Het verhaal van de villa 'Najade' en haar bewoners Hans Visser Pieter Melcher Wijnbergh, stichter en eigenaar van het winkelbedrijf de Boterton, later Winkelvereniging Wijn bergh Co ]\fa het overlijden van de heer Wijnbergh sr in 1945 ging de leiding van het bedrijf over op zijn beide zoons. De onderneming heeft zich uiteindelijk echter A an de Duinweg te Santpoort-Zuid staat onder de nummers 22 t/m 24 een imposant witgepleisterd ge bouw. Het staat bekend als villa 'Najade' en werd in 1916 gebouwd voor en naar ontwerp van de zakenman Pieter Melcher Wijnbergh. Hij werd op 13 juli 1864 ge boren in Velsen als zoon van Hendrikus Johannes Wijn bergh en Johanna van Oostvoom en trouwde met Johan na Pauw (1866-1933). Het echtpaar kreeg drie kinderen: een dochter, Elizabeth Wilhelmina Hendrika, en twee zoons, te weten Hendrikus Johannes en Folkert Johan nes. Het meisje huwde met de bouwkundige en make laar Hendrik Frederik Schendstok. Een zoon uit dit hu welijk, de heer Pieter Melcher Schendstok vernoemd naar zijn grootvader Wijnbergh, woont al jaren in Bloe- mendaal aan de Brederodelaan. Met hem en zijn echtge note Mary Schendstok-Grootegoed hadden wij enkele prettige gesprekken waaraan veel achtergrondinformatie en fotomateriaal voor dit artikel te danken is. Wijnbergh was een gedreven man met een onuitput telijke energie. Gezien zijn latere ontwikkeling was hij een geboren ondernemer. Aanvankelijk werkte hij, na een bouwkundige opleiding aan de Avondteekenschool, in loondienst als timmerman en opzichter in de bouw sector. Rond 1890 echter koos hij voor een bestaan als zelfstandig ondernemer. Begonnen als melkventer start te hij een eigen kruidenierswinkel onder de naam 'De Boterton'. Al snel volgden filialen en werd de bedrijfs naam gewijzigd in 'Winkelvereeniging Wijnbergh en Co'. Het aantal winkels groeide gestaag tot een omvang van 42 vestigin gen waarvan tweederde Ëm, deel in Amsterdam stond. Kw# Er waren ook filialen in lla Haarlem (aan de Kruis- 3 J straat, de Botermarkt en de Rijksstraatweg/hoek Overtonstraat), in Zand- J voort en in Velsen. Het jm bedrijf beschikte over een JÊ centrale locatie aan de Van Diemenstraat num- Ua|^gjfer mer 2 in Amsterdam, waar onder meer het hoofdkan toor en magazijnen waren gehuisvest. Op hetzelfde Koperen melkkan van onge- adres waren ook diverse veer 50 cm hoog uit de be- productiefaciliteiten, want gintijd van het winkelbedrijf de firma maakte veel arti- de Boterton. kelen onder eigen merk naam. Dit laatste pand, dat ook onder regie van de heer Wijnbergh zelf werd gebouwd, bestaat nog steeds, zij het met gewijzigde bestemming. Het echtpaar Pieter Melcher en Mary Schend stok-Grootegoed 18 m CU*S7E VORM 1 L^NcURREWltff Jr L v4n OE FAB"' Verbri/H^I Blikjes cacao onder de naam Najade uit de eigen fa briek aan de Van Diemenstraat 2 in Amsterdam. niet staande kunnen houden in de naoorlogse ontwikke lingen rond de opkomst van de supermarkten. Sommige filialen werden verzelfstandigd onder de toenmalige winkelchefs, terwijl andere werden gesloten. De Maatschappij Vecnduin, kort voor de N.V. Maat schappij tot beheer en exploitatie van onroerende goe deren 'Veenduin', werd opgericht in 1904 in Amster dam met als doel daarin de onroerende eigendommen van mejuffrouw Cornelia Adolphina van Wickevoort Crommelin (1856-1936) te beheren. 