4. 1928 25-jaüy JuftiCeum. 1953 GEBROEDERS HOP De kruidenierswinkel van de gebroeders Hop anno 1928. Voor de ingang staan Nico en Nel Hop. Op de hoek Gerrit Hop. Op de etalageruit: Comestibles en fijne vleeschwaren. Aan de gevel diverse reclameborden w.o. Van Nelle's koffie en thee, Thee E. Brands- ma. Blue Band, Sun light zeep, Koffie HAG, Maggi, Reckitts Soda, Palmolive. Klom pen. In de vitrine achter Gerrit Hop staan de bekende ravo-schoenen. Op het houten fietsenrek staat nog vaag de naam van de oude eigenaar: W. van Leeuwen. Aan de zuidzijde het nog bewoonde benedengedeelte, dat later manu facturenzaak zal worden. Tegen de noordgevel twee transportfietsen met grote mand. Daarnaast het pand Westlaan 2, waarvan het benedengedeelte als magazijn in gebruik was. De Westlaan vormde het begin van de toenmalige weg in oostelijke richting via de Verdolven landen (Veiserbroekpolder)Spaarndam, Halfweg naar Amsterdam Wet echtpaar Hop had in middels een zoon ge kregen: Aat. Later zouden de dochters Tine, Didi en Nel volgen. Hij deed na het doorlopen van de ULO in 1950 zijn intrede in de zaak, tijdelijk, want in 1952 moest hij in dienst. Een jaar later bestond de zaak 25 jaar. Er kwamen felicitaties van o.a. de vo rige eigenaar mevr. Van Leeuwen. Tevens werd in dat jaar aan de rechterzijde van de winkel een garage aangebouwd. In 1954 kwam Aat uit dienst en keerde definitief terug in de zaak. Het team bestond toen uit vader Nico, Ger rit, Aat en een knecht. Wij dank en onze clëntele voor het ons in deze jaren gestelde vertrouwen en hopen ook in de toekomst dit waardig te blijven. Ter gelegenheid van dit jubileum houden wij een receptie op Nieuwjaarsdag (1 Januari) a.s. van 35 uur in Hotel-Café-Rest. „De Uilenboom", Hoofdstraat, en stellen het zeer op prijs U daar te mogen begroeten KRUIDENIERS Hoofdstraat 187 MANUFACTURIERS Advertentie in het plaatselijke blad n.a.v. het 25-jarig bestaan 28 Manufacturenzaak (detail) Een nieuwe weg Vooruitgang en vernieuwing laten zich niet tegenwer ken. De opkomst van de zelfbedieningszaak, een con cept uit Amerika, vormde een keerpunt in de kruide niersbranche. Dirk Kat had daarin al een voortrekkersrol op zich genomen door de oprichting van een zelfbedie ningszaak in Velsen-Noord, de eerste in de omtrek. In 1963 was de familie Hop het erover eens dat het beter was met de kruidenierszaak in zijn huidige opzet te stoppen. De familie besloot in te zetten op de manufac turen, aangevuld met confectie en zo de toekomst in te gaan. Daartoe werd de zaak volledig verbouwd. Kruide niers- en manufacturenwinkel werden samengevoegd en het magazijn aan de Westlaan 2 (Huis ten Biltstraat) werd bij de winkel getrokken. Daartoe moest de vloer opgehoogd worden om alles gelijkvloers te krijgen. De dubbele ingang met vitrine werd weer verwijderd en maakte plaats voor een grote deur. De interieurverzor ging kwam in handen van de fa. Heilig uit Santpoort. Vanaf nu ging de winkel verder onder de naam Hop Modes. Op den duur leverde de afdeling manufacturen in ten gunste van de confectie. f n 1971 kochten Aat en Iefke het pand van fietsenmaker Koster (Hoofdstraat 192-194) en vestigden daar kle dingzaak "t Lootje". De winkel sierde het straatbeeld tot 1995. Toen middenstander J. Nol, die aan de overkant (Hoofdstraat 200) een kruidenierswinkel had, in 1978 met de zaak stopte, toonde de fa Hop ook interesse in dit pand. De ruimte was hard nodig om plaats te bieden aan de steeds uitgebreidere collectie vrijetijdskleding voor GEBROEDERS HOP Briefhoofd uit de jaren '50 De thematisch ingerichte etalage tussen 1950-1955: Indië. Merkartikelen van Conimex. De Indische attribu ten waren in bruikleen van defam. Van Millingen uit de Hoofdstraat. Tussen de artikelen zijn krissen en een fraai wandkleed te zien de jonge generatie. Het pand bleef gehuurd tot 1990. In 1973 bestond het bedrijf 45 jaar, reden om deze mijlpaal te verwoorden in een gedicht in het plaatselijk blad: 45 jaa.fi 45 jaa.fi Aat> die tot dan toe in loondienst werkte, nam met zijn vrouw Iefke de zaak in 1975 over en maakte er een BV van. Aangezien men in de mode steeds met zijn tijd mee moet, ging de zaak in 1979 twee weken dicht voor vernieuwing van het interieur en enkele aanpassingen aan de buitenkant. 29 1 Januari a.s. herdenken wij hel feil, dat wij 25 jaar geleden onze zaak in Santpoort vestigden. Kruideniers- en Grutterswaren - Emaille en Aardewerk - Manufacturen - Ravo Schoenen HOOFDSTRAAT 187 SANTPOORT Tel. 527 Santpoort Postgiro 158816 Bank: Twentscbe Bank, Bloemendaal Als het oude jaar ons gaat verlaten. En 't nieuwe dan z'n intree doet, Valt er hier in Santpoort iets te praten. Wat niet iedereen vermoedt. Het is precies vijf en veertig jaar geleden, Dat de firma Hop in Santpoort kwam, Twee broers kwamen aangeschreden, Waarvan de één z'n vrouw meenam. Met levensmiddelen zijn ze begonnen. Ze voerden werkelijk een goed beleid. Zelfs in de oorlog met die bonnen t Was toch maar een harde tijd. Inmiddels ging mevrouw textiel verkopen, Naast de winkel van haar man. Dat begon zo goed te lopen Daar kwam de huidige zaak toen van. Nu staat alweer heel wat jaar Aan 't hoofd der zaak de jonge Hop, Hij speelde het zelfs klaar Te beginnen met hop s kindershop. Van harte proficiat echtpaar Hop senior. Met de behaalde resultaten. Hop junior gaat hopenlijk nog door; „Dat de firma. Santpoort niet zal verlaten!"

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2008 | | pagina 16