Oude deel van de Lichthoeve met doorkijk naar de Kweekerslaan in zuidelijke richting. en werd later ziekenverzorgster en onderwijzeres in het tehuis. Haar zusje Maartje was leerling-onderwijzeres kwam ook in dienst bij het tehuis. Helaas werd ze niet lang na haar komst ziek en overleed ze 8 maanden daar na. £)e zusters leerden langzaamaan de kunst van het pen sion houden. Toen bekend werd dat zij kamers hiel den, begon het Provinciaal Ziekenhuis Santpoort, maar gelegen in Bloemendaal, steeds vaker een beroep te doen op beide oud-verpleegsters. Aan hen werd regel matig gevraagd zieken (o.a. tuberculosepatiënten) op te nemen en te verplegen. Van rusthuis tot kindertehuis J)e werkzaamheden van de zusters breidden zich uit. Kinderen die door verschillende omstandigheden niet meer bij hun vader of moeder terecht konden werden opgenomen. O.a. dakloze kinderen, wezen, kinderen van ongehuwde moeders, kinderen waarvan beide ouders moesten wer ken, werden ter oppas naar het tehuis gebracht. Ongehuwde moeders werden er tijdelijk opgenomen om te bevallen. Indien gewenst konden ze na de bevalling hun kind in het tehuis achterlaten. Het huis werd van een rusthuis steeds meer een kinder tehuis. twaalf de moeder ziek. Van achttien zijn de ou ders gescheiden. Van ze ven de ouders uit de rech terlijke macht ontzet en van zes de moeder on-ge- huwd. Maatschappelijk varieeren ze van eenvou dige burgerstand tot de al lerhoogste elite van onder af gerekend. Godsdienstig zijn ze van alle mogelijke richtingen, kleuren en kleurtjes. Joodsch, protes tant, katholiek, S. D.A.P., communist, en geheel kleurloos. Ze hebben allen de zelfde rechten en krij gen de zelfde liefde. Voorrang wordt er alleen gegeven aan Velsensche kinderen boven kinderen uit andere gemeenten; maar als er plaats vrij is worden zonder onder scheid ook kleintjes uit andere plaatsen en zelfs uit an dere landen opgenomen en zoo spelen de kleine Duit- sche jongen en het Belgische meisje eensgezind met el kaar. T)e verandering tot een kindertehuis vereiste aanpas singen in de voormalige boerderij en daardoor volg den enkele noodzakelijke verbouwingen. Door de grote behoefte begon het tehuis steeds meer kinderen en pati ënten op te nemen. De verblijfsduur werd ook langer, wat een aanslag op de financiële buffer betekende. "Ons huis was veel te klein voor zoveel kinderen en veel te oud, we moesten ons met alles behelpen. Alleen in de keuken was waterleiding en voor het werk een pomp op de welput. In de grote zaal, eerder koestal, stond een hoge (met cokes gestookte) kachel, die altijd een neiging £)e diversiteit van de opgenomen kinderen blijkt uit een antwoord van Zr. Kuyck: "Mevr. V. te S. vraagt, welk soort kinderen op 'de Licht hoeve verpleegd worden. Op het oogenblik verzorgen wij, over onze beide huizen verdeeld, in het geheel zeven en zestig kinderen. Van vier en twintig kinderen zijn de moeder overleden. Van Kinderen in de box (1934.) 6 Lichthoeve rond 1925 na de verbouwing. tot roken vertoonde. Er was geen denken aan ver beteren, we waren al blij, dat we het hoofd boven water konden houden. En toch was het zo heel nood zakelijk dat het huis wat opgeknapt en als het kon ook wat vergroot werd. Dat waren echter zulke rijkelui 's wensen, daar durfden we niet eens aan te denken. En toen onverwachts kwam er een briefje of we Zondagmorgen tegen twaalf uur even daar en daar wilden komen, op een buiten dicht bij ons. We gingen er snel heen, niet wetend wat ons te wachten stond. We werden allervriendelijkst ontvang en, kregen een lekker kopje koffie en babbelden over ditjes en datjes tot in eens de heer des huizes vroeg; "Zusters, ik kom dikwijls langs Uw huis en zie dan Uw kindertjes spelen, maar is dat huis niet veel te klein? Wat zou het kosten moeten als U het zo verbouw de, dat het aan de eisen, die aan zo 'n tehuis gesteld mo gen worden, zou voldoen? Hoeveel dat zou kosten? Het huis, ons huis maken tot iets goeds? De kamer begon om me heen te draaien, mijn half lege koffie kopje zette ik maar gauw neer. "Ziet U" zei een stem ergens ver weg, "als U er iets aan veranderde, een vleugel er aan, of zo, zou dat toch veel beter zijn Beter zijn? Ja natuurlijk zou dat beter zijn, hoeveel dat echter kosten moest, wist ik in de verste verte niet en ik volgde alleen maar een soort ingeving toen ik ogenschijnlijk vol komen rustig antwoordde: "Och zo ongeveer vijftien duizend gulden, denk ik". "Ja zoiets had ik ook ge dacht", zei de stem. Ver weg en tussen dansen de stoelen en tafels door, zag ik iemand naar een schrijftafel gaan een boek je te voorschijn halen en iets opschrijven. Er werd nog iets gezegd, ik ver stond het niet, ik stond midden in de kamer en hield een papiertje in mijn hand en glimlachte en drukte handjes. Een ogen blik later liepen we samen weer buiten en de beukenbo men boven ons hoofd hadden zich in een extra mooi len tekleed gestoken, nog nooit had de zon zo heerlijk ge schenen, en was de wereld zo mooi geweest. In mijn hand hield ik een cheque, daar stond op f15.000,- in letters en in cijfers en in eens greep ik tante Net 's hand: "Ik heb er de Heer nog niet voor gedankt Voor ons hekje bleven we staan en knikten tegen de oude deur en tegen het kleine dakvenster, waar eens de zon door had geschenen, toen we voor het allereerst daarboven op de grote zolder hadden gestaan, "Huis we gaan je uitbouwen toen gooide ik de deur open, "kin- Robby, ingeschreven als het duizendste kind, op de armen van Zr. Kuijck 7 [QEUCHTHDtVt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2009 | | pagina 5