De Bloemendaalscheweg langs de Jan Gijsenvaart rond 1920. De huidige Bloemendaalsestraatweg ter hoogte van de voormalige blekerij Middenvaart. Foto J. Morren, 2008. 14 rij gedeelte slopen, het huis blijft staan. Dit is het defini tieve einde van de blekerij Middenvaart. De erfgenamen verkopen de huizen en de omliggende grond in 1958 aan de Provincie Noord-Holland die bij de overgebleven huizen een kantoor en garage laten bouwen voor het Provinciaal Elektriciteits Bedrijf (PEN). De ontwikke ling van een deel van het gebied van de voormalige ble kerij Middenvaart gaat samenvallen met dat van de voormalige kleerblekerij nummer 63. Hierover wordt verder verteld bij de geschiedenis van deze blekerij. Van de blekerij, de smederij en de wagenmakerij resten nog woonhuizen en bedrijfspanden, te weten Bloemendaal sestraatweg 17a, 19, 21, 23, 25, 43, 45, 47 en 49. De woonhuizen 17a, 19 en 21 zijn al beschreven. De overi ge woonhuizen en panden worden in het volgende hoofdstuk in het kort beschreven. Wat er overbleef van de blekerij Bloemendaalsestraatweg 21, 23 en 25 oor het volgen van de geschiedenis van het huis met de smederij (nr. 21) en het huis met de wagenmakerij (nr. 23) pakken we de draad op bij Petrus Beliën die de beide panden in 1860 in bezit krijgt. Hij is van beroep smid en houdt de panden tot 1879 in bezit. Dan ver koopt hij die aan Gerrit de Rooij, een timmerman uit Velsen. Hij laat in 1893 het huis met wagenmakerij ver groten door het aanbouwen van een bergplaats. Op het huis met de wagenmakerij wordt teruggekomen, we vol gen nu eerst de geschiedenis van het huis met de smede rij- ]-]et huis met de smederij wordt in 1884 verkocht aan Jan of Johannes Veldhoven die ook het beroep van smid uitoefent. Hij heeft meerdere huizen in Santpoort in bezit en laat het huis met de smederij meerdere malen verbouwen. Hij is een zoon van Wilhelmus Frederik Veldhoven die wagenmaker is en Anthonia Elisabeth Boerrigter. In 1886 trouwt hij met Gcrarda de Rooij, dochter van Gerrit de Rooij en Anna Lindeman die de naastliggende wagenmakerij bezit. In 1894 wordt er bij gebouwd en in 1902, 1903 wordt gesproken over een herbouw. Dan volgt er in 1906 een verbouwing en een herbouw. Hieruit ontstaat het huidige pand Bloemen daalsestraatweg nummer 19 en het woonhuis met num mer 21. Waar de smederij wordt ondergebracht is niet duidelijk, mogelijk komt die in de nieuwe werkplaats van zijn schoonvader Gerrit de Rooij. Over deze werk plaats later meer. Ook gaan de zonen van Johannes, Jo- hannus Theodorus en Gerardus Johannes, het beroep van smid uitoefenen; we mogen aannemen dat zij in het bedrijf van hun vader gaan werken. In 1919 wordt de nieuwe werkplaats, Bloemendaalsestraatweg 25, ge kocht van de eerder genoemde Gerrit de Rooij. In 1924 wordt er in opdracht van Johannes opnieuw een huis ge bouwd achter de Bloemendaalsestraatweg 19. Dit wordt de woning Bloemendaalsestraatweg 17a (perceel num mer 3235). In 1926 wordt Bloemendaalsestraatweg 21 verkocht aan Gerardus Rutte, een melkhandelaar uit Santpoort. Die laat in 1927 nog een verbouwing uitvoe ren aan het pand waarbij het zijn huidige voorgevel krijgt. De twee dakkapellen worden vervangen door één dakopbouw met een doorgemetselde sierlijke topgevel. In het linkerdeel wordt een groot winkelvenster aang ebracht. Na het overlijden van Johannes wordt het be drijf voortgezet door zijn zonen Johannes Theodorus en Gerardus Johannes. Zij hebben ook nog een smederij in de Uitendaalstraat in gebruik genomen, dit was voor heen een pakhuis. Johannes Theodorus is getrouwd met Anne Maria Engeling Rutte en Gerardus Johannes met Barbara Smitt. Na hun overlijden vallen de bezittingen toe aan hun weduwen en de dochter van Gerardus Jo hannes. Verder volgen we de geschiedenis van het be drijf niet. De werkplaats Bloemendaalsestraatweg is nu in gebruik bij Garage Joop Otte en is voorzien van een nieuwe voorgevel. De panden Bloemendaalsestraatweg 17a, 19 en 21 zijn nog altijd te vinden aan de Bloemen daalsestraatweg en behoren tot de fraaiere exemplaren aan de straatweg. Bloemendaalsestraatweg 21, gereed gekomen rond 1906 ter vervanging van een Woonhuis met smederij. De huidige voorgevel dateert uit 1927. Foto J. Morren, 2008. Wf gaan nu weer verder met het huis en de wagenma kerij. nu nr. 23, die in bezit zijn gekomen van Gerrit de Rooij. Hij bezit meerdere woningen in Santpoort. In 1902 koopt hij van Cornelis van Straaten de rond 1894 gebouwde loods die staat op de blekerij Middenvaart. Hij neemt die in gebruik als smederij voor zijn wagen makerij. In 1905 valt deze loods aan sloop ten prooi en wordt hier een nieuwe werkplaats gebouwd. Zoals eer der vermeld is deze nieuwe werkplaats nu de Bloemen daalsestraatweg 25, in gebruik bij Garage Joop Otte. Voor zover bekend heeft Gerrit vier dochters, en geen mannelijke opvolgers. Vermoedelijk om die reden doet hij afstand van zijn bedrijf. In 1919 verkoopt hij de werkplaats aan de eerder genoemde Johannes Veldho ven die getrouwd is met zijn dochter. In hetzelfde jaar verkoopt hij het huis en de wagenmakerij aan Leonardus Johannes Faase, een winkelier uit Haarlem. Johannes 15

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2008 | | pagina 9