De villa s Clematis en Zonneoord aan de Duinweg of Duivelslaan in het begin van de vorige eeuw. De huizen Naja de en Boschlust stonden verderop in westelijke richting in de Neethof aan de kant van Zonneoord. In Zonneoord vonden veel verpleegsters een woonplek, foto uitgeverij Cornegge ling in wooneenheden voor alleenstaanden. JJdteindelijk besloot de gemeente Velsen het gebouw met ingang van 1 augustus 1966 voor f 67.500 per jaar te verhuren aan het Provinciaal Ziekenhuis om het te gebruiken als een zg hostel: een woongelegenheid voor een groep redelijk zelfstandige patiënten in de slot fase van hun behandeling, die daar een tamelijk normaal leven zouden kunnen leiden zonder veel begeleiding. Overigens werd het grootste deel van het omringende bosgebied niet mee verhuurd. De gemeente Velsen dacht destijds aan bestemming voor recreatieve voorzie ningen, een parkje of wandelgebied. Zeker niet aan be bouwing, iets waartegen de Stichting Santpoort al bij voorbaat bezwaar had gemaakt. Het voorstel van de Stichting om het bestemmingsplan in deze zin formeel te veranderen werd echter door het gemeentebestuur niet overgenomen, zodat niet alle gevaar was geweken. Na de opheffing van het ziekenhuis is 'Najade' in 1991 opgesplitst in enkele particuliere woningen. De half ronde aanbouw aan de linkerzijde van het gebouw werd bij die gelegenheid toegevoegd. Het nog overgebleven aangrenzende bosgebied, het 'Na- jadebos', is eigendom van de gemeente Velsen en wordt sinds een aantal jaren beheerd door de particuliere Stichting Behoud Binnenduinrandbos. Een apart artikel elders in dit blad vertelt hierover. Overige bronnen voor dit artikel. ]h nkele bronnen werden al in de tekst vermeld. Het in ternet leverde enige informatie over de loopbaan van de heer Wijnbergh sr en over zijn familierelaties. De ge gevens over 'Maranatha' zijn hoofdzakelijk ontleend aan oude krantenknipsels uit regionale bladen, terwijl de heer J. Morren het benodigde kadastrale onderzoek ver richtte. Verder verzamelde ik een aantal bijzonderheden in gesprekken met Santpoorters, waaronder de familie Van de Kop, Tomassen en Blikslager. Daarvoor mijn welgemeende dank. 26 De eerste jaren van 'Maranatha' Op 1 augustus 1931 begonnen de ervaren verpleegsters C.M. Dolleman en M. Groeneveld een kleinschalige particuliere kraaminrichting annex rusthuis in een wo ning aan de Hoofdstraat 119 in Santpoort-Noord. Er was grote behoefte aan een dergelijke voorziening in de ge meente na de belangrijke bevolkingsaanwas in de voor gaande jaren. De dames financierden de onderneming uit eigen middelen. Al in 1933 verhuisde de inrichting naar de bekende wit te villa 'Valckenhoef aan de Roos en Beeklaan 37. Dit gebouw is nog steeds terug te vinden op de hoek van het Dreefplantsoen; het was vroeger de woning van jhr. J.L. Mock, ritmeester der huzaren. Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was het met een rustige bedrijfsvoering spoedig gedaan. In 1943 werd de villa gevorderd door de bezetters en moest de kliniek verhuizen. Men vond onderdak in een huis aan de Burgemeester Enschedelaan nabij de Ter- rasweg, maar moest ook hier weer spoedig vertrekken. Na een kort verblijf van de zusters in Haarlem kon vanaf februari 1945 het werk tijdelijk worden voortge zet in een villa aan de Wüstelaan. „de Yalkenhoef" Sandpoort Van 1933 tot 1943 was de kraamkliniek 'Maranathagevestigd in villa 'Yalkenhoef, ook wel 'Valckenhoef ge schreven. De tuin van de villa aan de Roos en Beek- laan 37, ook wel het Witte Huis genoemd, is deels verkaveld ten behoeve van woningbouw. De Valckenhoeflaan is ernaar genoemd en het bos tussen de Dr. De Grootlaan en de Santpoortse Dreef wordt nog steeds het Kicircinathcibos genoemd, foto uitgeverij Cornegge Vi'ia Clematis en Villa Zonneoord 27

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2007 | | pagina 15