OVERZICHT VAN ONZE INVENTARISATIE-WERKZAAMHEDEN L.V.-D. 20 Pagina 20 uit De Zandpoort van 1984 met een overzicht van de werkzaamheden voor de monumenteninventarisatie van Santpoort van 1977 tot 1982 door verschillende bestuursleden en medewerkers van de stichting. 6 matig onderhoud. In de praktijk is de restauratie maar deels uitgevoerd en de stichting heeft meerdere malen op beter onderhoud aangedrongen. Als in 1996 bekend wordt dat Natuurmo numenten het geheel zal overnemen lijkt dat de be scherming te geven die het complex verdient. Uiteinde lijk vindt de overname door langdurige juridische proce dures pas plaats in 2004, wel met de verplichting dat al gehele restauratie binnen 5 jaar moet plaatsvinden. Na tuurmonumenten kan zelf voor de gebouwen geen pas sende bestemming vinden binnen haar organisatie en wil alleen de gronden behouden. Deze gebouwen, dus niet de huizen die particulier eigendom zijn, worden nu met een erfpachtverplichting te koop aangeboden. Intussen wordt provisorisch onderhoud gepleegd door de huidige gebruiker. De stichting heeft al meerdere malen aange drongen op een snellere afwikkeling. Het complex gaat er in deze situatie bepaald niet op vooruit. Boerderijcomplex Middenduin rond 1980 Hoe belangrijk Middenduin is voor de mensen in en ook buiten Santpoort, is gebleken op de Open Monumenten dagen van 2004 en '05. Het complex is toen door hon derden mensen bezocht en de rondleidingen door de Stichting Santpoort georganiseerd waren een groot suc ces. Dankzij uitgebreid historisch onderzoek zijn in de Zandpoort van 1980 en 2004 interessante artikelen over het complex gepubliceerd. Stichting Santpoort en het welstandsbeleid Qp 17 juni 2004 is in Velsen de Welstandsnota aange nomen, hiermee tegemoetkomend aan de eis van de landelijke overheid dat iedere gemeente voor 1 juli 2004 het welstandsbeleid moet hebben vastgelegd. De Stich ting Santpoort heeft in een reeks van 15 workshops meegewerkt aan het opstellen van de gebiedsgerichte criteria. Het doel van de Nota is de burger duidelijkheid te geven wat zijn bouwmogelijkheden zijn en hoe de plannen het best kunnen worden vormgegeven qua ont werp en materiaalkeuze. De Stichting Santpoort heeft m.n. aandacht gevraagd voor de criteria voor de histori sche kernen in Noord en Zuid, het respecteren van de di verse architectuurstijlen, de villaparken en de groene ge bieden. Verder heeft zij bewerkstelligd dat bij groot schalige plannen eerst beeldkwaliteitsplannen gemaakt gaan worden, zodat men veel duidelijker kan zien hoe een plan eruit komt te zien en of het past in de omge ving. De Stichting Santpoort, de ruimtelijke ordening en het dorpskarakter [-[et behoud van het dorpskarakter en de bescherming tegen verdergaande verstedelijking staan bij de stich ting hoog in het vaandel. Op nieuwe ruimtelijke plannen zoals een bestemmingsplan, de Structuurvisie, het Lo kaal Verkeers- en Vervoersplan, het Groen- en bomen- plan, op provinciaal niveau het Streekplan, is de stich ting alert. Zonodig worden zienswijzen ingediend, wordt ingesproken in commissie- en raadsvergaderingen en wordt contact onderhouden met bewoners, zusteror ganisaties en politieke partijen. In 2005 bijvoorbeeld bij de behandeling van de laatste Structuurvisie 2005-2015 wordt duidelijk dat de ge meente plannen heeft om zowel "de groene scheg" (de driehoek met skatebaan tegenover station Sant poort-Noord) als de grote speelweide voor school en jeugd ten zuiden van de stationsvijver te bebouwen. Op het laatstgenoemde terrein zou het gaan om zo'n 40 appartementen voor senioren en een nieuw dorpshuis. Op dit restant van de open strandvlakte De Schipbroe ken, die hier diep Santpoort binnenkomt, zouden z.g. urban villa's (appartementengebouwen bestaande uit 5-6 