Huis te Velsen, waar van 1928 tot 1931 een dependance van De Lichthoeve was gevestigd. deren, we hebben vijftien duizend gulden cadeau gekre gen om het huis te verbeteren En in eens voelde ik lust om te gaan huilen, van blijdschap. £)ankzij deze grote gift werd in 1926 een nieuwe vleu gel aangebouwd (momenteel nummer 17). De ruim ten van de vleugel deden dienst als ziekenhuisje voor de kinderen, klaslokaal/speelzaal, wachtkamer en kantoor van Zr. Kuyck, en 4 toiletruimten. Via een luik kwam men in een kleine kelder met een doopvont, waar kinde ren konden worden gedoopt. Ondanks deze vergroting werden de gebouwen door de steeds toenemende vraag naar onderdak al spoedig op nieuw te klein. Het aantal verpleegdagen per jaar nam steeds meer toe: In 1930 was het gemiddeld aantal verpleegde kinde ren op "De Lichthoeve" per dag 73. Op het hoogtepunt werd dit zelfs 80. Door eisen van de overheid werd dit aantal teruggebracht tot ongeveer 60, nog steeds 10 meer dan de capaciteit. Door het ruimtegebrek werd het nabije "het Huis te Velsen" tijdelijk als dependance gebruikt als kraam inrichting voor meisjes en jonge vrouwen en voor de op name van herstellenden en rustbehoevenden. "Toch werd hierdoor geenszins de hulpverleening aan vrouwen en meisjes uit het oog verloren, maar zoo lang zamerhand vroeg een zoo groot aantal kinderen om plaats, dat er, niettegenstaande de uitbreiding geen ruimte overbleef voor de grooteren. Een oplossing hiervoor werd gezocht in het huren van het Huis te Velsen", ca. 10 minuten vanaf de Lichthoe ve, hetwelk begin Juni 1928 geopend werd. Bijna 3 jaar lang werd ook dit huis geëxploiteerd, doch de kinderen vroegen teveel de zorg van Zr. Kuyck en de administra tie vergde zooveel van Zr. Verkerk, dat besloten werd om dit huis te sluiten, temeer omdat steeds meer kraam vrouwen om opname verzochten en daarvoor was ook elders wel plaats. In januari 1931 verliet de laatste pati ent dat huis. Adoptie Yf Verkerk had een dochter uit een mislukte relatie. Zr. Kuyck kreeg eveneens de wens om een eigen kind te hebben. Die kans deed zich na enige tijd voor. Op 30 mei 1928 werd elders een zekere Els geboren. Haar moeder kon niet goed voor haar zorgen. Tien da- 8 gen na haar geboorte kwam ze in het kindertehuis. Er werd afgesproken dat ze geadopteerd zou worden door Zr. Kuyck. Het dagelijkse leven op "De Lichthoeve" J)e kinderen die op "De Lichthoeve" kwamen te wo nen, hadden allemaal zo hun eigen achtergrond. Omdat ze een duidelijke structuur nodig hadden verliep het dagelijks leven op "De Lichthoeve" volgens een strak schema: - 07.00 uur: Opstaan, wassen en aankleden. - 07:30 uur: Het ontbijt. Na het bidden kregen de kinderen als ontbijt vaak havermout- of broodpap met een lepel levertraan. - 08.00 uur: Naar school. Op weg naar school lie pen de kinderen netjes twee aan twee over de Ha- gelingerweg naar de Adolf van Nassauschoolde huidige openbare Bosbeekschool. De schoolgaan de Lichthoevebewonertjes werden door andere kinderen uit de buurt "lichtpitjes" genoemd. De kleuters gingen naar de kleuterschool "Spaam- berg" aan de Wüstelaan. De baby's en de peuters werden de gehele dag verzorgd op "De Lichthoeve". - 12.30 uur: Tijdens de grote middagpauze liep men van school naar de Lichthoeve voor de lunch en daarna weer terug. - 15.30 uur: Einde schooltijd. Bij terugkeer op "De Lichthoeve" kreeg iedereen een Verkade koekblik met aardappels, die geschild moesten worden voor het avondeten. Er werd door sommige kinderen gekeken naar een blik met grote aardappels want dan was je eerder klaar met schillen. - 18.00 uur: Het avondeten. Dit bestond vaak uit stamppot met eens in de week gehakt erbij. Na het eten kon men nog buiten spelen op het achterter rein. - 21.00 uur: Bedtijd (voor de kleintjes eerder) "Maast de dagelijkse schoolgang en eigen spel werden de kinderen op een zinvolle manier beziggehouden. Toneel en zang werden beoefend en er werd handarbeid en naailes gegeven. Ook waren er verschillende jongens- en meisjesclubs die zelf ook allerlei activiteiten organiseerden. Kinderen uit de buurt en van de lokale scoutingclub kwamen re gelmatig langs om mee te doen. Voor de kinderen was op het achterterrein een speeltuin en een kleine kinderboerderij met o.a. 2 Shetland po nies, een kalfje, geiten, lammetjes, kippen, konijnen enz. Er waren ook regelmatig uitstapjes, bijvoorbeeld naar het strand, natuurbad Velserend en de Flora in Leiden. Leiding en personeelsleden van "De Lichthoeve 9

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2009 | | pagina 6