i Najade met klokkenstoel en dichtgezette kantelen na de verbouwing in 1931. Van de klokken, die er hingen, was er maar een echt. sr in handen van de erfgenamen overging en later werd verkocht, werden de perceelgrenzen door de gemeente Velsen nauwkeurig vastgesteld, iets wat bij de oor spronkelijke koop door Wijnbergh blijkbaar niet was ge beurd. Meerdere van de door de eerste bewoner van het perceel daar opgerichte objecten bleken bij hun aanleg niet op zijn eigen terrein te hebben gelegen. "^/anaf 1948 werd 'Najade' met een deel van het om ringende terrein verhuurd aan 'Maranatha', waarover hieronder meer. In 1966 verkochten de eigenaren het ge hele complex en het overige bos aan de gemeente Vel sen. In hetzelfde jaar werden tevens de rechts (oostelijk) naastgelegen villa's 'Boschlust' en 'Merel' (zie foto) verkocht, welke huizen volgens de kadastergegevens eveneens eigendom van Wijnbergh waren. Op de plaats van deze en de destijds verder in de richting van het sta tion gelegen andere villa's 'Duinroos' en 'Zonneoord' zijn in 1977 nieuwe woningen gebouwd, nadat de oude bebouwing in 1976 was afgebroken. Een aardige complicatie ontstond bij de herverkaveling, toen bij notarieel onderzoek bleek dat achter de garage van 'Najade' nog een paar vierkante meter geïsoleerd eigendom van de erven Wijnbergh lag. Hierdoor zou niet gebouwd kunnen worden zonder verkoop of vesti ging van een erfdienstbaarheid. Het bleek te gaan om de plaats van het voormalige hok van Wijnbergh's hond Olga. Het betrokken stukje grond is uiteindelijk door de erven voor f3.000 verkocht. y\an de achterkant van het Najade-terrein, aan de huidi ge Anna van Burenlaan, woonde Wijnbergh's tuin man, chauffeur, jachtgezel en praatpaal Roel Tomassen (1904-1982). Zijn huis staat er nog steeds (op nr 16), zij het met een grote latere aanbouw. Bij de bouw was het adres van dit huis Duinweg 30a, aangezien de Anna van Burenlaan nog moest worden aangelegd en het huis ach ter op Wijnbergh's terrein was gesitueerd. Jn de Tweede Wereldoorlog had in villa 'Najade' de verzetsgroep van Cas Spoor zijn hoofdkwartier, waar bij ook Roel Tomassen en zijn vrouw een belangrijke rol speelden. Bovendien werden er verscheidene on derduikers verborgen gehouden. Hierbij heeft de huis houdster van de heer Wijnbergh een belangrijke rol ge speeld. Op een Dagobertstoeltje in de hal lag als aflei- 20 dingsmanoeuvre een SA-uniform. Van groot belang bij het verbergen van de gezochten waren de diverse door Wijnbergh bij de bouw aangebrachte kelders onder het huis, waarvan het bestaan deels aan de buitenwereld niet bekend was. De heer Schendstok vertelde ons, dat er een grote kelder was, waarin appelen en peren uit eigen boomgaard werden bewaard in speciale grote kasten met laden en latjes om het fruit te kunnen laten luchten. De villa 's Boschlust en Merel aan de Duinweg in Sant poort-Zuid. destijds naast Najade gelegen en in 1977 vervangen door nieuwbouw. Foto uit privécollectie Daarnaast was er in de oorlog steeds 10 tot 20 ton aard appelen opgeslagen, waarvan veel werd uitgedeeld. Be lendend was een nooit door de Duitsers ontdekte kelder, die alleen via een luik met daaronder een trap in een kast in de biljartkamer toegankelijk was. Hierin konden bij onraad de donderduikers schuilen. Ook Pieter Schendstok heeft hier nog eens enkele weken gezeten. In de biljartkamer huisde een ondergedoken familie. Vanuit de schuilkelder kon men door een klein gat in de appelenkelder kijken en hoorde men de gesprek ken aan de voordeur. De betreffende kelder her bergde ook de kluis van Wijnbergh. Bij latere ver bouwing is de geheime toegang door de bouwlie den alleen op aanwijzing van Pieter Schendstok ontdekt. Dagobertstoel, zoals tijdens de 2e wereldoorlog in de hal van villa Najade stond met daarop een SA-uniform om bij zoekacties de Duitse soldaten te misleiden. Op 9 december 1948 werd het gebouw Duin weg 30-32 na een ingrij pende verbouwing betrok ken door de eerste huur der, de kraamkliniek 'Ma ranatha', annex herstel- Sanfpoorh, Huize „Najade en Villa Boschlust-" De nog zeer landelijke Duinweg omstreeks 1930 in Santpoort-Zuid, met daaraan verschillende prachtige villa waarvan enkele in gebruik waren als pension, foto uitgeverij Cornegge 21

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2007 | | pagina 12