0 L gende percelen: Velsen, sectie F Hendrik Wijhuis, schoenmaker 458 huis en erf Willen Korver, tuinman 460 sloot als omliggend land Godfried Herman Kleij, voerman 461 huis, erf en stalling 462 tuin Bloemendaal, sectie A 177 tuin 178 loots voor landbouw 179 water als omliggend land D°or een grenswijziging tussen Bloemendaal en Sant poort, die plaatsvond vóór 1832, loopt de grens nu dwars door de voormalige blekerij. Oorspronkelijk lag de grens aan de zuidkant van perceel 177. Het huis met perceelnummer 458 staat op de plaats van het eerder ge noemde huis met verpondingsnummer 69, dat in 1735 is gesloopt. Het huis met perceel nummer 458 zal hier ge bouwd zijn rond 1800. Aan dit huis wordt verder geen aandacht besteed omdat het niet bij de blekerij heeft be hoord. Ook perceel 177 - het voormalige bleekveld in Bloemendaal blijft lange tijd een tuin - laten we buiten beschouwing totdat hier een tennisbaan wordt aan gelegd. We gaan eerst in op de geschiedenis van de bleekersgebouwen. Hele na, de dochter van Willem Corvers, trouwt in 1814 met Godfried Hendrik Kleij, een broodbakkers knecht. Na het overlijden van Willem gaat de voor malige blekerij via zijn dochter in erve of door koop over naar zijn schoonzoon Godfried Hendrik. Hij verandert van beroep en wordt voer man. Het blekersgebouw komt in gebruik als wo ning en als stalling waarin de paarden en wagens worden ondergebracht. De transportondernemer overlijdt in 1861 waarna zijn bezit overgaat naar diens erfgenamen. Hie ronder zijn zoon Willem en dochter Willemijntje Kleij. Willem Kleij is landbouwer en laat in 1883 het huis vergroten; van een stalling is dan geen sprake meer. Over deze zoon is in het bevolkingsregister van Velsen niets te vin den. Het huis gaat over naar zijn zuster Willemijntje die in 1846 trouwt met Jacobus Reijven. Mede-erfgenamen zijn onder anderen haar kinderen, Pieter Matias Reijven, bleker in Rijsenburg, Frederik Reijven, landbouwer in Werkhoven, Wilhelmus Reijven (zonder beroep te Rij senburg) en als laatste Anna Margaretha Reijven (even eens zonder beroep in Rijsenburg). Uiteindelijk wordt Pieter Matias de enige eigenaar van het huis. Op zijn beurt verkoopt hij het huis, waar nog steeds de tuin met de sloot en het omliggend land bij hoort, in 1902 aan Catharina Brouwer, de weduwe van Andreas Nicolaas van de Bronk uit Velsen. Zij ruilt en splitst in 1918 en 1934 grond rond het huis en in de tuin. Het huis heeft dan als adres Bloemendaalsestraatweg 114. Uiteindelijk verkoopt zij het huis en de tuin in 1936 aan Dr. Con- stantinus Alting Mees die letterkundig uitgever is in Santpoort. Hij is getrouwd met Mea Verwey en samen runnen zij een uitgeverij onder de naam 'C.A. Mees'. Aanvankelijk woonde het echtpaar aan de Middendui- nerweg 2. In 1930 verkopen zij deze woning en verhui zen naar de villa aan de Vinkenbaan 1, nu nummer 33. Aan de Bloemendaalsestraatweg 129 hebben zij een boekhandel genaamd 'Initium' die in 1935 wordt over genomen door Marie Elisabeth Serry. Dat pand als zo danig is volgens het kadaster echter niet in eigendom geweest bij het echtpaar Mees; zij hebben het vermoe delijk gehuurd. Tussen de echtelieden ontstaan span ningen die ertoe leiden dat Constantinus zich terugtrekt De kleerblekerij no. 63 rond sen. Noord-Hollands Archief, 1880. J. Morren, naar een kadastrale Wijzigingskaart Vel- Haarlem 22 De voormalige kleerblekerij no. 63 rond 1936. J. Morren, gingskaart Velsen. Noord-Hollands Archief, Haarlem. uit de uitgeverij. In 1936 gaat het echtpaar uit el kaar. Mea Verwey blijft aan de Vinkenbaan wo nen en zet de uitgeverij voort onder de naam 'N.V. Uitgeverij voor heen C.A. Mees'. Dit zal de reden geweest zijn dat Constantinus het huis aan de Bloemendaalse straatweg koopt om daar te gaan wonen. Hij ver trekt in hetzelfde jaar naar Azië, waar hij aan enkele universiteiten werkzaam is als hoogle raar Maleis. Toch zal hij weer terugkeren naar Santpoort want in 1937 laat hij in de tuin een schuur bouwen en onder gaat het huis een verbou wing. Het voormalige bleek- naar een kadastrale Wijzi- veld dat in Bloemen daal ligt komt in bezit van de "Naamlooze Ven nootschap Beleggingsmaatschappij tot beleggen van gelden door het uitlenen onder Zakelijke of Persoonlijke Zekerheid enz." gevestigd te Amsterdam. Deze maat schappij laat in 1929 op het voormalige bleekveld een tennisbaan aanleggen ten behoeve van bewoners van de wijk die rondom in aanbouw is. In 1930 verrijzen bij de baan ook kleine opstallen die als opslag- en onderhouds- ruimten dienst deden. In 1934 wordt de tennisbaan ver kocht aan Constantinus Mees. De baan ligt achter zijn woning met schuur en tuin aan de Bloemendaalsestraat weg. Het is niet bekend of hij de tennisbaan enkel voor privé gebruik had aangekocht of dat hij die beschikbaar stelde aan een tennisvereniging. In 1936 laat hij de ge bouwtjes op de tennisbaan vergroten waarna in 1948 een verbouwing volgt tot kleedgebouwtjes en een con sumptie kiosk. In 1956 verkoopt Mees het huis, de schuur, de tuin en de tennisbaan aan de Provincie Noord-Holland ten behoeve van het Provinciaal Elektri citeitsbedrijf Noord-Holland (PEN.). In 1958 koopt de Provincie ook het grootste gedeelte van de voormalige blekerij Middenvaart. Op de voormalige bleekvelden van Middenvaart worden in 1959 en 1960 een kantoor gebouw en een garage gebouwd voor de afdeling ver voer van het elektriciteitsbedrijf. In 1958 wordt het huis op de voormalige blekerij Middenvaart en het huis op de voormalige kleerblekerij no. 63 overgedaan aan de ge meente Velsen. In 1962 wordt het huis op de kleerbleke rij no. 63 weer terugverkocht aan de Provincie waarna De voormalige blekerijen Middenvaart en kleerblekerij no. 63 met hun omgeving in 1969. J. Morren, naar een topografische kaart. 23

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2008 | | pagina 13