Van kruidenier tot kledingzaak Na. vier jaar huur kwamen de panden in 1932 in ei gendom van de gebroeders Hop. In 1933 verliet een oude bewoonster de kamer aan de rechterzijde. Dat leidde tot het besluit de winkel te verbouwen en te verbreden. In de voorgevel kwam een taps toelopende nis die ruimte bood aan twee toegangsdeuren voor beide winkels met daartus sen een smalle vitrine. In Situatie in 1776: op dezelfde de bovenkant van de kozij- Broekbergen met theehuisje nen werd glas in lood aangebracht en de etalages werden omlijst met keurig gelakt hardhout. Firma Hop 80 jaar in Santpoort Jos Diekstra Een sprong terug in de tijd Qe grootvader van Aat Hop (Aris Hop) woonde met zijn gezin in Westgraftdijk, waar hij aan het begin van de vorige eeuw samen met zijn vrouw het kruide niersvak als nering had. Naast de klandizie in het dorp zelf, voer hij met zijn schuit vol waren via sloten en vaarten naar zijn klanten in de omtrek. Het vak werd hem met het vorderen van de leeftijd en de achteruit gang van zijn gezondheid echter te zwaar. Zijn zoons Nico en Gerrit wilden de zaak in Westgraftdijk niet overnemen vanwege het voor hen te beperkte toekomst perspectief. Jn 1928 ging de winkel met complete inventaris over in handen van Gerrit en Nico, die beiden het kruideniers- bedrijf vanaf 2 januari dat jaar voortzetten. Nico en zijn vrouw Nel gingen boven de zaak wonen. Gerrit woonde tijdelijk elders in, trouwde later en ging met zijn vrouw Marie Al wonen aan de Rijksweg 486. Lang niet alles werd in die tijd voorverpakt verkocht; veel levensmiddelen zoals vermicelli, stroop, zachte zeep, maar ook Brusselse aarde om messen te slijpen, wasvlokken om zelf boenwas te maken, en petroleum werden "los"geleverd uit vat, la of drum. Tevens ver- (jetipt door een vertegenwoordiger van grossier Holzmuller uit Alkmaar, legden grootvader Aris, Gerrit en Nico in 1927 contact met de familie van Leeu wen die een kruidenierszaak dreef, gelegen aan de Rijksweg G8 G10, ook wel Dorpsstraat genoemd (nu Hoofdstraat) hoek Westlaan G2 nu Huis ten Biltstraat) in Santpoort-Dorp. De familie Van Leeuwen had het pand aan de Dorps straat rond 1903 overgenomen van klompenmaker Gan- zenkolk, die het op zijn beurt in 1893 had gekocht van J. Hofman, die er een zadelmakerij had. De zaak werd tot kruidenierswinkel omgebouwd en bood 25 jaar onder dak aan kruidenier Van Leeuwen. Eeuwen terug Aat Hop Jn de winkelader van Santpoort, de Hoofd straat, staan een aantal za ken die voor het gevoel van oudsher al hun plek in het straatbeeld hebben ver worven. Een van die echte blijvers is de firma Hop die dit jaar 80 jaar bestaat en zijn domicilie heeft op de hoek Hoofdstraat-Huis ten Biltstraat. J—J istorisch gezien was de plek, waarop de winkel stond, een rijk stukje grond. Hier stond in de 16e eeuw de Brederodekapel die echter tijdens het beleg van Haarlem door de Spanjaarden (1572-1573) geplunderd werd, voornamelijk vanwege de bouwmaterialen die gebruikt konden worden voor de aanleg van belegeringswerken. JEen eeuw later verrees op dezelfde plek de hofstede en buitenplaats Broekbergen. In de 18e eeuw raakte deze buitenplaats in verval. Het nog resterende huis werd ge splitst en voor een deel in gebruik genomen als pastorie Situatie in 1589: de kruising van wat nu de Hoofdstraat en de Huis ten Biltstraat is. Zuidelijk de ruïne van de Brederodekapel, noordelijk hofstede Eijndenhoef. Met pen bijgewerkte tekening uit Santpoort, monumenten commissie velsen - 1989. van de Nederlands Her vormde Kerk. Omstreeks 1863 werden de restanten gesloopt. In 1870 werd het huidige pand gebouwd voor de schilder J. Span jaard, die er in 1889 tij dens een verbouwing een werkplaats aanbracht. Het huis heeft in de loop der tijd zoveel veranderingen ondergaan, dat van het lefke Hop oorspronkelijke aanzicht weinig meer te herkennen is. 26 kocht men klompen en ravo-schoenen (degelijke werkschoenen). Dat in die tijd geloof en handel niet altijd samen gingen, blijkt uit het feit dat bepaalde rooms-katho- lieke families in principe niet kochten bij de winkel van Hop, omdat de eigena ren hervormd waren. De zaken gingen echter niet slecht. [Echtgenote Nel, afkomstig uit een bakkersfamilie, bleek zelf ook over een handelsgeest te beschikken en begon op 28 juni van dat jaar aan de rechterkant een winkeltje in manufacturen. Dit vormde de basis voor de modezaak Hop, zoals die nu nog bestaat. Waarschijnlijk zijn in dit jaar de reclameborden van diverse kruide- kruising, links hofstede Eijndenhoef, rechts hofstede niersartikelen van de gevel verwijderd. Het landje van Hop Jn 1940 kochten de gebroeders een stuk grond ten zui den van hun pand. Na de oorlog was het tijdlang in ge bruik als moestuin. Rond 1970 werd het stuk verhuurd aan de harddraverijvereniging, Uiteindelijk werd het landje van Hop bebouwd met winkels en woonhuizen. De keurig ingerichte etalage van de kruidenierszaak. Op de ruit het logo van Enkabé: Nederlandse Kruide niers Bond (een coöperatieve inkoopcombinatie De modewinkel van Hop na de verbouwing in 1933. Rechts de manufacturenwinkel, links de kruideniers zaak, Aan de andere zijde van de Westlaan: boerderij Evndenhoef (foto uit 1937) 27 ,-.N. lWrr i" <«r x 1r(. brmu+J** U»*, i II II ■■■■■■■»»--

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2008 | | pagina 15