1838 Jacobus Wilhelmus, in 1840 Johannes Heroni- mus en in 1842 Petronella Johanna. Het echtpaar Klauwers wordt drie maanden na de geboorte van hun jongste dochter getroffen door het overlij den van deze dochter. Ja cobus breidt in 1845 zijn bezit uit door de aankoop van een stuk wei of hooi land in de Velserbroek ge naamd de Vijfmad Hippe laar, groot 2 bunder en 40 roeden. Hij koopt dit van de erfgenamen van vrouwe Theodora Cornelia Sib- macher voor 2660 gulden. Het gedeelte van de hof stede Broekbergen wordt in 1845 verkocht aan de Hervormde gemeente te Santpoort. Deze laat de koepel bij Broekbergen slopen en neemt het heren huis in gebruik als pasto rie. Mogelijk wordt Broek bergen door de familie Klauwers afgestoten van wege het overlijden van Jacobus senior en gaat zijn weduwe weer op de bleke- rij wonen bij haar zoon. Een huis met een erf op de blekerij wordt in 1846 ver kocht aan Johannus Fran- ciscus Heiligers, een schil dersknecht die woont aan de Jan Gijsenvaart. Op 12 mei 1847 wordt Jacobus junior getroffen door het overlijden van zijn vrouw. Hij hertrouwt Theodora Maria van Straaten. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren: in 1848 Bruno Jacobus die helaas na 7 fj- maanden overlijdt, in 1849 een zoon die opnieuw Bru no Jacobus wordt ge noemd en als laatste Cat- harina Johanna in 1850. Het land dat Jacob Klauwers rond 1832 bezit in de Veenen. J. Morren, naar de kadas- Jacobus blijft werken aan trale minuutplans door F.J. Nautz. Foto, Noord-Hollands Archief, Haarlem, Kennemer de verbetering van zijn be- Atlas. drijf. In 1850 wordt op het perceel waar een aanleg tot vermaak is gerealiseerd - bij zijn twee huwelijken. Uit zijn eerste huwelijk zijn gebo- het huis met de stal - een schuur gebouwd. Jacobus juni- ren Hendrikus Jacobus, Maria Elisabeth, Jacobus Wil- or sterft rond 1856, hierna gaat de blekerij over naar zijn helmus en Johannes Hieronimus. Uit zijn tweede huwe- weduwe en zijn moeder. Er ontstaat een geschil over de lijk stammen Bruno Jacobus en Catharina Johanna. De verdeling van zijn nalatenschap tussen de kinderen uit zaak komt bij de kantonrechter van het kanton Bever- 10 wijk, over de beide groepen van kinderen worden toe ziend voogden aangesteld. Voor de kinderen uit het eer ste huwelijk wordt allereerst hun oom Johannus Klau wers die mede-kleerbleker is op Middenvaart. Als twee de voogd voor de kinderen uit het eerste huwelijk func tioneert de derde broer Hendrikus Klauwers, Rooms Katholiek priester en pastoor in Rijpwetering, die bij testament als zodanig was aangesteld. Voor de kinderen uit het tweede huwelijk word dit hun oom Bruno van Straaten junior, huisschilder te Amsterdam. Uiteindelijk gaan de partijen in 1857 over tot een regeling. Aan zijn tweede vrouw Theodora Maria van Straaten wordt toe gewezen de blekerij met woonhuis, waskamer, droog- loods, stalling voor de koeien en de paarden, hooihuis, huis en smederij, huis en wagenmakerij, bleekvelden, moesgronden, tuin en het perceel met bomen langs de Heerenweg. Aan de voogd Hendrikus Klauwers ten be hoeve van de minderjarige Hendricus Jacobus, Maria Elisabeth, Jacobus Wilhelmus en Johannus Hieronimus Klauwers 1/4 deel van het 2/3 deel in de landerijen die in Maasheeze die de erflater Jacobus Klauwers in 1851 had gekocht. Voor het overige kunnen de erfgenamen het overige uit de boedel van de erflater in 1859 kopen op een veiling: Qom Hendricus Klauwers koopt voor Johannus Hiero nimus Klauwers in de Veenen stukken wei of hooi land sectie F de perceel nummers 411, 412, 413, 416, 417, 420, 421 en 422. De gezamenlijke koopsom is 16.400 gulden. Hiervan behoudt Hendricus de perceel nummers 416 en 417 voor zich zelf waarvoor hij 7.500 gulden betaalt aan zijn oomzegger. I^hcodora Maria van Straaten koopt voor haar zwager Johannes Klauwers stukken wei of hooiland