TZvadwedeïeule. Broekbergenplein nauwelijks of niet mag worden overschreden. In een tweede bouwplan is het bouwvolume terugge bracht van 40 naar 32 appartementen, maar het volume blijkt nog altijd de huidige bebouwing te overstijgen. Bovendien is het complex pal aan de rand van het be schermde veen-weidegebied gelegen. Daarnaast blijkt dat het landgoed verder versnipperd zal raken. Een deel is op dat moment nog in bezit van de (laatste) Witte Paters. Bewoners van het appartemen tencomplex en de eigenaar van het koetshuis krijgen ie der een privé-zone. De rest wordt openbaar park. Tevens wordt duidelijk dat de nieuwe eigenaar van het koetshuis zonder bouwvergunning het dak van het oude pand reeds heeft gesloopt, omdat hij er een hoger dak op wil laten plaatsen. De bezwaren van de stichting worden helaas ongegrond verklaard. Wel is men blij met het plan om het openbare park zoveel mogelijk in de stijl van de bekende land schapsarchitect J.D. Zocher, die ook het park van Elswout ontwierp, te handhaven. Voor het park heeft de stichting eind negentiger jaren aangedrongen op de aanvraag van de rijksmonumenten- status; in 2002 is deze verleend. Beken en duinrellen ]h veneens weet de stichting een beschermde status van vijvers en beken in en rond het Burgemeester Rij- kens- park en Spaamberg te bewerkstelligen. Op initia tief van mevr. Vermande-Deinum, namens de Stichting Santpoort lid van de Monumentencommissie, zijn de be staande en historische duinrellen in de gehele gemeente Velsen in kaart gebracht en hebben bescherming gekre gen. Bert Oosterop, destijds medewerker van de stich ting, heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan het onderzoek naar de beken. Ook is de gemeente gewezen op de mogelijkheid tot subsidie(Belvedèrenota) bij het herstel van duinrellen. (Zie De Zandpoort 1995) Bij het bekenonderzoek kwam de stichting erachter dat er grootschalige plannen voor woningbouw op het PZ terrein Meer en Berg waren. Deze zouden onherroepe lijk gevolgen hebben voor de waterhuishouding en de beek die de slotgracht van de Ruïne van water voorziet met mogelijk desastreuze gevolgen voor het voortbe staan van de Ruïne. Fusieziekenhuis Qegin jaren negentig worden de graslanden bij Spaam berg genoemd als mogelijke locatie voor het nieuwe fiisieziekenhuis. De stichting wijst op een plek, die veel bereikbaarder is vanwege de reeds aanwezige infrastruc tuur, nl. naast het Van der Aartsportpark in Haar lem-Noord. Uiteindelijk komt het daar ook. Landschapsbeleidsplan 2006 |Jït bovenstaande zal duidelijk zijngeworden, dat de stichting zich al 30 jaar intensief bezig houdt met het landschap van Santpoort en omgeving. De groene long in Santpoort-Noord, het Novaterrein in Santpoort-Zuid, De Biezen, Schoonenberg, Velserbroek, Groeneveen, Sinnevelt, Velserend, Duin en Kruidberg en Meer en Berg zijn allemaal deelgebieden, waar men zich mee heeft beziggehouden en waarvan de ontwikke lingen nog steeds worden gevolgd. In januari 2006 heeft de stichting in het kader van de ge meenteraadsverkiezingen een symposium over het land schap van Velsen en Zuid-Kennemerland georganiseerd in samenwerking met de Historische Kring Velsen en de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging). Ze had al eerder meerdere malen aange drongen op het maken van een landschapsbeleidsplan voor geheel Velsen. In een dergelijk plan komen alle as pecten van het landschap aan bod en houden nieuwe ontwikkelingen tegelijk ook herstel en verbeteringen in. Het maken van het plan is opgenomen in het collegepro gramma 2006-2010. We gaan ervan uit dat het er komt. De Stichting Santpoort en de infrastructuur De historische groei van een dorp of stad is meer herkenbaar als oude wegen- en padenstructuren in stand zijn gebleven. In Santpoort bestaan nog heel wat oude verbindingsrou tes die teruggaan op de prehistorie, de Romeinse tijd en de Middeleeu wen. We hoeven maar te denken aan de huidige Middenduinerweg uit 1200, de Hoofdstraat, de Johan