Van kleerblekerij tot tennisbaan De overgebleven bebouwing van Mid denvaart en de later bijgebouwde wo ningen en panden rond 1960. J. Morren, naar een kadasterkaart beschikbaar ge steld door mevrouw G.J.M. Boekraad, Santpoort-Zuid. Aan dit artikel werden bijdragen gele verd door Mevrouw G.J.M. Boekraad, Santpoort-Zuid, Mevrouw A. Meijer, Santpoort-Zuid en de heer Gerard Schel linkhout, Santpoort-Noord. Zie voor geraadpleegde archieven en li teratuur blz. 24 geschreven op naam van Krijna. Zij verkoopt het huis in 1968 aan Willem Visser, echtgenoot van Ursula Wilfri- de Biswane. Willem Visser is vertegenwoordiger en te kenaar, hij gaat zelf in het pand wonen. In 1977 wordt het huis verkocht aan de muziekleraar Comelis Willem West, die ook de bewoner wordt. Comelis Willem, ook wel Kees genoemd, verkoopt het huis in 1988 aan me vrouw G.J.M. Boekraad die hier nog steeds woont. Qpvolgend gaan we de geschiedenis van nummer 49 volgen. Jacobus Gerardus en Anthonius Franciscus Handgraaf verkopen nummer 49 in 1917 aan Jacobus Johannes Kooij, een metselaar die aan de Jan Gijsen- vaart woont en daar nog een woning en een werkplaats heeft. In 1917 verkoopt hij het huis aan Aris Johan Schellinkhout die timmerman is en aan de Jan Gijsen- Bloemendaalsestraatweg 49. Te samen met 47 ontstaan vaart woonachtig is. Aris Johan wordt later aannemer. uit een stal die bij de blekerij hoorde. Foto J. Morren, Hij komt in 1966 te overlijden waarna het huis overgaat naar zijn vrouw Aaltje Wonder en zijn kinderen Aris, Gerard, Jan en Kees. Aal tje Wonder sterft in 1969. Daarna is haar zoon Aris de bewoner van het huis, hij is on- gehuwd. Na zijn dood wordt het huis in 2000 verkocht aan de familie A. Meij er, nog altijd bewoners van het pand. Jot zover de geschiedenis van de bleke rij Middenvaart, die wordt vervolgd met de geschiedenis van de kleerblekerij no. 63. 18 Jan Morren Inleiding Jn de 17e eeuw wordt er een blekerij gesticht aan de Jan Gijsenvaart ten westen van de blekerij Middelvaart. Omdat deze blekerij nooit een naam heeft gehad noe men we die naar het verpondingsnummer, kleerblekerij no. 63. Op het ontstaan van de Jan Gijsenvaart en het gebied waar de blekerij ligt wordt ingegaan in het voorgaande artikel over de geschiedenis van de blekerij Middenvaart. De stichting van de blekerij Yo°r de stichting van de blekerij gaan we terug naar het jaar 1659. In dit jaar heeft Comelis Simon Cam- pen bij zijn drie onmondige (minderjarige) kinderen Ja cob, Gerrit en Willem Corneliszoon een schuld van 260 gulden en 12 stuivers. Als onderpand voor deze schuld dient de opstal van een huis die staat op de grond van Josephus Coijmans die samen met de stad Haarlem ei genaar is van de Jan Gijsenvaart en de gronden bij deze vaart. Josephus is de eigenaar van de hofstede Water vliet die lag in het huidige Velsen-Noord. In het noord-westen ligt de blekerij Garenvreugd die dan in bezit is van Andries Cambij en in het zuid-oosten de ble kerij Middenvaart die het eigendom is van Harman Aertse. Qe reden van de schuld wordt in de akte niet genoemd, mogelijk is zijn vrouw overleden waardoor het bezit onder voorwaaiden verdeeld moet worden onder zijn kinderen. Over een blekerij wordt dan nog niet gespro ken, dit is wel het geval in 1667. Dan verkoopt Cornelis Simon Campen een blekerij aan Trijn Jans, de weduwe van Andries Cambij voor 210 gulden. De blekerij staat op de grond van de Vrouwe van Alblasserdam, weduwe van de inmiddels overleden Josephus Coijmans, en ligt tussen de blekerij Middenvaart die dan nog steeds in be zit is van Harmen Aertse en de blekerij Garenvreugd, die inmiddels in bezit is gekomen van Jillis Hendrickse De kleerblekerij no. 63 in 1715. De blekerij met letter e is de kleerblekerij no. 63. J. Morren, naar de kaart van Antony van Velsen. Origineel Noord-Hollands Archief, Haarlem. 19 e Mte*. tjtcm 0 e WiUtfms viiA 6r«a«-rocte S> f (1 6 14 o Le-rv D roöij

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2008 | | pagina 11