J.W.A. Westerhoven, broodbakkerij, Hagelingerweg 29 Het Steentjesfonds y\an het begin van de Kweekerslaan woonde Mw. van der Heide met haar man. Haar ongetrouwde zoon Toon was op jonge leeftijd overleden. Zij komt op een dag bij "De Lichthoeve" aan. "Kijk eens Zusters, mijn man en ik hadden zo gedacht, jullie doen zo 'n merakel goed werk aan die arme kin dertjes en nu wilde mijn man en ik jullie graag helpen. Ja ziet U, we hadden zo gedacht een kwartje in de maand, dat kan er nog wel af. "Eén kwartje in de maand! We ver telden het aan iemand, die voor za ken bij ons was. Hij zei: "Wat een pracht idee", en zette zijn dochter aan het werk. Deze vond weer een kennis, die helpen wilde en eer we drie maanden verder waren, bestond er een steunfonds van al die kwart jes-mensen. "Omdat ze meehielpen bouwen aan ons werk, noemden we ze steentjes. Zo werd 9 juni 1932 het Steentjes fonds geboren. Het fonds leverde de grootste bijdrage aan de voortzetting van de werkzaamheden van "De Lichthoeve". gr werden correspondentschappen opgericht. Elke correspondent ging huis aan huis om "steentjes", de maandelijkse bijdrage van een kwartje, op te halen bij de "steen tjesleden". Daarbij werd het maand blad afgegeven. Correspondenten deden ook aan werving van nieuwe donateurs. In het hele land ontston den ongeveer veertig correspondent schappen die duizenden donateurs bereikten, van Haarlem tot Rotter dam en Groningen aan toe. Her "Lichthoevelepeltje" werd ver kocht aan de donateurs. De op brengst ging naar het tehuis. Wisselende reacties £Joms waren er ook negatieve reacties over "De Licht hoeve". Jn april 1933 traden enkele bestuursleden af uit ontevre denheid over het beleid. Volgens hen hadden de zus ters teveel de leiding en op het gebied van huisvesting en financiële verantwoording zou er nogal wat manke ren aan het kindertehuis. In verschillende plaatsen werd een gedrukte kaart ver spreid met de motieven van de ex-bestuursleden. Het leek erop dat een lastercampagne tegen "De Lichthoe ve" was begonnen. Het bestuur van het Centraal Archief en Inlichtingenbu reau inzake Maatschappelijk Hulpbetoon voor Neder land te Amsterdam stelde een onderzoek in naar "De Lichthoeve", en daaruit volgde een negatief advies om de instelling te steunen. "Op 15 Juli j.l. deden wij U een rondschrijven toekomen aangaande de Vereeniging de Lichthoeve te Santpoort, waarbij wij mededeelden, dat ons Bureau een onderzoek naar deze Vereeniging instelde, terwijl wij adviseerden, hangende dit onderzoek, geen collecte voor haar toe te staan. Omtrent de resultaten van dit onderzoek kunnen wij thans het volgende mededeelen: Vast is komen te staan, dat de leiding der Vereeniging te veel in handen is geweest van de leidende zusters, Zr. Kuyck en Zr. Verkerk en dat de invloed van het Bestuur op den arbeid der Lichthoeve slechts zeer gering was. Reeds meermalen kreeg een Bestuur, dat zich ernstig aan zijn taak wilde wijden, moeilijkheden met de beide hoofdzusters, hetgeen dan aftreding van zulk een Be stuur tengevolge had. Het tegenwoordige Bestuur, dat wel reeds langeren tijd als zoodanig optreedt, moest dan ook erkennen, dat het al teveel de leiding aan de voormelde twee zusters had overgelaten. Enkele gevol gen van deze fout mogen hier volgen: Bij de opname van kinderen is tot heden onvoldoende rekening gehouden met plaatsruimte en voorhanden middelen. De inrichting van het Tehuis is zeer primitief, zoodat bij een tegroot aantal kinderen de verzorging niet aan redelijk te stellen eischen kan voldoen. Onjuist lijkt het ons verder, dat in het Tehuis niet alleen kinderen, maar ook a.s. ongehuwde moeders worden opgenomen wier bevalling dan in het Tehuis plaats vindt. Omtrent het beheer bleek ons, dat dit op onzake lijke wijze en niet met de noodige zuinigheid werd ge voerd. Tot kort voor het onderzoek werd ook op de ftnancieeie gestie door het Bestuur geen behoorlijk toezicht uitgeoe fend. Goede boekhouding, een jaarlijksche rekening en verantwoording en jaarverslagen ontbraken. Op grond van het bovenstaande kwamen wij tot de con clusie, dat tal van ingrijpende wijzigingen noodig zullen zijn, wil deze instelling in de toekomst het vertrouwen van het Nederlandsche publiek waard zijn. Wij meenen onder de tegenwoordige omstandigheden tot voorzich tigheid te moeten aansporen bij het verleenen van steun aan deze instelling. ("Justaaf Adolf van den Bergh van Eysinga, die