Zeg Jet, zet de knop eens op twee Jos Diekstra Ais abonnee kan men Hilversum I en II ontvangen. Volgens Chris Pieterse ONGESTOORD GENOT fiADIOCENTRALER Na de oorlog wordt de radiocentrale door de PTT over genomen. Vader Pieterse ontvangt een gunstige uit koopsom. De PTT gebruikt de centrale nog een aantal jaren. W'ic in de i loofdstraal op weg tv naar diverse winkels, rijdt gemakkelijk voortnj aan pand nummer 199, een van tic weinige hut/en in de Hoofdstraat met een voor tuin. Het pand, eertijds nummer 179, werd in 193" door de familie P Pieterse volgens de koopakte gekocht van Anlhotnus Johannes de Graaf, timmerman en aannemer voor 11 7000,- De achtertuin was een overdekte werk flaats. n dit deels nog authentieke huis woont momenteel de zoon van Piet Pieterse, C'hns (86 jaar) Hij vertelt over de eerste en enige Sanlptx»rtsche Radio-Centrale van zijn vader Ken nieuw fenomeen in Santpoort \\/'e spreken over 1925. Vader Pieterse beefl tot dan een smederij in Santpoort-Zuid (vroeger Jan (iijsen- vaart geheten) in het pand, waar nu een snackhar geves tigd is. Hij doet de smeden; van de hand en koopt twee pandjes tegenover de smederij aan In een van die twee is café I>e Wiide Weide gevestigd met Trijntje I landgraaf als uitbaatster. Later zouden de/e pandjes gesloopt worden om plaats te maken voor drie andere, waarin zich o.a. een slager en een groenteman zouden vestigen. verkoop van de smeden; en <te aankoop van de overliggende panden gebeurt me*, zonder resten Va der Piet Pieterse wil daar in eigen beheer een nuhocen- trale oprichten Die komt er, nadat hi| vergunning heeft gekregen van burgemeester Rijkers l)e Santpoortxche Radio-Centrale i\ een feit. Deze voorziet in een behoefte, de bewoners bezaten im mers in die dagen tksorgaans nog geen eigen radio. J-Jij is echter niet de eerste In 1924 tnstalleerde A L. Hauling uil Koog aan de Zaan al luidsprekers bij zijn buren en verbond deze met zijn eigen radiotoestel. Zo konden de luisteraars meegenieten met het door Hauling ontvangen signaal Hij vroeg in ruil een bijdrage om de kosten te dekken Na 4 jaar echter was hij directeur van 6 radiocentrales met het respectabele aantal van 3500 abonnees. Heen en weer (Foto winter 1932) Voor het pand links, waar de fam iet er se sinds 193 7 woont, is nog hel hord van de vo rige eigenaar, A L de Graaf, timmerman-aannemer te zien Hel huis ernaast (met phutc bovenhevel) de Santpoortsche Radio-Centrale en winkel Mos-der f'ieterse staat in de linkerdeuropening Achter de rechterdeur bevond zich de gang, waar 'hris zijn platen uurtje verzorgde, Aan de ges-el fuxngt als uithangbord een grote lamp Op het linkerpaneel in de. hos-c.ngcs-el staat AANLEG san LICHT, KRACHT. KACHFL-ISSTAI.l.A TIF. S RADIO - P.PIETERSE Links op ooghoogte het emaillen bord SAMI'OORTSC HF RADIO 'ENT RALE P PIETERSE Rechts san het hun san de fam Pieterse ligt auto-garage Maarschalk met benzinepomp Daarnaast carrosse- rie-wagenhsnew Th. Janssen ges-olgd door de winkel \\m de firma Hop piet Pieterse krijgt zijn klanten zowel uit Zuid als Noord Omdat er rela tief meer klandizie in Noord zit, plaatst hij ook daar versterkers en wel in de schuur achter de toen malige boerderij van de firma Schoorl aan de Ha- gelingerweg. l)at betekent wel, dat hij elke avond de wandeling Zuid Noord v.v moet ma ken om de verschillende versterkers te bedienen Uiteindelijk wordt in 1930 het pand Hoofdstraat 467 volgens de koopakte voor de som van fl. 6<XX>,- aangekocht van de firma Peereboom, die handelt in meubels en tapijten, waar na de centrale definitief naar Santpoort-Noord ver huist. I)it pand knjgt overigens later tot twee keer toe een ander huisnummer, res pectievelijk 181 en uitein delijk 201. 