Inkomsten en activiteiten ■yoor de opvang van de kin deren werd aan de ouder(s) pleeggeld gevraagd, maar als men weinig draag krachtig was, dan hoefde men niets te betalen. Slechts een klein deel van de kosten wer den door de pleeggelden ge dekt. "De Lichthoeve" kon bestaan dankzij financiële steun van donateurs en via al lerlei initiatieven in de buurt. Het bestuur en personeel van "De Lichthoeve In december 1926 werd daarom de vereniging "De Lichthoeve" opgericht. Artikel 2 van het statuut was: "Het doel der vereeniging is het verzorgen en opnemen van niet voldoende verzorgde kinderen en van vrouwen en meisjes, die hulp noodig hebben, en alles wat met een en ander in den ruimsten zin in betrekking staaf'. De zusters namen zitting in het bestuur, Zr. Kuyck als directrice en Zr. Verkerk als adjunct-directrice. Het huis, schuren, washok, moestuin en omliggend wei land, op een klein stuk land na, werden door Zr. Kuyck aan de vereniging verhuurd. De beide zusters werkten uit financiële nood zonder salaris. £)e bouw van het nieuwe gedeelte door de aannemer viel veel te duur uit, waardoor "De Lichthoeve" een lange tijd grote financiële problemen had. Omdat een faillissement dreigde kon een hypotheek de oplossing zijn. Daar zat echter een aantal voorwaarden aan vast. Het huis moest worden afgestaan aan de ver eniging tegen een schuldbekentenis en de zusters zou den uit het bestuur moeten treden. Zij zouden dan als di rectrice en adjunct-directrice in dienst treden van de ver eniging. Dat had als nadeel dat zij konden worden ont slagen, waardoor ze de zeggenschap over "De Lichthoe ve" konden verliezen. Vanwege deze nadelen weigerde Zr. Kuyck de hypotheekakte te ondertekenen. Enkele dagen later had ze het geluk dat de aannemer be reid was nog een jaar op zijn geld te willen wachten, waardoor het faillissement werd afgewend. De zusters bleven lid van het bestuur. Ook traden nieuwe leden toe. |n de IJmuider Courant van 31 januari 1925 werd mel ding gemaakt van een opge richt fonds. Men schrijft ons: De bekende stichting "Licht hoeve" aan de zijtak Biezen- weg alhier, waar zieken en hulpbehoevenden goed en liefdevol, worden verpleegd door Zrs. Kuyck, Verkerk en haar vriendinnen, is over gegaan tot het "Lichthoeve-fonds Het doel is om door contributieheffing het iedere toe komstige moeder in Santpoort en omgeving mogelijk te maken om zich tijdig van goede en gediplomeerde hulp te voorzien. 'Yj- Kuyck kon het wel en wee van "De Lichthoeve" heel goed en indringend vertellen en beschrijven. Ze begon met het geven van lezingen in Velsen en omstre ken. Door het succes hiervan werd haar steeds vaker ge vraagd dit in de rest van het land te doen. Hierdoor werd het "Lichthoeve-werk" bij steeds meer mensen bekend, en groeide het aantal donateurs die financiële steun ga ven. Ook door het organiseren van wervingscampagnes als "propaganda-avonden", bazaars, concerten en landda gen nam de bekendheid toe. Tijdens de wervingscam pagnes werden uitvoeringen door de kinderen verzorgd, bijvoorbeeld tijdens de lezing van Zr. Kuyck in de con certzaal van Bellevue in Amsterdam, waar de bewoner tjes "Van Jantje tot Jan" opvoerden. De kinderen lieten de toehoorders weten op welke wijze zij een "thuis" hadden gevonden op "De Lichthoeve", en zij zongen het speciaal voor "De Lichthoeve" geschreven lied. Qok voor het 12!4 jarig jubileum op 12 februari 1936 is een speciaal versje geschreven. Het jubileum werd gevierd in de Haarlemse Kegel Bond aan de Tempelierstraat. Er was een grote zaal voor de kinderen. In een kleinere zaal werd de receptie gehou den. 16 Het lied van De Lichthoeve 17 Aan het kweekerslaanke staan ze zij aan zij, Simp'le kleine huiskens met wat fcuin- er bij 't Ia die kleine hoeve met haar groot- sche taak, Die voor kleine kleuters nis een moe der waak'. Kinderen als anderen doch buiten iedere wet, In deez' samenleving harteloos neer gezet; 't Is die kleine hoeve welke beschauwt als plicht, In die kleine hartjes te doen wat zonnelicht. Veel is er voor noodig, Kleeding vraagt gestaag, En een kinderinaagje is altijd even graag; Steunt die kleine hoeve in haar grooten strijd, Waardoor misschien een toekomst dien kinderen wordt bereid.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2009 | | pagina 10