Van Beemlaan, de Overbildtweg, de Kerkweg en het Kerkepad. Hoewel nieuwe wegen in een groeiende woonkern noodzakelijk zijn, zijn het tracé, de vormgeving en het materiaalgebruik van grote invloed op het dorps- en straatbeeld, de historische leesbaarheid, maar zeker ook op de woon- en leefkwaliteit. Daarom wordt, indien nodig, ook op de Lokaal Ver- keers- en Vervoersplannen gereageerd. Zuidtangent en Westelijke randweg gegin jaren '90 buigt de stichting zich vooral over mo gelijke routes van de zuidtangent en de eventuele verdere aantasting van leefgebieden. Zelfs een traject door de Johan Van Beemlaan langs het burgemeester Rijkenspark blijkt tot de mogelijkheden te behoren. De stichting organiseert een grote bijeenkomst in de IJmond MTS waar ruim 450 mensen op afkomen. In de jaren 2001-2002 laait er weer een discussie op over een mogelijke zuidtangent. In 2004-2005 komt daar de discussie over een westelij ke randweg langs Santpoort- Noord en Driehuis naar IJmuiden bij. In de laatste Structuurvisie duikt plotseling het plan op om langs het "Zwarte Pad" een directe ontsluitingsweg voor auto's te maken vanaf de Randweg naar Sant poort-Zuid en uiteraard verder. Gelukkig is dit ook even snel weer verdwenen dankzij vele afwijzende reacties. De visie van de stichting is dat bij elk tracé geen verdere aantasting van de groene gebieden en vermindering van leef- en woonkwaliteit mogen plaatsvinden. Brederode route 10 Broekbergenplein gen succes behaalt de Stichting Santpoort in de periode 1995-1997. In het verkeersplan Velsen wordt voor gesteld op de kruising van de Broekbergenlaan, Hoofd straat en Hagelingerweg een minirotonde aan te leggen. De toenmalige voorzitter Peter Lokhorst oppert het idee van een dorpsplein onder het motto: Geef Sant poort-Noord haar dorpskern terug. Andere partijen zoals wethouder Westendorp en de winkeliersvereniging zitten op dezelfde lijn. Het plein komt er en wordt op 25 november 1998 feestelijk ge opend. De Stichting brengt een boekje uit over de historie van het plein en de Harddraverijvereniging schenkt een 30 jaar oude kastanjeboom. Jammer genoeg gaat het niet goed met deze boom. Een lindeboom, vanouds een echte dorpsboom in Sant poort, zou een mooie vervanger kunnen zijn. Educatie en publicatie: Onbekend maakt onbemind. (gedurende de 30 jaar van haar bestaan is er veel histo risch onderzoek gedaan en veel gepubliceerd. De re sultaten ervan dienen als onderbouwing voor de reacties op nieuwe plannen, maar zeker zo belangrijk is de ken nisoverdracht aan de donateurs en andere belangstellen den. De publicaties stimuleren de belangstelling voor de voor en na de reconstructie(s) dorpsgeschiedenis; de eigen omgeving wordt er zoveel leuker en interessanter door. Bijzondere projecten: Brederoderoute en Brederode Lint. Op 8 september 2001 opent de stichting in het Bredero- dehuis in Santpoort-Zuid de Brederoderoute: een in boekvorm verschenen route die de wandelaar langs mo numenten, beeldbepalende objecten en het cultuurland schap voert. Gedurende twee jaar is er hard aan gewerkt en zijn er voldoende sponsors gevonden. De ANWB heeft de bewegwijzeringbordjes en het startbord op sta tion Santpoort-Zuid verzorgd. Een leuke en interessante wandeling voor bewoners en voor gasten die Santpoort beter willen leren kennen. De ruim dertig informatiebordjes op historische panden en plaatsen zijn door de stichting verzorgd. Voor het on derhoud van de route is ze gedurende 10 jaar verant woordelijk. Jn 2003 heeft Stichting Santpoort n.a.v. een project van Kunst en Cultuur Noord-Holland "Land in Zicht" een aantrekkelijk subproject samen met de Stichting Ons £en cullutivhislcvische wandeling deov f^anlyccvt Voorzijde boekje over Broekbergenplein. speciale uitga ve bij de opening van het plein in 1998 Voorkant van de Brederoderoute in 2001 uitgebracht door de Stichting Santpoort 11 door B J Oosterop Brederode route Route lengte 7 km

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2006 | | pagina 7