Reactie van lezers ressante tentoonstelling gehouden in het Duincentrum De Zandwaaier in Overveen, het bezoekerscentrum van het NPZK. Hier worden onder meer de archeologische vondsten gepresenteerd die zijn opgegraven in het duingebied Groot Olmen. U kunt er natuurlijk ook zelf op uit trekken om sporen van ontginningen en dennen- bosaanplant in de duinen te gaan zoeken. Vanaf Sant poort is het NPZK het gemakkelijkst te bereiken via de ingangen 'Duin en Kruidberg' (nabij Station Sant poort-Noord) en 'Bleek en Berg' (achter het voormalige Provinciale Ziekenhuis). Bronvermelding - Arp, P, 2008. Oer-Hollander was Friese duinbewoner; Zandwaaier toont spectaculaire bevindingen opgraving in Groot Olmen. Artikel in: Haarlems Dagblad, 2 februari 2008. Flach, H., 2006. Unieke nederzettingen in Kennemerduinen; 'Zoiets is in Noord-Holland nooit eerder gevonden. Artikel in: Haarlems Dagblad, 11 oktober 2006. Holthuizen, W.J.M, 1988. Thijsse's Hof het jaar door: 11-12. Kuipers, M., 2006. Cultuurhistorie Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Informatiebulletin nr. 2. Nationaal Park Zuid-Kennemerland, november 2006. Molenaar, A. J., 2006. De cultuurhistorische waarde van ontginningen en dennenbosaanplant in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Stageverslag N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland. Visser-Poldervaart, M„ 2004. Nationaal Park Zuid-Kennemerland; een inventarisatie van de bekende cultuurhis torische en aardkundige waarden. Projectbureau Belvedere, 1995. Landschappen met toekomstwaarde; Cultuurhistorische karakteristiek van de na tionale landschappen: 5-7. Renes J., 1994. Bossen en Buitenplaatsen. In: De Harde, M. en Van Triest, H.; Jonge landschappen 1800 - 1940; het recente verleden in de aanbieding. Uitgeverij Matrijs: 38-51. Samenwerkingsverband Nationale Parken, 2007. Nederlandse Nationale Parken 1975-2006; Ontstaansgeschiede nis, feiten en ontwikkelingen: 1-9. 38 Huize "Maranatha", toevluchtsoord voor Santpoortse scholieren. Hanny van Amerongen "J"ijdens de oorlog moest de Engelmundusschool evacu eren. Er zaten veel Santpoortse kinderen in Driehuis op deze school. Voor de tweede keer werden leerkrach ten en scholieren gedupeerd door de bezetting van de Duitsers. Bijna alle scholen in IJmuiden, Driehuis en Santpoort werden gevorderd. De eerste keer zaten de kinderen van de Engelmundusschool uit Driehuis in de Eksterlaan of op de Franciscusschool in IJmuiden. Er werden iedere dag schuiloefeningen gehouden. We moesten onder de banken kruipen en als bij wijze van spreken maar je grote teen uit de bank stak kreeg je De achterzijde van Huize "Maranatha zoals die nu is. Links de serre waarin ik les kreeg. Detail van de "Plattegrond van Velsen", 1952. Bij de pijl links boven Huize "Maranatha De tegenwoordige situatie was al gestippeld ingetekend. ongenadig op je duvel. Het was noodzakelijk, want een keer was het raak. Een raketaanval werd 50 meter van de Eksterlaan uitge voerd. Qp 1 September 1943 verhuisde de school met de kinderen uit Santpoort naar "Maranatha". Voor de De windvaan, een herinne- leerkrachten betekende dit ring aan het verleden als weer extra inspanning, kraamkliniek: een overvlie- maar voor de kinderen rust gende ooievaar. en ontspanning. In plaats van in een klaslokaal zat je in een grote kamer, keuken, schuur of serre. Geen schoolplein maar een bos om in te spelen. Aan beide kanten van het bospad stonden non nen of leerkrachten toezicht te houden tijdens het speel kwartier. Veel kinderen speelden na schooltijd in het bos. TTet onderwijs werd weer gestructureerd. Wel kre gen we iedere dag gods dienst, maar geen kruipoe- feningen meer. Sommigen volgden natuurkunde in het toenmalige grote bos. Het hoofd van de school Zuster ANTON1NIE, een klein nonnetje met groot gezag, stond in de hoofd ingang. [yjcdc dankzij de rust van de omgeving werd er weer goed les gegeven: in de keuken werd gefröbeld, in de achterkamer aap, noot, mies geleerd, in de De voordeur waarin zuster voorkamer opgeteld en af- Antoninie de toegang streng getrokken, in de serre de bewaakte (tegenwoordige tafels één tot en met tien situatie) herhaald, in de bovenka mer de eerste breuken uitgelegd met behulp van een ap pel, in de schuur staartdelingen en boven pas ontleden èn een resumé van watje in die afgelopen jaren allemaal geleerd had. De zevende klas was een voorbereidende klas voor bijdehante, vroegwijze dames en voor jon gens, die de ambachtschool konden volgen. De school stond er om bekend leerlingen goed voor te bereiden op vervolgonderwijs. In de oorlog kon ze daar helaas niet altijd aan voldoen. 39

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2008 | | pagina 21