Het "Terrasbosch" y\an dit leerproces kwam abrupt een einde. Na "Dolle Dinsdag" (5 September 1944) moest heel Santpoort evacueren. Met dank aan mijn medescholieren en klasgenoten en Mevrouw A. Vink en de Heer J. Kuipers, op dit moment de bewoners van het in tweeën gesplitste Maranatha. Bronvermelding: 85 Jaar Engelmundus school, Astrid Rutten Verhoog, Driehuis januari 1988; foto's: H. Van Amerongen. Anneke Rings-Nederkoorn gijgaande foto is in 1938 genomen door mevrouw Ne- derkoorn-Duineveld vanaf de hoek Middenduiner- weg-Frans Netscherlaan. Links ziet u de Middenduiner- weg richting spoorwegovergang. Destijds was dit nog een grintweg met in het midden een smalle strook klin kers om het iets gemakkelijker te maken voor paard met wagen. Rechts ziet u het muurtje van de Naaldkerk. Bo venop de besneeuwde heuvel was een productiebos voor geriefhout. Het hout was bestemd voor de kachel, de kook en ander gerief. "Terrasvogels". Langs het voetbalveld stroomde de Schipbroekenbeek vanuit de weilanden van boerderij Rutte aan de Duin en Kruidbergerweg via de groene scheg tegenover station Santpoort-Noord, het Burg. Weertsplantsoen en de Hoofdstraat richting de Hof- geest. (gedurende de oorlog werd de strook langs de bosrand bestraat. Later kreeg deze straat de naam "Dinkgre- velaan", genoemd naar een plaatselijke verzetsstrijder. Rechts van het bos was het toenmalige voetbalveld van £)e Duitsers, die de nabije Santpoortse scholen bezet ten, legden in het bos loopgraven en een hoge schans aan. Op de schans werd geoefend met het be schieten van een tank; de tank was bekleed met hout en er werd geschoten met losse flodders. Na. de oorlog was het ge bied een heerlijk speel terrein. In 1947 werd de Finse school voor meisjes gebouwd. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw werd in het Terrasbosch na het opheffen van de speel tuin, waar 'Opa Huibens' als oppas-vader fungeerde, het kindertehuis St.Rafaël gesticht, nu ressorterend onder de naam OCK 'Het Spalier'. Bronvermelding: Herinneringen van A. Rings-Nederkoorn, W. Nederkoom en J. Handgraaf te Drunen. Van de redactie: In 1946 werd de eerste r.k. speeltuin opgericht in het Terrasbosch, dat eigendom was van de R.K. Kerk van Altijdduren de Bijstand in Santpoort. Zie voor meer informatie over de speeltuinen De Zandpoort nr. 17. Het Terrasbosch maakt deel uit van de voonnalige buitenplaats Velserhooft. Zie voor meer info De Zandpoort nr. 19. 40 Stichting Santpoort Voor behoud van landschap, cultuurhistorische waarden en het dorpskarakter van Santpoort en omgeving De Stichting Santpoort bestaat al meer dan 30 jaar. Gedurende deze periode probeerde zij ervoor te zorgen dat het dorpskarakterhet landschap en het aangezicht van Santpoort en omgeving weinig geweld werd aangedaan. Ook heden ten dage is zij nog erg actief. Geschiedenis Op 2 maart 1976 is de Stichting opgericht. Aanleiding was het toenmalige gemeentebeleid t.a.v. de bouw- en sane ringsplannen in Santpoort. Een aantal verontruste dorpelingen stak de koppen bij elkaar, nadat gebleken was dat ad viezen, bedenkingen en protesten tegen de voorgenomen besluiten t.a.v. het woonmilieu geen gehoor vonden bij de gemeente. Doel Stichting Santpoort is een stichting met ongeveer 350 donateurs die zich tot doel stelt waardevolle cultuurhistori sche elementen in de bebouwing en het landschap in en rond Santpoort te beschermen en waar mogelijk te herstellen. Dit uit zich in twee richtingen, te weten: 1 De Stichting bevordert in brede zin monumentenbeleid van de overheid en particulieren. Dit doet zij door historisch onderzoek en rapporteert hierover in verschillende situaties. Zo geeft de Stichting een eigen blad uit dat historisch getinte artikelen bevat. Daarnaast bevordert de Stichting het monumentenbeleid van aller lei instanties door actief mee te denken of door bezwaar aan te tekenen in die gevallen waar een monument of cultuurhistorisch waardevol element bedreigd wordt. 2 De Stichting probeert het landschap en de ruimte in en rond Santpoort te beschermen en te versterken. Dit gebeurt door nieuwbouwplannen of infrastructurele projecten die een aantasting kunnen vormen voor deze landschappelijke gebieden, tegen te gaan. Maar ook worden initiatieven genomen om betere bescherming te creëren door actief mee te denken bij ontwikkeling van bijvoorbeeld bestemmingsplannen, beheersplannen enz. Werkwijze De Stichting hanteert de volgende methoden om haar doel te bereiken: Actief voorstellen doen om cultuurhistorisch waardevolle panden e.d. op de monumentenlijst van Gemeen te, Provincie of Rijk geplaatst te krijgen. Bezwaar bedenkingen aan te tekenen tegen aantastende verbouwings- of sloopplannen van bestaande (po tentiële) monumenten. Visie te geven op (voor)ontwerp bestemmingsplannen. Meepraten bij de visieontwikkeling op het gebied van verkeersbeleid en infrastructurele zaken van de Ge meente Velsen. Dreigende aantasting tegengaan van landschappelijke gebieden en open ruimte in en rond Santpoort door ontwikkeling van alternatieve voorstellen, bezwaarschriftprocedures enz. Eens per jaar "De Zandpoort" uit brengen en op de jaarmarkt staan als promotionele activiteit. Regelmatig een nieuwsbrief uitbrengen, waarin actuele informatie gegeven wordt over lopende activiteiten aan alle donateurs. Contacten De Stichting heeft een netwerk opgebouwd van contacten die zij in haar acties kan betrekken of aanspreken. Contacten worden onderhouden met: commissie Welstand van de Gemeente Velsen, betrokken wethouders, poli tieke partijen, ambtenaren, Rijksdienst voor de monumentenzorg, Stichting Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Milieufederatie Noord-Holland, Stichting "Ons Bloemendaal", Stichting Dorpsraad Driehuis, Stichting Woonge meenschap Santpoort-Zuid, Bond Heemschut, Vereniging Hendrick de Keijzer, Historisch Museum Zuid-Kenne merland, Historische Kring Velsen, Natuurmonumenten en vele anderen. Bestuur Het algemeen bestuur vergadert met een aantal vrijwilligers eens per maand. Voorzitter is mw. E.D.W.M. (Lieke) Baron-Verhulst.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2008 | | pagina 22