van 1915 tot 1936 dominee in de Nederlands-hervormde kerk in Santpoort was, ondernam meerdere pogingen om het huis te laten sluiten, met als achtergrond de bot sende geloofsovertuiging. In februari 1934 stuurde hij een brief naar de krant "Het Vaderland", waarin hij "De Lichthoeve" veroordeelde, waarbij hij verwees naar bovenstaande conclusie. In de uitgave van het maandblad "De Lichthoeve Kin derwerk" van maart 1934 staat onderstaande brief afge drukt: 20 te praten en ik wil alleen maar herhalen, wat ik haar ge antwoord heb: "Deelen doen wij de godsdienstige over tuiging van Uw man niet, maar als herder over zijn kud de waardeeren wij hem.Ik geloof dat hij als dominé van zijn kerkelijke afdeeling terecht geprezen wordt. Omtrent de inlichtingen van het Centraal Archief schre ven wij reeds in ons maandblad van Februari 1934. Wat zijn aanhaling betreffende den advocaat aangaat, het is waar, een lid van onzen Raad van Toezicht, meester in de rechten, beklaagde zich bij hem. Maar.rechten kost geld, de R. v. T. beschikt niet over geld, de vereeni ging vond geld uitgeven aan zulke zaken zonde, en zoo besteden Zuster Verkerk en ik, met toestemming van ons Bestuur, Uw giften dus aan boterhammen voor onze kin deren en niet aan rechtzaken. Onze kinderen weten ge lukkig van deze Lichthoeve-strubbelingen niets, zij vin den het hier alleen maar fijn. Het Vaderland" gedroeg zich volkomen loyaal. Zij na men het eene stuk op, zorgde er echter voor, dat de le zers niet eenzijdig ingelicht werden. Dr. Rademaker, hoofdredacteur, bezocht zelf ons huis en zijn indruk, op genomen in "Het Vaderland" van 15 Februari laat ik hier volgen. J. Th. KUYCK. Dr. Rademaker, de hoofdredacteur van "Het Vader land", gaat door de tegenstrijdige berichten over "De Lichthoeve" zelf een onderzoek instellen. Hieronder staan enkele fragmenten uit zijn artikel over zijn bezoek en zijn conclusie. DE LICHTHOEVE. Een eigen onderzoek. Het ojftcieele rapport juist, maar onvolledig. "Bezwaren tegen de inrichting. Sinds April verleden jaar gaat de inrichting over de tong: over hemelhoog prijzende en hellediep lakende De keuken. "Het Vaderland" van 6 Februari 1934 nam onder staand ingezonden stuk van Prof. Dr. v. d. Bergh v. Ey singa, Hervormd predikant te Santpoort, op: DE LICHTHOEVE. Hooggeachte Heer Hoofdredacteur, Toen ik September l.l. aan Vrijzinnigen en Neutralen in den lande den raad gaf om, als zij iets voor het ver waarloosde kind wilden doen, een gift of jaarlijksche bijdrage te zenden aan de Vereeniging tot Steun (pen ningmeester mr. H. J. Hülsmann, Koninginneweg 154b, Amsterdam, Postgiro nr. 125007), voegde ik daaraan toe, dat de Lichthoeve te Santpoort "niet onbesproken is. Onmiddellijk daarop heeft de advocaat van de Licht hoeve mij een strafrechterlijke vervolging wegens laster aangekondigd, die is uitgebleven, ofschoon ik zelf po gingen in het werk heb gesteld om die toch vooral te doen plaats hebben. Ik verwachtte daarvan namelijk, dat zoo misschien het ware licht over de Lichthoeve ein delijk zou worden ontstoken. Intusschen is dat licht langs anderen weg toch komen te schijnen, en ligt nu vóór mij een bezwarende verklaring van het Centraal Archief en Inlichtingenbureau inzake maatschappelijk hulpbetoon voor Nederland te Amsterdam, dat als con clusie van zijn onderzoek schrijft: "dat tal van ingrij pende wijzigingen noodig zullen zijn, wil deze Instelling in de toekomst het vertrouwen van het Nederlandsch pu bliek waard zijn. Wij meenen tot onvoorzichtigheid te moeten aansporen bij het verleenen van steun aan deze Instelling. In het belang van de "onbesproken welda digheid acht ik mij tot deze herhaalde waarschuwing verplicht. Santpoort. Prof. Dr. G. A. van den Bergh van Eysinga, Ned. Herv. Predikant. Zr. Kuyck reageert daar in hetzelfde nummer als volgt op: "Verbazen doet mij dit niet zoo heel erg. Acht jaar geleden heeft de do- miné van ons dorp, bij een bezoek aan een patiënte in ons huis, mij persoonlijk gezegd, dat hij niet zou rusten voor Lichthoeve weg was uit Santpoort. Zooals U ziet, rust hij ook werkelijk niet. Ik ben bij hem geweest om te vragen, welke reden hij tot dezen, van één kant ko menden, strijd had. Zijn vrouw deelde mij toen mede, dat zij in hoofdzaak onze orthodoxe richting vreesde, als een machts lichaam tegenover haar man. Angst is moeilijk weg 21

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2009 | | pagina 12