zoals eerder vermeld, het oorspronkelijke plan was deze lokaliteit in steen aan de noordkant (Velserenderlaan) op te trekken. Op het dak staat breed uitgemeten: N.V. NA TUURBAD VELSEREND. '"Teruglopend langs de zuidkant, grenzend aan het ter rein van het Provinciaal Ziekenhuis, treft men opnieuw zandstrand aan met diverse speelwerktuigen w.o. glijbanen, schommels en wippen. De meeste zijn geconcentreerd bij de kanovijver.Na een paar decennia zullen er op het terrein ook trampolines verschijnen., T\ e zandstranden rond de bassins zijn heerlijk warm in de zomerzon en lenen zich voor luieren en ravotten, maar ze maken ook vuil. Gelukkig zijn de baden, zoals eerder vermeld, rondom voorzien van een met water ge vulde betonnen goot. Alvorens het bad te betreden, dient men eerst de voeten goed van zand te ontdoen. C igenaar J.P. Kok is de zweminrichting zeertoegedaan: hij organiseert het nodige om de bezoekers te vermaken en aan het bad te binden. Zwemwedstrijden,schoonspringen, zwemdemonstraties, waterpolowedstrijden en soms optre dens van topartiesten tijdens deze evenementen. Er wordt zelfs in 1936 een Olympisch zwemfeest gehou den. Velserend beschikt immers over een wedstrijdbad met officiële afmetingen. T\ aarnaast werkt de heer Kok samen met plaatselijke be langenverenigingen om het publiek, m.n. de kinderen, zoveel mogelijk bij de activiteiten van het bad te betrekken. VI a jaren van intensief overleg met de gemeente, gron dige voorbereiding en succesvolle exploitatie ver koopt Johannes Petrus Godefridus Kok, directeur van zo wel Beleggingsmaatschappij Alverna als Aannneming- en Administratie Maatschappij Stapoel, op 5 februari 1943 het natuurbad en het hotel aan Ludovicus Petrus Joseph Geldens en Johannes Heinrich Konings, beiden makelaar. "Het hotel café restaurant "Velserend" met aanhoorighe- den, erf en tuin, staande en gelegen in de gemeente Vel sen, alsmede het natuurbad gelegen te Santpoort gemeente Velsen (sectienummers 3522, 3523, 3525, 3526, 3527) en gemeente Bloemendaal sectie A nr 7, samen groot 2 ha 93 are en 40 ca., benevens de geheele inventaris van het na tuurbad, niets daarvan uitgezonderd, alsmeede de vergun ningen", worden verkocht voor de som van f. 125.000,- Oorlogstijd T\e oorlogstijd heeft inmiddels op grove wijze zijn intre- "^de gedaan. Als directeuren van het natuurbad worden de heren Koesel en Minkema genoemd. Het bad blijft tijdens deze donkere periode in trek. Het geeft de broodnodige afleiding en ontspanning. Bovendien zijn zeereep en strand door de bezetter tot verboden gebied verklaard. De gang van het mannelijke geslacht naar Velserend kent echter ook zijn gevaren. Zo kon het in die periode gebeu ren, dat er een razzia werd gehouden. Een van de manne lijke badgasten werd door het kleedkamerpersoneel stie kem aan de westkant over het hek geholpen, waarna hij het duin invluchtte. Een welbekende naam XJaar alle waarschijnlijkheid zijn de eerder genoemde makelaars Geldens en Koning reeds directeur -of worden dat later- van de naamloze vennootschap Handel en Industrie Maatschappij Inhag NV, want na 7 jaar,te weten op 2 januari 1950, verkoopt deze maatschappij Vel serend aan de heer Rudolph Jacques van Deurzen badexploitant, wonende te Am sterdam en geboren te Haarlem in 1888, in tweede echt en in gemeenschap van goederen gehuwd met Geertruida Die- derika Wijers, zijnde eerste huwelijk door echtscheiding ontbonden, het hotel café restaurant met natuurbad Velserend, met verdere aanhorigheden, erf, tuin en weg aan de Velserenderlaan te Santpoort Dames in het diepe bad (1944) 18 Familiebassin met op de overgang tussen pierenbad en het diepere gedeelte de gemon teerde waterwippen (Noord-Hollands Archief) De altijd drukbezochte spring- toren met drie duikplanken. La ter zouden het er twee worden. (1953) (W. Metselaar) Kanovijver met eilandje (1935). De toeschouwers in ouderwetse bad kleding staan bij het uitgiftepunt van de kano 's. Op de achtergrond het kleedgebouw. (Noord-Hollands Archief) .«.iiiimu „msfitmr ENTREEKAAR W 0,25 Entreekaartje 10 augustus 1944. Kinderen 0,25 cent. "Geeft recht op gebruik wisselcabine voor zoover beschikbaar." (G. Snip) 19 *^3 SANTPOORT *2* KINDCREN tO KM* Mollii c-, mtx' tncl.Ui*. "*KI»5 sma «ratRT».

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2010 | | pagina 11