I Sporen van cultuurhistorie in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland Jj)e firma Hop stond ook bekend om zijn klein schalige modeshows, ge houden als eerste op 28 oktober 1955 in De Wei man, later ook in Zomer- lust, De Uilenboom (Hoofdstraat) en Velse- rend. Het begon met de zg. foundation (korsetten en bh' s) en lingerie, later aangevuld met de nodige confectie. De modeshows trokken veel publiek uit Santpoort en omgeving. Twee decennia lang was Iefke lady-speaker en wer den de evenementen muzi kaal omlijst door pianist Joop van Os. [n 1988 bestond Hop Mode 60 jaar. Aat ver zorgde een expositie in de etalage met o.a. foto's van De eigentijdse zaak Hop Co in 2008 diverse verbouwingen en "dagboeken" (bestellingenboeken) met namen van klan ten, aankopen, data en het bedrag dat zij (nog) moesten betalen. Deze dagboeken zijn nog steeds in bezit van de familie.Tien jaar later werd de expositie herhaald. ]\[a een kleine 40 jaar de zaak met hart en ziel gedreven te hebben vonden Aat en Iefke het welletjes. Toch betekende dit niet het einde van het familiebedrijf, dat al sinds 1928 in hartje Santpoort stond. Zoon Nico Hop en zijn vrouw Sandra namen de zaak in 2000 over. Zoals gewoonlijk bij overname werd het pand grondig ver bouwd en opnieuw ingericht. De ingang werd naar de Huis ten Biltstraat verplaatst. Tevens werd het dak ver nieuwd. Het zijgedeelte in de Huis ten Biltstraat (vroe gere Westlaan 2) werd afgestoten en als pand aan een projectontwikkelaar verkocht. y^nno 2008 staat in de dorpskern nog steeds een zaak met eigentijdse mode, waarvan de eigenaren kunnen terugblikken op een welvarend verleden van 80 jaar ne ring in Santpoort. - Bovenstaande gegevens op basis van mondelinge informatie en aantekeningen van Aat Hop - "Santpoort", monumentencommissie velsen - 1989. Foto's en archiefmateriaal: Aat Hop, Jos Diekstra, Jan Morren drs. Arjen Molenaar Jn het verleden zijn er verschillende pogingen geweest om het duingebied van het NPZK te ontginnen. Al vanaf het moment dat de duinen (zoals wij ze nu ken nen) gevormd zijn, hebben hier mensen gewoond. Vanaf de 5e eeuw hebben zij het duingebied gecultiveerd. In dit artikel wordt gezocht naar sporen van cultuurhistorie in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK; zie kader: 'Geschiedenis Nationale Parken'). Daarbij wordt voornamelijk ingezoomd op het gedeelte dat ten westen van Santpoort is gelegen, maar ook het overige deel van het Park komt aan bod. De volgende onderwerpen wor den in dit artikel behandeld: In het duinzand liggen archeologisch waardevolle schatten verborgen. In het bodemprofiel van de duinen zijn direct on der de oppervlakte sporen aangetroffen van bo dembewerking in verband met akkerbouw. In het duinreliëf zijn nog contouren van akkertjes aan te treffen, die in de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw werden gebruikt voor de teelt van aardappelen. In de negentiende en twintigste eeuw werden de len van het huidige NPZK ontgonnen ten behoeve van bosbouw voor houtproductie. J)e gedachte achter een Nationaal Park is ontstaan in de Verenigde Staten. Daar denkt parkontwerper Olmstedt in 1865 een plan uit om van Yosemite een Na tionaal Park te maken. Volgens zijn opvatting moet in een Nationaal Park de natuur centraal staan en het men selijk ingrijpen zeer beperkt blijven. In 1872 wordt Yel lowstone National Park (VS) het eerste Nationaal Park ter wereld. Van oudsher is een Nationaal Park een be schermd natuurgebied met een relatief grote oppervlakte aaneengesloten natuurgebied. In het algemeen zijn de hoofddoelstellingen recreatie, natuureducatie en natuur bescherming. De mate waarin Nationale Parken be schermd worden verschilt per land. Verschillende Natio nale Parken zijn door de Unesco aangewezen als 'World Heritage Site'. Jn 1930 stelt Natuurmonumenten het eerste Nationaal Park in Nederland in: Nationaal Park Veluwezoom. In 1934 richten andere particulieren het tweede Nationaal Park in Nederland op: Nationaal Park De Hoge Veluwe. Dit zijn de enige twee Nederlandse Nationale Parken die niet door de minister van LNV zijn ingesteld. In 1950 stichten de rijksoverheid, de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam en Haarlem ten westen - Nationaal Park Zuid-Kennemerland Toegangsbord van het Nationaal Park Zuid-Kennemer land bij de ingang Duin en Kruidberg in Santpoort. van Bloemendaal 'Het Nationale Park de Kennemerdui- nen'. Nederland heeft inmiddels twintig Nationale Par ken. Momenteel worden geen nieuwe Nationale Parken ontwikkeld. Een Nationaal Park wordt gedefinieerd als een natuurgebied van tenminste duizend hectare, geken merkt door een karakteristiek landschap met bijzondere planten en dieren. Sommige Nationale Parken werken wel aan gebiedsuitbreiding. De Nationale Parken richten zich op: bescherming en ontwikkeling van natuur en land schap; natuurgerichte recreatie; educatie en voorlichting; Onderzoek. J-Jet Nationale Park de Kennemerduinen is op 24 no vember 1995 opgegaan in het door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ingestel de Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK). Dit Park, met een oppervlakte van ca. 3.800 hectare, omvat van noord naar zuid de Duinen van Velsen, Duin- en Kruidberg, Midden Herenduin, Heerenduinen, Kenne merduinen, De Erebegraafplaats aan de Zeeweg, het Wethouder van Gelukpark in Zandvoort, Het Kraans- vlak, Middenduin, Duinlust, Koningshof en Elswout. Het Park wordt beheerd door een samenwerkingsver band van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, de Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de ge meenten Bloemendaal, Haarlem en Velsen en een aantal kleinere eigenaar/beheerders. Het NPZK ontvangt per jaar ca. 1,5 tot 2 miljoen bezoekers. Waarom is er aandacht gekomen voor de cultuurhistorie in het NPZK? Ten eerste maakt het NPZK deel uit van een Bel- vedèregebied. De Nota Belvèdere is een beleidsnota 31 Modeshows Bronvermelding 30 Inleiding Geschiedenis Nationale Parken Verc.iging Natuurmonumenten Duin en Kruidberg P 150 m Cultuurhistorie in het Nationaal Park Zuid-Ken nemerland

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2008 | | pagina 17