in de Veenen, sectie F de perceel nummers 386, 387, 388 en 389. De gezamenlijke koopsom is 9.400 gulden. Hier van behoudt Theodora Maria de percelen 387 en 388 voor zichzelf waarvoor zij 4.300 gulden betaalt aan Jo hannes. P^oe het verloopt met het bezit in de Velserbroekpolder en in Schoten wordt uit deze regeling niet duidelijk. In de akte wordt nog vermeld dat Hendrikus en Johan nes Klauwers als kinderen van Jacobus senior voor een 1/4 gedeelte en Hieronimus Klauwers als kleinkind te vens plaatsvervanger voor zijn vader Jacobus junior voor 1/12 deel erfgenaam is van de hier voor gemelde percelen. J)e twee woningen aan de Bloemendaalscheweg wor den toegewezen aan Pieter Harren en zijn vrouw Ma- rijtje Zandvoort. In welke relatie zij staan met de familie Klauwers is in nevelen gehuld. Wilhelmina Schepers, de weduwe van Jacobus senior, komt in 1858 te overlijden. Theodora Maria van Straaten houdt de blekerij in bezit die zij samen met haar zwager Johannes Klauwers drijft. Zij gaat over tot het afstoten van enkele onderdelen van het bedrijf. In 1860 worden het huis met de smederij, het huis met de wagenmakerij en enkele gedeelten van de blekerij percelen verkocht aan Petrus Beliën. Hij zal een broer zijn van Christina Beliën die getrouwd is met Johannes Klauwers. De weilanden in de Veenen worden verkocht in 1859 en 1874. Theodora Maria van Straaten overlijdt in 1875 op 65-jarige leeftijd. Wanneer haar zwager Johannus Klauwers zijn laatste adem uitblaast is niet bekend. Haar zoon Bruno Jacobus Klauwers werkt intussen volop mee in de blekerij. De blekerij gaat over naar hem en de overige erfgenamen. In 1887 volgt er een financiële vereffening van de erfenis waarna Bruno Jacobus enig eigenaar wordt. Rond 1874 trouwt hij met Henrika Maria Dulmers, een Amsterdamse van geboor te. Uit het huwelijk komen voor zover bekend zes kin deren voort. In 1885 wordt Bruno Jacobus getroffen door het overlijden van zijn vrouw. In 1891 trouwt hij opnieuw met Johanna Maria Geertruida Stroetman, zij was eerder weduwe van Joseph Johannes Kern. Johanna is een dochter van Frans Wilhelm Stroetman die koffie huishouder is. Aan de Jan Gijsenvaart heeft weliswaar een koffiehuis gestaan, maar het is niet te achterhalen of Frans Wilhelm hier gewerkt heeft. Bruno Jacobus laat veranderingen aanbrengen in de blekerij. De stal wordt in 1888 verbouwd tot een huis en een schuur. Uit dit huis ontstaan de nog steeds bestaande woningen aan de Bloemendaalsestraat weg 47 en 49. De blekerij Middenvaart rond 1885. 18 bleekveld (In Bloemendaal) 470 bleekveld 471 sloot met omliggend land 488 opgaande bomen 685 de blekersgebouwen met stal, schuur en koepel. 802 stal en tuin 803 huis en tuin 804 huis en smederij 646 huis en wagenmakerij 1452 erf 1460 erf 1461 huis en erf, hoort niet meer bij de blekerij. 1463 huis en erf, hoort niet meer bij de blekerij. ]SJaast het drijven van zijn blekerij is Bruno Jacobus Klauwers actief als raadslid in Velsen van 1879 tot zijn overlijden. Ook is hij lid van het Rooms Katholiek Armenbestuur en van de plaatselijke schoolcommissie. Hij overlijdt in 1894 waarna de blekerij overgaat naar zijn weduwe en kinderen. Zijn kinderen zijn Jacobus Antonius, Theodorus Johannes, Theodora Christina Hendrika, Johannes Josephus Thomas, Maria Johanna en Anna Maria Elisabeth. Zij zijn op dat ogenblik allen nog minderjarig, vermoedelijk is dat reden om de bleke rij in 1894 te verkopen aan Comelis van Straaten, een aannemer, die waarschijnlijk en familielid is van de overleden Theodora Maria van Straaten. De blekerij zal alleen op zijn naam hebben gestaan hebben, maar wordt gerund door de erfgenamen van Bruno Jacobus. J^ond 1894 wordt er een loods gebouwd waaruit later Bloemendaalsestraatweg 25 voortkomt. In 1898 11

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2008 | | pagina 7