woonlagen) moeten komen. De plannen voor urban villa's in de groenstroken van de Willem de Zwijgerlaan en de bebouwing aan de Olga von Gotschlaan waren al na de eerste inspraakronde uit de visie gehaald. Op de vraag al of niet te bouwen op de locatie Valcken- hoeflaan kreeg de stichting binnen enkele dagen van de 200 in de directe omgeving rondgebrachte formulieren ruim 130 steunbetuigingen retour. De bewoners willen dit open gebied behouden. De enquêteformulieren zijn aangeboden aan de raad. De stichting blijft alert op nieuwe ontwikkelingen in dit gebied. Nieuwbouw voor senioren en jongeren kan in Santpoort-Noord prima ge realiseerd worden op herstructureringslocaties zoals de omgeving van de bibliotheek en het terrein van het Nova in Noord, heeft de stichting naar voren gebracht in haar uitgebreide reactie op de laatste structuurvisie. Historische kern gen ander kwetsbaar gebied is de historische kern, waar nu het conserverend bestemmingsplan Vlugtho- ven e.o. van kracht is. Het plan omvat het gebied rond om de molen, het eerste deel van de Wüstelaan, Johan van Beemlaan Hoofdstraat, Vlugthovenstraat en de z.g. groene long aan de Burgemeester Enschedélaan en Mid- denduinerweg. In 1979 kan de stichting melden dat een plan voor hoog bouw op de plek van de garage (toen) Van der Velden dankzij protesten van haar kant geen doorgang zal vin den. Het landelijke aanzicht van het gehele historische Hoofdstraatfront bij de entree van Santpoort zou door zo'n ingreep worden aangetast. Een jaar later constateert 7 1977 - 1978 - Voorlopige en nog onvoltooide inventarisatie van de gehele Hoofdstraat. Omvangrijk werk, verricht door mevrouw M. van der Schoot en medewerksters. 1980 - Eerste algemene -voorlopige- inventarisatie van Santpoort (Noord en Zuid, de Hofgeest en de omringende agrarische ge bieden. door ondergetekende) 1980 - 1981 - Grondige inventarisatie van Vinkenbaan en Duinweg,in verband met onze kritische aantekeningen bij het concept-bestemmings plan Santpoort Zuid I, waarom het gemeentebestuur had verzocht. Hierbij ondervonden wij veel medewerking van onze adviseur de heer P. Jongens -ex-hoofd bureau monumentenzorg Haarlem en van de heer S. Rolle, archivaris van Velsen. Samen met de gemeentefotograaf zorgde deze laatste voor pri ma fotomateriaal. Bovendien was hij met raad en daad behulp zaam bij het vele archiefwerk van de dames T. Lindeman-Me ije- rink en A.E. Kruger-HoppenbrouwerEen fraai album met gegevens en foto's was het resultaat, waarvan een exemplaar aan Wethou der K.J. Bijl werd overhandigd. 1981 - 1982 Tweede algemene inventarisatie van Santpoort (Noord en Zuid), de Hofgeest en de omringende agrarische gebieden. Ter voorbereiding van een nieuwe Monumenten-verordening en een gemeentelijke monumentenlijst had het college van B. W. ons verzocht om een lijst van objecten. Met behulp van de eerste inventarisatielijst hebben de heer P. Jongens en ondergetekende geheel Santpoort en omgeving hier voor nauwkeurig onderzocht. Het resultaat was een uitgebreid en professioneel toegelicht overzicht van de meeste objecten die de moeite waard zijn om voor de toekomst te bewaren en te beschermen. De lijst geeft een gevarieerd beeld met gebouwen,(oude gave dorpshuizen, villa's en boerderijen), cultuur-historische ter reinen, hekwerken, enz. 1982 a. - Inventarisatie van de Bloemendaalsestraatweg door de dames Lindeman en Kruger, in samenwerking met archivaris Rolle en adviseur Jongens. Een tweede fraai album met gegevens en fo to's was daarvan het resultaat. b. - Inventarisatie Wüstelaan. Hiervan zijn de archief-gegevens uitgezocht. Bij het samenstellen en inrichten van de albums verleende de heer H. Kruger onmisbare hulp.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2006 | | pagina 5