dat behouden dient te blijven voor kinderen en kleinkin deren. Zo moeten mr. L.F. de Groot, mevr. L. Vermande-Dei- num, mevr. M.L.B.W. Jongkind-Moonen en de heer J.J. E. van Baarsel gedacht hebben, toen zij op 2 maart 1976 besloten de Stichting Santpoort in het leven te roepen. Directe aanleiding voor de oprichting in 1976 was de sloop van Longwood, een van de fraaie villa's aan de Duinweg in Sant poort-Zuid. In de na-oor- logse periode en de zesti ger jaren ging veel karak teristieke bebouwing en natuurschoon -Santpoort en omgeving had de repu tatie een van de aantrek kelijkste woon- en vakan tieoorden van Nederland te zijn- in rap tempo ver loren. Protesten vanuit de bevolking hielpen niet. Het eerste bestuur, be staande uit bovenge noemd viertal, presenteer de zich aan de bewoners van Santpoort en het ge- Villa Longwood rond 1905 meentebestuur met in haar Statuten het volgende: "De Stichting stelt zich ten doel het behoud van het lan delijke aanzien, van het dorpskarakter, van het woon- en leefklimaat, van objecten van historische, cultuurhis torische of culturele waarde en van het natuurschoon van Santpoort en zijn omgeving, alsmede de bescher ming daarvan tegen (verdergaande) verstedelijking en/of andere vormen van aantasting dan wel bederf, al les in de ruime zin des woords. Uiteraard heeft de stichting in de loop van haar bestaan sterke en minder sterke momenten gekend afhankelijk van de bestuurskracht en het aantal medewerkers, maar door zich voortdurend in te spannen voor bovenstaande doelstellingen is de stichting zichzelf al die dertig jaren trouw gebleven. Dit alles kon alleen door de steun van nu ruim 350 do nateurs, de inzet van de bestuursleden en een forse groep medewerkers, die allemaal belangeloos veel werk hebben verzet. In het laatste decennium is daar de samenwerking met de Wijkplatforms Santpoort-Noord en -Zuid bijgeko men. Ook wordt waar nodig contact onderhouden met politieke partijen, Burgemeester en wethouders, ge meenteraadsleden en ambtenaren. Toen eenmaal een netwerk was uitgezet, ging men aan het werk. De werkterreinen van de Stichting J)e identiteit en schoonheid van Santpoort wordt zeer sterk bepaald door de ligging in de Binnenduinrand. Verder zijn de historisch-geografische, sociale en eco nomische ontwikkelingen door de eeuwen heen bepa lend geweest voor de huidige bebouwing, de architec tuur, de wegen- en stratenpatronen, de historische water lopen en groenstructuren. Ondanks de ligging in de drukke Randstad heeft Sant poort haar dorpse karakter weten te bewaren dankzij de afwisseling van intensieve en extensieve bebouwing, het merendeels vasthouden aan een bouwhoogte van maxi- \/anaf het begin heeft de stichting contact gelegd en sa menwerking gezocht met gelijkgerichte verenigingen en stichtingen zoals de Bond Heemschut, Landschap Noord-Holland, de Milieufederatie, Historisch Museum Haarlem e.o. vh. Zuid-Kennemerland, de Stichting Zuid-Kennemerland Natuurlijk en zusterorganisaties zo als de Dorpsraad Driehuis, de Stichting Ons Bloemen- daal en later ook de Historische Kring Velsen. 3

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2006 | | pagina 3