Huize Schoonoord Een van de tekstbordjes, behorende bij de Brederode- route. Bloemendaal georganiseerd: Het Brede Rode Lint. Achttien weken lang waren er lezingen, steeds over een ander aspect van het landschap van Kennemerland, dat alles bij kaarslicht in de torenkamer van de Ruïne van Brederode, met daaraan gekoppeld elke zondag na de le zingen culturele excursies. Dit project is zo succesvol dat in 2004 een nieuwe serie van start gaat rond het thema verdedigingswerken door de eeuwen heen onder de titel: "Merck toch hoe sterck", wapenfeiten, strijd en verdediging in Kennemerland, daarbij aansluitend bij het onderwerp van de landelijke Open Monumentendagen van dat jaar. H at steeds weer terugkeert Jot zover de greep uit 30 jaar activiteiten van de Stich ting Santpoort. Wat rest zijn jaarlijks terugkerende activiteiten. Tijdens de feestweek is er op de jaarmarkt tijdens de Santpoortse feestweek altijd een stand te vinden van de organisatie om belangstellenden meer informatie te ge ven en vooral om eenieder te laten zien hoe voorzichtig wij met ons dorp Santpoort moeten omspringen. Verder worden er oude foto's getoond. En natuurlijk tracht men donateurs te werven. Daarnaast zijn er lezingen en de excursies in en rond Santpoort (Spaamberg, Middenduin, Meer en Berg, de Santpoorts-Bloemendaalse vallei). In het verleden verleende de stichting haar medewerking aan exposities (Drinken en klinken in Kennemerland, Doe de was de deur uit: wassen van blekerij tot volauto matische wasstraat) en werkt mee aan uitgaven van the maboekjes (Drinken en klinken in Kennemerland). De Zandpoort is de jaarlijkse uitgave, waarin de histori sche beschrijvingen worden gepubliceerd. De Nieuwsbrief met informatie over de lopende zaken komt enkele malen per jaar uit. De laatste jaren worden samen met de gemeente Velsen activiteiten georganiseerd en een fietsrouteboekje uitge bracht voor de Open Monumentendag in de gemeente Velsen. Tot besluit Qpvallend is, dat de stichting zich in het eerste jaar al afvraagt of het zin heeft door te gaan. Men krijgt nogal eens nul op het rekest en brieven worden af en toe niet beantwoord. Indien dat wel het geval is, dan wordt inhoudelijk soms niet op de gestelde vragen ingegaan. Men besluit door te zetten: Maar wij zijn vastbesloten in het belang van ons dorp en zijn bewoners, te blijven trachten onze taak te vervullen en het nimmer zo ver te laten komen dat ons werk gestaakt zal moeten worden. Dit credo zal de komende 30 jaar zijn geldigheid behou den. Spagaat JJit dit overzicht blijkt duidelijk dat het voor de Stich ting Santpoort niet altijd makkelijk is geweest gestel de doelen te bereiken. In dat gegeven schuilt ook een ze ker gevaar. Want tot hoe ver moet je gaan? Zij heeft vanaf de oprichting te maken gehad met het gevaar in een spagaat te belanden. Enerzijds bestaat de drang, nee historisch gezien zelfs de morele plicht, landschap en historische objecten te bewaken, zodat onze kinderen/kleinkinderen en die van hen ook nog een mooie woonomgeving aantreffen, an derzijds is er de kans door bewoners te worden gezien als een select groepje, dat niets wil veranderen en altijd dwars ligt. J7en tastbaar bewijs is de affaire rond de oud-Hollandse schuur naast molen De Zandhaas, die als woning van de molenaar moest gaan dienen. In 2001 wordt daarvoor een bouwvergunning verleend, maar van een monumen tenvergunning, laat staan een deugdelijk onderzoek naar de aantasting die onvermijdelijk het gevolg van de ver bouwing zal zijn, is geen sprake. En er is geen rekening gehouden met de ensemblewaarde van schuur en molen. Het advies van de Rijksdienst voor Monumentenzorg waar om is gevraagd door de gemeente, is