tiebedrijf Radio Holland). Haar vader was officier bij de Marine. Na zijn pensionering verhuisde het gezin naar Apeldoorn. Tot haar zeventiende bezocht ze de school, waar ze een goede opleiding kreeg. In haar gezin kreeg ze veel lief de, wat de kiem legde voor de liefde die zij later aan an deren schonk. Haar ouders waren zeer begaan met men sen die onder de armoede te lijden hadden. Met het hele gezin deden ze van alles om deze mensen te helpen. Toen ze achttien was besloot ze verpleegster te worden. Aanvankelijk meende zij haar bestemming te zien in de verzorging van zieken. Na het overlijden van haar ou ders werd ze ziekenverzorgster in het Diaconessenhuis te Haarlem. Ze trad daar toe tot de Johanniter Orde. Later veranderde haar interesse. In plaats van verzor ging van lichamelijk zieken begon zij zich steeds meer te richten op geestelijke verzorging. Ze trad toe tot de "Vergadering der Gelovigen", een evangelisch-christe- lijke beweging, en ze voelde steeds sterker de drang om haar geloof naar anderen uit te dragen. De Johanniter Orde De orde vindt haar oorsprong in de bijna 1000 jaar ge leden door kruisvaarders opgerichte Orde van het Hos pitaal van Sint-Jan. Momenteel is het een orde op pro testants-christelijke grondslag. Deze orde houdt zich ook nu nog bezig met hulpverle ning aan ouderen, zieken, sociaal zwakkeren en ge handicapten. Ze zijn actief in onder meer de thuiszorg, ziekenhuizen, inloophuizen, hospitiums en woonzorg centra. De Vergadering der Gelovigen De Vergadering der Gelovigen is een gemeenschap van christenen zonder vaste voorganger of predikant. De gemeenschap wil geen kerkgenootschap zijn, maar wordt wel tot de evangelische beweging in het protes tantisme gerekend. Men hanteert geen geschreven geloofsbelijdenis of kerkorde naast de Bijbel. De liturgie (de inrichting en het verloop van de gemeentelijke samenkomsten) is minimaal en bijbels georiënteerd. De samenkomst op zondag door de 'broeders en zusters' bestaat gewoon lijk uit een eredienst met avondmaalsviering, gevolgd door een dienst van het woord. Daarbij is meestal veel vrijheid om, geleid door de Heilige Geest, zelf een in breng te leveren. Doop vindt plaats door onderdompe ling op grond van een persoonlijke belijdenis van ge loof. 2^ maakte plannen om dat te verwezenlijken, maar om dat ze het niet alleen aandurfde wachtte ze op de juis te persoon om haar te helpen. Deze persoon werd Antoi nette Verkerk. Samen begonnen ze het kindertehuis aan de Kweekerslaan. Zr. Kuyck werd directrice. Door haar talenten op het ge bied van organisatie, leidinggeven, presenteren en schrijven, groeide het kindertehuis uit tot een professio nele organisatie. Door de kinderen werd ze aangespro ken met "tante Jacq". Zuster Verkerk Antoinette Verkerk werd geboren op 10 juni 1884 in Utrecht als dochter van Arie Anthonie Johannes Ver kerk en Willemina Hendrika van Heezik. Ze was de der de van acht kinderen. Haar vader was directeur van een Internationaal Transportbedrijf met vestigingen in Utrecht, Roozendaal, Brussel en Parijs. De familie ver huisde naar Haarlem, waar ze de HBS voor meisjes be zocht. Ze verloofde zich met een katholieke jongeman, maar de verloving was van korte duur en werd verbro ken, omdat de geloven onverenigbaar bleken. Ze bleek echter al zwanger. Op 13 januari 1916 werd in Haarlem haar dochter Cornelia Antoinette (roepnaam Cox) Ver kerk, geboren. Door haar status van ongehuwde moeder verslechterde de relatie met haar familie. Ze ging als verpleegster werken om in haar levenson derhoud te voorzien. Zuster Verkerk aan haar bureau. \foor het kindertehuis deed Zr. Verkerk veel werk op de achtergrond. Ze vervulde de functies van ad junct-directrice, secretaresse en penningmeesteres. In het kindertehuis werd ze door de kinderen aangespro ken met "tante Net" Het