3. Met de definitieve slui ting van het herstel lingsoord trad weer een nieuwe bewoningsfase in voor de villa 'Najade'. Er waren vele plannen en ge gadigden: centrum voor natuurlijke voeding, dag verblijf voor oudere gees telijk gehandicapten, voortzetting als particulier herstellingsoord, oplei- dingsintemaat voor In 1948 wordt na een grondige verbouwing in villa Najade de kraamkliniek annex herstellingsoord 'Maranatha' ondergebracht. lingsoord voor dames. De betekenis van deze bijbelse naam is: 'Kom Heer'. Deze instelling was al actief in Santpoort sinds 1931 en was mede als gevolg van de oorlogsomstandigheden al op heel wat locaties geves tigd geweest. Een overzicht hiervan vindt de geïnte resseerde lezer in de hierbij afgedrukte tweede kader tekst. Het pand verkeerde na de oorlog in deplorabele toe stand. Om het gebouw geschikt te maken voor de nieu we bestemming waren ingrijpende reparaties en aanpas singen nodig. De officiële opening werd verricht in aan wezigheid van vele autoriteiten en genodigden. Er wer den toespraken gehouden door onder meer de wethouder van sociale zaken Van Leusen, administrateur J. Wijn- bergh, door dokter Meindert de Groot als controlerend geneesheer en dokter A. de Groot Lzn als nestor van de Santpoortse huisartsen. Zuster Dolleman sprak een dankwoord uit. Daarna werd de toegang tot de verpleeg- afdeling plechtig geopend door wethouder Van Leusen middels het doorknippen van een lint met een verband- schaar. De instelling voldeed ten volle aan de behoeften. In no vember 1952 werd de leiding overgenomen door de zus ters E.H. (Dien) Nijzink en J.H. (Jannie) van 't Klooster (in de verslagen staat ook van der Klooster). De eerste hield zich voornamelijk bezig met de kraamafdeling, de ander met het herstellingsgedeelte. Het werk groeide ge staag, vooral op de kraamafdeling: negen maanden na de opening moest al een extra kraamverzorgster worden aangenomen, drie maanden daarna weer een. In 1968 waren er 7 kraamverzorgsters in dienst en 3 z.g.'Witte Kruisen' (gediplomeerde verpleegsters). En dat voor een bestand van 15 bedden. Begonnen werd met 4 kraam vrouwen per maand, terwijl de rest van het gebouw als rustoord werd benut. De tuinen waren een ideale rust plek voor de herstellende patiënten en kraamvrouwen maakten er aan de arm van de verzorgsters hun eerste wandeling na de bevalling. Jn 1966 verschenen er donkere wolken aan het firma ment: zwaardere wettelijke voorschriften eisten voor het mogen exploiteren van particuliere kraaminrichting en een minimum van 25 bedden. Dit zou voor 'Marana tha' een extra investering betekenen van zo'n f 70.000 per extra bed, dus circa f 700.000 voor tien bedden meer. Een onhaalbare zaak voor de leiding, die dit alles met eigen kapitaal zou moeten realiseren. Verder zou de kliniek een stichting moeten worden. Bovendien kreeg inmiddels het St.Antoniusziekenhuis in IJmuiden, voor ganger van het Zeewegziekenhuis, de beschikking over een moderne kraamafdeling met opleiding voor kraam verzorgsters. Dankzij de medewerking van de autoritei ten kon nog dispensatie worden verkregen voor tijdelij ke voortzetting van het kraamwerk. Maar per 1 septem ber 1968 moesten toch de bevallingen in 'Huize Mara natha' worden gestaakt, behoudens enkele lopende in schrijvingen. Er waren toen circa 4000 baby's geboren in het gebouw aan de Duinweg. In deze kritieke situatie sprong het gemeentebestuur van Velsen bij. Uit erkentelijkheid voor al het werk van de 24 /ef <s; „Maranatha" Afbeelding van het informatieboekje van de kraamkliniek 'Maranatha zusters voor de gemeen schap verricht, had de ge meente hun een loon- en pensioengarantie willen toekennen. Dit plan werd echter door de Provincie afgewezen, omdat er for meel geen juridische ver plichting tegenover de da mes bestond. De gemeen te honoreerde daarna toch de in haar ogen bestaande morele verplichting door f75.000 te fourneren voor de nodige aanpassingen van het gebouw om de ex ploitatie uitsluitend als herstellingsoord te kunnen voortzetten. In 1968 wa ren er 14 dames opgeno men. Ook garandeerde de gemeente een redelijk ho norarium voor de exploi tanten. Het St. Antonius- ziekenhuis, dat ook be lang had bij de zaak, stel de een bedrag ineens be schikbaar voor de dekking van toekomstige pensi oenjaren van de zusters. Jn 1977 viel het doek voor 'Maranatha' defini tief. In het begin van dat jaar werd zuster Nijzink ernstig ziek. De vervul ling van haar taken werd tijdelijk overgenomen door zuster Van 't Kloos ter, die eigenlijk al in maart van het jaar daar voor met pensioen was gegaan en nu nog even te rugkeerde. kraamverzorgsters, woon gemeenschap voor meer dere gezinnen én verde- 25 fleistelhn^soord en Kruuiiunnchltti Iele joon 02SMJ..V5U (/m t&yjs? Kraamafdeling. Opname kan geschieden na vroegtijdige inschrijving. Verlossing geschiedt door de arts ol door de vroedvrouw van de patiënte, waarbij de echtgenoot aanwezig mat* zijn. Bezoekuren. 1 )agcli|ks van i 5jo 16,jo voor 2 personen. 19.jo~10.jo alleen de echtgenoot. Inlichtingen betreffende opname en vcrpleerprijzen worden telefonisch of schriftelijk va strekt. Spreekuren Maandag en vrijdag van i^.jo rol i6.|o uur. Medebrengen 2 pyama's 2 stukjes zeep <•<-<- *-t /UM) Toiletartikelen Kamerjas Pantoffels Eau de Cologne Zakdoeken 12 Veiligheidsspelden M l-Óü /T-iVZ //y/. t sxj.i/oc.'t-ri*

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2007 | | pagina 14