O We pakken de draad weer op bij de hooiberg en loods die verbouwd werd tot een huis met een schuur. Cornelis van Straaten, die de blekerij tijdelijk in eigen dom heeft, verkoopt in 1895 het huis met de schuur aan Willem Bockting, schoenmaker en winkelier in Velsen. Hij overlijdt in 1903 waarna het huis met de schuur overgaan naar zijn weduwe Petronella Lammerichs. Zij laat het huis in 1908 verbouwen tot vier woningen. In 1908 verkoopt zij de vier woningen aan Jacobus Hand- graaf en consorten, Jacobus is timmerman en woont aan de Jan Gijsenvaart. Mede-eigenaar wordt zijn broer Antonius Franciscus Handgraaf, hij is timmerman en winkelier en woont ook aan de Jan Gijsenvaart. In 1917 verkopen zij de woningen aan verschillende personen. Het zou in het kader van dit verhaal te ver voeren om alle vier de woningen met hun geschiedenis uitgebreid te volgen. Enkele eigenaren die we noemen zijn Hendrik Balm, bloemist en tuinder aan de Jan Gijsenvaart. Hen drik Sombroek, van beroep verpleger, Johannes Corne lis Karsman, machinist, en Willem Frederik Jacobus Meijer. Als gevolg van verbouwing worden vier wo ningen teruggebracht tot drie stuks, met als huisnum mers 39, 41 en 43. Deze komen in het bezit van R. Engels en C. Heusen die van de drie huizen één woning maken. Bloemendaalsestraatweg 19, gereedgekomen in 1906. De nummers 19 en 21 zijn niet gelijk opgetrokken ge zien het verschil in bouwhoogte en de oorspronkelijke eenvoudige gevel ontwerp van nummer 19. Foto J. Mor ren, 2008. Bloemendaalsestraatweg 17a, gereedgekomen in 1924. Foto J. Morren, 2008. 1 Bloemendaalsestraatweg 23, rechts het uit 1846 date rende wagenmakergedeelte, links het in 1926 opnieuw gebouwde woonhuis. Foto J. Morren, 2008. Bloemendaalsestraatweg 25, de werkplaats van Garage Joop Otte. De werkplaats is in 1905 gebouwd en heeft vrij recent een nieuwe voorgevel gekregen. verkoopt het huis en de wagenmakerij (in 1919) dóór aan Bernardus Jacobus Faase, een timmerman uit Sant poort. In 1922 wordt het huis weer van de hand gedaan waarna er nog vele eigenaren volgen. De woning wordt in 1926 gesloopt en vervangen door een nieuw huis. De wagenmakerij is gespaard gebleven; te samen met het nieuwe huis is dit nu Bloemendaalsestraatweg 23 dat bewoond wordt door Mevrouw J.B. van de Pol. Bloemendaalsestraatweg 43 en 45 Bloemendaalsestraatweg 47 en 49 We vervolgen ons verhaal bij de stal die verbouwd werd tot een huis. De eerder genoemde Comelis van Straaten verkoopt het huis in 1895 aan de eerder ge noemde Willem Bockting. Na zijn dood gaat het huis over naar zijn weduwe. In 1905 laat zij het huis verbou- 16 wen tot twee woningen. Zij verkoopt de twee woningen den de huizen weer verkocht in 1917. Op de plaats van in 1908 aan de eerdergenoemde gebroeders Handgraaf. de oorspronkelijke stal staan dan twee huizen met de De twee eigenaren laten de huizen in 1916 en 1917 ver- perceelnummers 2431 en 2432, respectievelijk de Bloe- bouwen, splitsen en verenigen, op welke wijze is niet op mendaalsestraatweg 49 en 47. Als eerste volgen we te maken uit het kadaster. Als dit alles afgerond is wor- nummer 47 dat wordt verkocht aan Gerardus Bilars, die smid en vuurwerker is aan de Jan Gijsenvaart. In 1920 verkoopt hij het huis alweer aan Antonis Jansen, een kantoorbediende die woont aan de Jan Gijsen vaart. Het is niet bekend of hij in het huis gewoond heeft. Ook hij houdt het huis niet lang in bezit en verkoopt het in 1924 aan Hendrik Jacob Tietjes, een gepensioneerd onderwijzer uit Heiloo. Deze komt in 1929 in het huis wonen. Hij houdt het huis tot 1934 in bezit en verkoopt het dan aan Evert Jan Complet die kantoorbediende is in Haarlem. In 1943 heeft hij het huis verhuurd aan A. Verschoor. Evert Jan ver koopt het huis in 1947 aan Bloemendaalsestraatweg 43 en 45. Oorspronkelijk stonden hier een hooiberg en een Antoni Johan van der loods. Het pand is door de jaren heen vele malen verbouwd. Foto J. Morren, 2008. Mande, een kapper uit -jt, Heemstede. In 1952 wordt j het huis verhuurd aan B.J. Hullu. Vervolgens ver koopt van der Mande het huis in 1953 aan Hendrikje Janneke Smits die weduwe W is van August Scheffer, een winkelierster in Bloe it jjjpFjI Sv. mendaal. In 1959 verkoopt I 1 lendrikje Janneke het huis aan Paul Julius Steinberg, afi opticien m Santpoort. Hij B is gehuwd met Ester van SBPIp der Hop. In het zelfde jaar 1^^ 's 'let 'lll|s verhuurd aan I A J. Post. Paul Julius ver koopt de woning in dat jaar aan Johanna Henriëtte Ruijgrok die gescheiden is van Pieter de Jong. Zij koopt het huis voor 5.500 gulden. In 1967 verkoopt zij het huis aan Comelis Vallenduuk, getrouwd met Krijna Evertse. Zij M 'Cs werken beiden in de ver- I pleging en huurden het luns al m 1965. Nog in het jaar \an aankoop valt hun itt [Ctfe-qafifr: jhuwelijk uiteen; na schei- Bloemendaalsestraatweg 47. Foto J. Morren, 2008. ding wordt het huis over- 17

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2008 | | pagina 10