ontstaan van De Lichthoeve Kuyck ontmoette Zr. Verkerk voor het eerst toen ze bij haar oudste zuster in Overveen logeerde. Ze werk ten allebei nog als verpleegster. Op 27 september 1922 gaf een opmerking van Zr. Ver kerk de doorslag, zo schrijft Zr. Kuyck in haar boek "Van Gods wondere wegen": "Zullen wij samen een werk beginnen, waarmee we de Heer kunnen dienen In 1923 "Op een druilige middag in maart met zonne- 4 schijn en regenbuien, keurig netjes om en om" zochten de zusters Kuyck en Verkerk in de omgeving van Sant poort een huis. Zr. Verkerk verpleegde een zenuwpati ënte en had om vrijaf te krijgen gelogen dat ze voor een ver familielid een garage zochten. "We zochten een garage en vonden een armoedige boer derij, die te koop stond. In de stal konden wel drie au to 's staan, en in eens wilden we het huis zien, door niets waren we er van af te brengen. We waren jong genoeg om alleen al uit brooddronkenheid zo iets te willen en hoe minder bereid de vrouw des huizes was ons binnen te laten, hoe vaster wij besloten waren, dat wij naar bin nen wilden. En we zagen het huis! Een smal weggetje met lage huisjes, als laatste een ver waarloosd boerenhuis, een massa schreeuwende kinde ren, een mestvaalt en vluchtende, kakelende kippen. Drie grote en ettelijke kleine kamers, een fijne keuken, twee ruime zolders, een koe- en een paardenstal had dat huis. Dat was het wat we zagen op die middag in maart. De zon scheen door het zolderraam, toen we wat verlo ren in de grote ruimte stonden. De sneeuw en de regen vielen op ons neer, toen we stil terugliepen naar de tram, die ons weer naar Haarlem zou brengen. Toen we uit het oude, krakende trammetje terug keken naar Sant poort, brak juist de zon weer door en hield een scherp getekende regenboog het dorpje omvat. "gwee dagen later kocht Zr. Kuyck het huis aan de Kweekerslaan, een ver waarloosde boerderij ge bouwd in 1904, van het geld dat ze van haar ou ders had geërfd. De Kweekerslaan droeg toen nog niet de huidige naam, maar Zijtak Biezen- weg (tot 27 juli 1926). Momenteel beslaat het pand de nummers 13 t/m 17. baren, opdat we, met belijdenis van schuld, de weg te rug zouden zoeken. "lets van licht", fluisterde ik, "de naam van het huis bedoel ik". "Licht, licht. Ik weet het .Lichthoeve'", fluisterde Zuster Verkerk terug en zo kreeg ons huis een naam. gr moest eerst nog een ander huis worden gevonden voor de toenmalige bewoners. Op 11 augustus 1923 kwam het huis leeg en op 12 au gustus gingen de zusters er wonen. Aanvankelijk hadden de zusters nog geen idee wat ze moesten doen om in hun levensonderhoud te voor zien. "Wij hadden een huis en dat huis had een naam, alleen wat we in dat huis moesten gaan doen om er ons brood in te verdienen, dit wisten we niet. Onze kennissen vonden ons dwaas, onzakelijk, over- geestelijk. Dat zijn zij nu al lang vergeten, maar wij, die toen verontwaardigd waren over hun oordeel, denken nu wel eens, dat we in hun ogen toch ook dwazen moe ten hebben geleken. gr werd begonnen met het opnemen van twee jonge weesmeisjes, die voor vakantie naar buiten wilden. Een van hen, Greet Berghuys, was leerling-verpleegster "De volgende dag was het Zondag, ik had heerlijk geslapen en ging blij op ter kerke, bij het eerste lied schoot me echter iets te binnen en wilde me niet meer loslaten: "Het huis moest een naam hebben Bij het laatste lied wist ik het, het moest naar Gods licht heten. Zijn licht moest het huis doorstra len, moest er de warmte brengende kracht van zijn, moes, Godsnaar DE LICHTHOEVE - SANTPOORT voren brengen en zo wij verkeerd mochten gaan, Oude gedeelte van "De Lichthoeve" rond 1925. Boven de deur en op de dakrand staan moest dat licht het open- borden met daarop vermeld "De Lichthoeve 1M 5

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2009 | | pagina 4