14 Voor 50 cent muziek piet Pieterse plaatst twee zware versterkers (speciaal gemaakt door Philips) in de gang. Resterende appara tuur stelt hij op in de winkel. Achter in de tuin wordt een antenne van 25 meter opgericht, die het radiosignaal uit Hilver sum opvangt. Die hoogte is nodig om storing door passerende auto's uit te sluiten. Abonnees kunnen voor 50 cent per week of 2 gulden in de maand aangesloten worden. Dat gebeurt via kabels. Onder de grond worden hoofdkabels gelegd waar- Toekomstige Inwoners Indien U zich vestigt in Santpoort sluit U dan aan bij de Radio Centrale D* goedkoopste weer gave voor ongeveer 7 CENT PER DAG Eigen Gramofoonmuziek Een keur van buiten- landsche programma» Beleefd aanbrvelend N.V.Santpoortsche Radiocentrale Hoofdst 18. Telef. 22850, Santpoort!dorp» van dunnere kabels zich aftakken en bovengronds via houten "telefoonpalen" naar de huizen van de abonnees worden geleid. Eenmaal binnen worden ze aangesloten op een kastje aan de wand met luidspreker, volumeknop en schakelaar voor Hilversum I en II. Schakelknop voor de be schikbare zenders Luidsprekerkastje uit de jaren '30 Volgens Chris Pieterse werd er een grote ondergrondse hoofdkabel aangelegd via de Wüstelaan om Noord met Zuid te verbinden. Deze ligt er volgens hem nog steeds. Het zekere voor het onzekere Vader Pieterse beheert de centrale samen met zijn ge lijknamige oudste zoon Piet en twee knechten. De laatste werken voor fl. 12,50 per week. Om het inkomen niet enkel op één pijler te laten rusten, verkoopt moeder in de winkel o.a. lampen, strijkijzers en stofzuigers (waaronder het bekende merk Hoover met de grote zak aan de steel). Later richt vader Pieterse met de firma Metselaar, die eveneens een radiocentrale in Velsen-Noord bezit, en de firma Schuurman in Alkmaar een NV op. Zo wordt ex tra geld in de zaak Pieterse gestoken en deelt men in de winst. In de hoogtijdagen zijn er zo'n 500 abonnees in Santpoort op de centrale aangesloten. Santpoortse arbeidsvitaminen kon echter door een spe ciale combinatie van dra den ook nog een derde kanaal worden verkregen, dat niet alleen enkele bui tenlandse zenders door gaf, maar ook te gebrui ken was als lokale zender. In die tijd verzorgt zoon Chris tussen 19.00 en 20.00 uur het z.g. Platen- uurtje. Dat gaat op een aparte manier: Chris mag de pla ten niet met titel en com ponist aankondigen, enkel het nummer (getal) van de plaat mag hij oplezen. Dit bij de plaat behorende nummer werd namelijk weer doorgegeven aan een persoon in Sant poort-Zuid, die zorgde voor de afdracht aan BUMA-STEMRA. Zwanenzang GEEFT "Neem distributie. Geen gekraak, geen geknetter. Alleen muziek, alleen maar spraak." (reclame voor radiodistri butie in 1937) 'jVjdens de Tweede Wereldoorlog worden uitzendingen door de bezetter verboden: deze is bang dat er onge wenste, gecodeerde boodschappen uitgezonden worden. Daarna valt definitief het doek voor de Santpoortsche Radio-Centrale. Bronvermelding - Het geheel is opgetekend uit de mond van de heer Chris Pieterse, zoon van Piet Pieterse, de oprichter van de Sant poortsche Radio-Centrale - Encyclopaedic voor radio-luisteraars, samengesteld door J.J.L. van Zuylen Radio door een draadje, de draadomroep in voor- en tegenspoed door Hans Knot 15

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2006 | | pagina 9