WK *5 De blekerij Middenvaart rond 1885. J. Morren, naar de Archief, Haarlem. wordt de koepel op de blekerij gesloopt. Hiervoor in de plaats worden er schuren gebouwd. Bovendien wordt het bleekveld deels opgeheven. Het perceel met bomen langs de Bloemendaalscheweg, voorheen de Heeren- weg, wordt afgestoten. De schuren worden gebouwd om de blekerij om te vormen tot een blekerij/wasserij. Cor- nelis van Straaten houdt de blekerij in bezit tot 1899; in dit jaar wordt de blekerij teuggekocht door de weduwe Johanna Maria Geertruida Stroetman. Zij laat in 1908 op de wasserij een werkplaats bijbouwen. In 1916 besluit zij, we mogen aannemen vanwege haar leeftijd, om de blekerij te verkopen aan haar kinderen Theodorus Jo hannes en Johannes Josephus Thomas voor 22.600 gul den. De blekerij/wasserij is inmiddels drastisch gemo derniseerd. Hij bestaat dan uit een woonhuis, stoom- drooginrichting met een strijkzaal, schuren, erven, bleekvelden en grond. De blekerij krijgt dan de naam Vennootschap kleerblekerij Middenvaart Firma weduwe B. Klauwers". In 1900 hadden haar twee voornoemde zoons al een stukje van de oorspronkelijke blekerij te ruggekocht voor 143 gulden. Dit stukje grond werd na mens de gemeente Velsen verkocht door burgemeester kadastrale wijziging minuutplans. Fiche, Noord-Hollands Hendrik Ver Loren van Themaat en de gemeentesecre taris Theodorus Johan Wijnoldy Daniëls. In 1916 wor den er nog twee woningen gekocht aan de Bloemendaal- sestraatweg, sectie F de percelen 1884 en 1885. De twee woningen staan op grond die eerder bij de blekerij heeft gehoord. Deze twee woningen worden na de Tweede Wereldoorlog gesloopt en in de rest van het verhaal niet meegenomen omdat die niet relevant zijn voor de ge schiedenis van de blekerij. Johannus Josephus Thomas treedt in 1930 uit de firma en krijgt een som geld van 50.000 gulden mee als afkoop voor zijn rechten op de blekerij/wasserij. Hij vertrekt naar Apeldoorn en heeft voldoende geld om daar een wasserij te beginnen. Na het overlijden van Theodorus Johannes Klauwers (da tum onbekend) blijven zijn weduwe Maria Louise Smits en zijn zoon Petrus Hendrikus Bruno Marie achter op de blekerij. Bij de afhandeling van zijn nalatenschap blijkt dat de eerder genoemde uittreding niet is vastgelegd in een akte van scheiding, dit wordt in 1934 alsnog gere geld. Van de eerder genoemde 50.000 gulden is reeds 28.250 gulden betaald aan zijn broer in Apeldoorn. Vastgelegd wordt dat de overige 21.750 nog voldaan 12 L Ali kliklijAi Bruno Jacobus Klauwers met zijn kinderen aan de oostzijde van het woonhuis op de Blekerij, circa 1890. Van links naar rechts: Theodora Christina Hendrika geboren in 1875, Anna Maria Elisabeth geboren in 1882, Johannes Jo sephus Thomas geboren in 1877, dan een onbekend meisje, Maria Johanna Christina geboren in 1880, vader Bruno Jacobus 1849-1894, Jacobus Antonius geboren in 1873 en Theodorus Johannes geboren in 1874. De foto onder het prieel is van Henrika Maria Dtdmers, de vrouw van Bruno Jacobus die overleden is in 1885. moet worden door de weduwe die het bedrijf Midden vaart erft voor V* gedeelte en haar zoon voor gedeel te. De omgeving van de blekerij gaat veranderen. Rond om wordt er een woonwijk gebouwd waarin de straten worden vernoemd naar de blekers die in het verleden gewoond en gewerkt hebben aan de Jan Gijsenvaart en omgeving. Hieronder Bruno Jacobus Klauwers, zijn naam wordt verbonden aan de Bruno Klauwerslaan. Langs de Bloemendaalsestraatweg is de noordzijde van de blekerij in de eerste kwart van de 19e eeuw verder opgevuld met woningbouw. De Jan Gijsenvaart, al eeu wenlang bekend staand als de Stinkert, wordt rond 1920 langs de Bloemendaalsestraatweg gedempt wegens de vele klachten. De vaart wordt ondergronds gebracht in een systeem van rioolbuizen dat uitmondt in het dan nog bestaande vaartgedeelte ter hoogte van de huidige Deka- markt-vestiging. In 1935 wordt er opnieuw geklaagd over de stank uit het vaartgedeelte, ondermeer door de heer J. Wedder die ter plekke woonachtig is. Hij wordt gesteund door de vereniging Santpoorts Bloei. Deze schrijft in dat jaar een brief aan het College van Burge meester en Wethouders waarin men verzoekt om het vaartgedeelte tussen de Bloemendaalsestraat en de spoorbaan te laten dempen wegens de vele klachten die haar bereiken. Op verzoek van de vereniging heeft het college dit vaartgedeelte overigens al meerdere malen laten uitbaggeren, maar kennelijk met ontoereikend re sultaat. Het wordt steeds meer een verzamelplaats van vuil dat hier gedumpt wordt door omwonenden. Niet lang daarna wordt besloten ook dit deel van de vaart te dempen en zo geschiedt. Sindsdien loopt de vaart dood tegen de spoorbaan opzij van het Schoterkerkpad. In 1940 wordt een klein deel van de blekerijgrond door de erven Klauwers verkocht en krijgt het een bestemming als bouwterrein. In 1941 besluiten zij de blekerij te ver kopen aan Mr. Johannes Francicus Willem van Duuren en consorten. Van Duuren is bankdirecteur te Haarlem en koopt de blekerij als geldbelegging. Na het overlijden van Van Duuren in 1943 gaat de blekerij over naar diens erfgenamen, te weten Willem Comelis Dekker en con sorten, machinehandelaar te Haarlem, Comelis Jan Dek ker, eveneens als machinehandelaar actief in deze stad, en Marie Loise Dekker, zij is kantoorbediende in Heem stede. Nog in hetzelfde jaar laten zij het blekerij/wasse- 13 4*y

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2008 | | pagina 8