Het Lichthoeve-ABC A is de Aarde, met veel leed en verdriet, En dat ontgaat aan de Lichthoeve niet. B is de Bijbel, waarop wij kunnen bouwen, Zij schenkt ons in 't leven weer vaster vertrouwen. C zijn de Correspondenten, vol trouw, Zij halen het geld op in hitte en kou. D is de Dokter, die ontdekt zelden een kwaal, Want gezond zijn de kinderen steeds allemaal! E is de Eenvoud, waarin alles geschiedt, Overbodige weelde kent de Lichthoeve niet. F is de Feestvreugd als de Landdag gevierd wordt, En wanneer de omtrek met bloemen versierd. G is de goede, liefhebbende God, Die beschikt over ieders, ook Lichthoeve's lot. H is het Huis, voor zóó velen te klein, Maar we vinden het allen gezellig en fijn! I is 't Ideaal waarvoor Lichthoeve strijdt: Om menschen te maken in deugdzaamheid, J is 't Jubileum, met bloemen en hulde, Och, gaf ieder steentje vandaag eens een gulden! K zijn de Kleuters, die veel werk bezorgen, en die nog niets weten van de kommer van morgen. L is de Liefde, waarmee w'alles bereiken, Waarvan w'in ons leven nooit af zullen wijken. M zijn de Moeders van 't groote gezin, Zij dienen die liefde, zij leven erin. N is de Naaikrans, als de kinders naar bed zijn, en waarop al heel wat paar kousen gered zijn. O dat is Oma, we zijn héél trots op haar, Want z'is onze Oma al bijna twaalf jaar! P is de Post, die brengt giften, groot of klein, Doch waarvoor we steeds zeer erkentelijk zijn. Q zijn de Quitanties, die soms moeten wachten, Ze bezorgen misschien wel eens slaap'looze nachten! R is de Rijkdom die we voelen in 't hart, Al lijkt de toekomst ook nóg zoo pikzwart. S zijn de Steentjes die helpen met bouwen, En die van de Lichthoeve steeds meer gaan houden. T zijn Teleurstellingen, die vaak worden bereid, Maar komt er weer zegen, dan zijn we ze kwijt. U is de Uittocht van de schoolgaande jeugd, In huis komt wat rust nu, een héél stille vreugd. V is de Vreugde, bij het zeer zware werk. Maar door déze vreugde juist blijven we sterk. W is de Wekker, die is om 6 uur aan 't woord, Hij heeft al veel schoone droomen verstoord. X is d'Onbekende, die in stilte wat geeft, Ook hij weet, wat Lichthoeve steeds noodig heeft. Y is de IJver, die helpt in den nood. Geen werk is den zusters der Liefde te groot. Z is de Zang, die wij zingen ter eer, van Hem, die ons liefheeft. Hij is onze Heer! Media FEESTELIJKE HERDENKING 10-JARIG BESTAAN PROGRAMMA: Programma van het 10-jarig jubileumfeest. "Pwee films werden er gemaakt door dhr. Jan Comelis Mol, de oprichter van Multifilm NV, te Haarlem: "Een dag lief en leed op de Lichthoeve" (1932) en "De Lichthoeve" (1938). In het hele land werden deze tijdens lezingen of apart als promotiemateriaal vertoond tijdens de propagan- da-avonden. 2r- Kuyck schreef artikelen, wervingsbrochures en di verse boeken t.w.: "Wilt u één of meer dagen mijn vader of moeder zijn?" 1930) "Van Gods Wondere Wegen" 1950) "Partisanenvrouwen" 1950) "Kinderen in de schaduw" (1960) Maandblad "De Lichthoeve Kinderwerk" Qm het werk bekender te maken werd het maandblad "De Lichthoeve Kinderwerk" uitgegeven. De eerste uitgave verscheen in augustus 1929. De abonnementsprijs was "naar verkiezing". Men mocht zelf bepalen hoeveel men gaf. In de afbeelding van de titel staan twee verwijzingen naar bijbelverzen. Marcus 10:14b:"Laat de kinderen tot Mij komen, ver hindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods." Mattheus 11:28: "Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven." 18 De oplage steeg van aan vankelijk 2000 stuks naar 7000 in 1932. In 1941 was de oplage gegroeid tot 8100. Kinderwerk LI BENT L)c inhoud van het maandblad had meestal een vaste volgorde: - een verhaal van Zr. Kuyck over een van de kinderen. Ze kon heel goed verhalen schrijven waardoor deze veel indruk maakten en zoveel bijdragen tot gevolg hadden. - een stukje van Zr. Voorblad van het maandblad "De Lichthoeve KinderwerK". Verkerk over het te huis en de behandeling van de financiële situatie en de donaties. - "Uit het werk", een column waarin Zr. Kuyck het wel en wee van de kinderen beschrijft. - verjaardagen van de kinderen die de maand erop jarig werden. - "Onze correspondenten", een overzicht van de wisselingen van de correspondenten, mensen die donateurs wierven en donaties ophaalden. - "Ontvangen giften per kas en per giro". - "Correspondentschappen", een overzicht van de adressen van de correspondenten. - aankondigingen van activiteiten zoals lezingen. - reclame van de plaatselijke middenstand. In de ja ren 1929-1932 plaatsten onderstaande midden standers hun advertenties: Lam, vleeschhouwerij, Hagelingerweg 29a Van Meurs, drogerijen, toiletartikelen en boekhandel, Rijksstraatweg 89, hoek Terrasweg Comegge, drukkerij-boekhandel, Terrasweg 31, Sant poort A.J. Stegemeijer, rijwielen, motoren en automobielen, Rijksstraatweg 150 H Kloes, stoomwasscherij, Terrasweg 16 Tabemal Zn, zaden, bloembollen, tuingereedschap pen, kachelbenodigdheden, Hagelingerweg H. Houtkamp, kapper en sigarenmagazijn, Rijksstraat weg 32 C.J. Koot (voorheen J. Duineveld), boter, kaas en eie ren, Overbildtweg 19 J.J. Bonarius, loodgieter en zinkwerker, centrale verwar ming, Wed. Maarschalk, kruideniers en grutterswaren, vleeschwaren en wijnen, Hagelingerweg G 36 De Onderneming (C.J.A. Oor), luxe broodsoorten, Ha gelingerweg 29 J.C. Roorda, aannemer van schilderwerken, Hagelinger weg 175 A. de Boer, tabak, sigaren, sigaretten, Hagelingerweg 171 J.H. Unlandt, boekbinder, Tulpenstraat 18 Reclame voor het Steentjesfonds. K. Bokma, portretvergrootingen, Hagelingerweg 6a J. Seegers, heerenkapper, annex parfumeriën, Hoofd straat 196 Fa J.J. van Dillewijn Zonen, luxe-, brood-, koek-, en banketbakkerij, Hoofdstraat 192 19 VAN HET VAN „DE LICHTHOEVE" TE SANTPOORT OP ZATERDAG 12 AUGUSTUS 1933 OPENINGSREDE OPMARSCH VAN DE KINDERSCHAAR ZANG VRIJE- EN ORDEOEFENINGEN ZANG AFMARSCH TOESPRAAK KINDERTOONEEL door de Lichthoeve-Kinderen a. DE DWERGJES b. KLEPPERMARSCH c. LICHTHOEVE-TAF REEL EN' d POTPOURRI CAUSERIE DOOR ZUSTER J. Th. KUYCK OVER DE LICHTHOEVE EN HET LICHTHOEVE-WERK KINDERSPELEN: TOUWTREKKEN AAN DE KINDERSPELEN ZAKLOOPEN KUNNEN ALLE AANWE- KOEKHAPPEN ZIGE KINDEREN BOVEN HOUTJES RAPEN DE 8 JAAR DEELNEMEN. BLOEMPOT LOOPEN ent. ent. DE VOLWASSENEN KUNNEN DAN DE GEBOUWEN BEZICHTIGEN. r nadere inlichtingen tic bl. 7. Vergeet niet onze Markttentjes! Ook Uw feestgave is welkom TOCH REEDS EEN STEENTJE?' REDACTIE EN ADMINISTRATIEMAANDBLAD DE LICHTHOEVE- KWEEKERSLAAN Abonnemen,»p,i|, „aar verkiezing SANTPOORT Advertenties 30 cent per regel Telefoon 22713 - Postgiro 136245 Bll te afnamt. t*.|aogrijl„, kortto 4e JAARGANG, No. 2 SEPTEMBER 1932

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2009 | | pagina 11