uiterst nega tief. De Stichting Santpoort stelt een alternatief voor: gebruik van de Bosbeekschuur aan de overkant en contact leg gen met de Vereniging Hendrick de Keyser, een instan tie die al vanaf ongeveer 1920 op veel plaatsen in Ne derland zeer zorgvuldig monumenten in stand houdt en beheert. Alle partijen, inclusief de molenaar, gaan hier in eerste instantie in mee. Uiteindelijk wordt door de ge meente, tegen het negatieve advies van de Rijksdienst voor Monumentenzorg in, toch vastgehouden aan het eerste plan, terwijl het contact met Hendrick de Keyser tot niets leidt. In de rechtszaak, die tenslotte in juni 2004 volgt, stelt de rechter de Stichting in het gelijk. Er is onvoldoende zorgvuldig gehandeld. Daarop heeft de molenstichting De Zandhaas de verbou wingsplannen behoorlijk bijgesteld en is medio 2005 zo wel een monumenten- als bouwvergunning verkregen. De Stichting Santpoort besluit haar verzet te staken. Als het dan toch de molenschuur zelf moet worden, het zij zo. Jammer dat het allemaal zo moest: het is zowel de 12 De 19e eeuwse dubbele schuur in Bos beek aan de Vel- serhooftlaan. De schuur aan de Velserhooftlaan is ge bouwd in de Hollandse traditie, die aan de parkzijde in de chaletstijl (omstreeks 1840 in de mode). Stichting als de molenaar en zeker de monumenten niet ten goede gekomen. Overigens wordt er tot op heden, ruim anderhalf jaar la ter, niet gebouwd en beide schuren, met name de meer dan 100 jaar oude Bosbeekschuur, staan er zwaar ver waarloosd bij. £)e geschiedenis van de afgelopen 30 jaar toont duide lijk aan dat de Stichting Santpoort haar nut bewezen heeft, ook al is zij niet in al haar acties geslaagd. Hoewel lang niet alle doelen zijn bereikt, heeft de stich ting in veel gevallen zodanige invloed kunnen uitoefe nen, dat al te rigoureuze plannen in meer of mindere mate zijn bijgesteld. En dat is hoe dan ook winst. Een enkel plan is zelfs definitief in de onderste la beland. Er moet blijkbaar een instantie zijn die alert is op aan passingen in en om Santpoort. Meermalen is pijnlijk duidelijk geworden, dat veranderingen waren doorge voerd voordat men er erg in had. Terugdraaien achteraf is dan niet meer mogelijk. Het zou jammer zijn als er geen waakzaam oog vanuit de dorpsgemeenschap is op verdere ontwikkelingen. Ge lukkig houdt Stichting Santpoort de vinger aan de pols, informeert leden en belangstellenden en komt in actie, als het nodig is. Ook wordt meegedacht en een alterna tief gezocht. Ze draagt zeker ook haar steentje bij aan de kennisoverdracht van de rijke historie van Santpoort. [j)it artikel eindigt, waar het begonnen is, namelijk bij de oprichters van de Stichting Santpoort in 1976. Zij schreven woorden die de bestaansgrond van de stich ting, ook nu, duidelijk weergeven: "Overal in het land wint de overtuiging aan kracht, dat de groei van het nieuwe niet verworven mag worden op volledige ondergang van het oude en dat alles wat wij in ons land nog aan natuurschoon en oorspronkelijk land schap hebben, bijzonder zuinig behandeld moet wor den. Deze constatering kan een donateurschap van de Stich ting Santpoort meer dan waard zijn. Bronvermelding: - Nieuwsbrieven/bulletins Stichting Santpoort 1977-2006 - Jaaruitgaven Stichting Santpoort 1976- 2006 13 Oorspronkelijk 16de-eeuwse hofstede behorende bij de naastgelegen blekerij Zorgvrij. Het huidige landhuis Schoonoord dateert uit de late 18de eeuw Was in de 19de eeuw een kleine buitenplaats, compleet met moestuinen, broeikassen, orangerie. stallen enz Op het achterste dak aan de binnenzijde een luidklok. Is in de 20ste eeuw lang als doktershuis in gebruik geweest.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2006 | | pagina 8