'Juffrouw Keetje' of 'de juffrouw', zoals ze in de omgeving bekend stond, had deze goederen door erfenis "van haar tante verkregen. In de regio behoorde zij tot de voornaamste grondbezitters. Zo bezat zij in Bloemendaal onder meer het landgoed Wildhoef (inclusief het gebied van het latere Bloemendaalse Bos) en het boerderijcom plex 'Veen en Duin'; in Santpoort was zij o.a. eigena res van het landgoed 'Bosbeek' (in later tijd deels toe gevoegd aan het Burgemeester Rijkenspark en voor een ander deel bebouwd), de 'Neethof, het landgoed 'Jachtlust' en de hofstede 'Middenduin' met toebeho ren. De gronden bestonden voornamelijk uit bos- en duin terrein waarvan de exploitatie weinig opbracht. Aange zien juffrouw Crommelin ook overigens over te weinig financiële middelen beschikte om de door haar als pas send beschouwde staat van leven te kunnen voeren (ze had toch al gauw zo'n twaalf personeelsleden in dienst en stond bovendien bekend als zeer vrijgevig voor de misdeelden), heeft ze zich in haar leven voortdurend inkomsten moeten verschaffen door verkoop van gron den. Deze werden voornamelijk aangewend als bouw terreinen en parken in de omgeving. Voor meer informatie over dit onderwerp raadplege de lezer bijvoorbeeld het artikel van C.M. Reinders Fol- mer in 'Ons Bloemendaal' jaargang 1993 no. 4. an het begin van de vorige eeuw had het gezin Wijn bergh de gewoonte de zomermaanden door te bren gen in een huis aan de Wüstelaan, mogelijk Santvliet. In 1916 begon de heer Wijnbergh met de bouw van een ei gen groot huis aan de Duinweg op een van de Maat schappij Veenduin te Amsterdam (zie kadertekst) ge kocht bosperceel in de Neethof, deel van de oude Mo lenduinen. De verkopende maatschappij was ook bij de bouw betrokken. Dit pand werd huize 'Najade' ge noemd; een najade is een waternimf en bronnimf. Ook is het de naam van een plantenfamilie, waartoe o.a. het nimfkruid behoort. Linkerdeel van het huis, waar Wijnbergh 's dochter Eli zabeth een aantal jaren met gezin heeft gewoond. Het huis werd met bescheiden middelen opgetrokken. Wijnbergh's bouwkundige ervaring kwam hem daarbij goed van pas. De bouwstijl van het huis deed denken aan de Engelse neogotiek. De dakrand was afgezet met kantelen, evenals de vierkante toren op de rechter (oos telijke) hoek van het gebouw; de toren bestond overi gens uit een houten constructie, afgewerkt met pleister werk. Bij een verbouwing in 1931 werden de kantelen dichtgezet en kreeg de toren een spits. Met latere ver bouwingen zijn vele versierende elementen verdwenen, waardoor van het oorspronkelijke ontwerp weinig is overgebleven. Het rechter- en grootste deel van het huis, ongeveer tweederde, bestemde Wijnbergh voor eigen bewoning. In het kleinere linkergedeelte kwam zijn dochter met haar gezin te wonen (destijds waren de huisnummers resp. 30 en 32). Dit duurde echter slechts enkele jaren, want met de dominante vader viel moeilijk onder één dak te leven. Vader Wijnbergh legde op het terrein verschillende kunstwerken aan. Zo was er een grote vijver tussen de nu nog bestaande garage en het voorterras, overspannen door een brug. In een andere vijver achter het huis wer den karpers gekweekt. Er werden in het bos ook lanen aangelegd, met name de nu nog herkenbare Langelaan en Beukenlaan. Van de aangelegde kunstwerken, zoals waterpartijen, bruggen, prieel, tuinhuis en schuilhut, zijn hier en daar nog restanten in het bos terug te vinden. Toen het huis na het overlijden van de heer Wijnbergh 19

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2007 | | pagina 11