gemeente Velsen, samen groot 2 ha 93 are en 40 ca. voor de som van f. 75000,-, inclusief inventaris. Een verliespost dus. \Tanaf dat moment maken hotel Velserend en het natuur bad deel uit van een familiebedrijf. En dat zal de ko mende 30 jaar zo blijven. C erst drijven de ouders het geheel. Rudolph Jacques neemt het bad voor zijn rekening, Geertruida het ho tel. Het laatste wordt in de jaren daarna vergroot met een dagverblijf en uitgebreid met een bergplaats. Vader Van Deurzen overlijdt echter na ruim vierenhalf jaar op 2 september 1954. Zijn zoon Ruud is dan bijna drieën twintig. A oeder Van Deurzen drijft nadien vooral het hotel sa men met haar andere zoon Jacques, halfbroer van Ruud, maar is ook overdag vaak te vinden in het natuur bad, waarover Ruud de scepter gaat zwaaien. C n dan begint een uniek tijdperk dat bij vele Santpoor ters tal van herinneringen zal achterlaten (zie hoofd stuk "Herinneringen aan Velserend" elders in dit blad). TT alverwege de jaren '50 wordt het restaurantje met ter ras beheerd door Annie en Willem Koelma uit IJmui- den. Het draagt dan de naam "De Ruif". Annie en Willem Koelma, uitbaters van restaurantje "De Ruif" (S. Stavinga) ZA nder het bewind van Ruud van Deurzen worden drie pompin- stallaties aangelegd, omdat er steeds meer bezoekers komen en het wa ter sneller ververst moet worden. Halverwege de jaren '60 kan men al vanaf het begin van de ochtend drommen badgasten op de fiets of te voet vanaf het station in Sant poort naar het bad zien stromen. Reiniging van het bad \T an groot belang was het bad zo schoon en hygiënisch mogelijk te houden. Tijdens de warme zomermaan den kon echter veel alg ontstaan, dat het water ernstig ver troebelde en een onfrisse aanblik gaf. Om het bad algvrij Kanovijver 1939 (J. Diekstra) te maken werd in de namiddag tot in de avond een zak met kopersulfaat systematisch door het water getrokken. Na een aantal uren kwam de dode alg als drab bovendrij ven. Met een drijvende houten plank, voorzien van twee touwen werd de drab als het ware van het wateroppervlak afgeschuimd en in de langsliggende goten getrokken, waarna het vuil werd afgevoerd. De volgende ochtend was het water weer helder. TA e noodzaak bestond eens in de zoveel tijd het bad vol ledig te reinigen. Men liet het water uit de bassins lo pen, waarna de drab (zand, modder, en soms zelfs kadavers van vogels) werd verwijderd. Niet alleen de bodem moest schoon, ook de oplopende wanden van de bassins dienden van alg en kalkaanslag ontdaan te worden. Dit gebeurde door te schrobben met een mengsel van water en zoutzuur. Als uiteindelijk alle vuil verwijderd was, werden bodem en wanden weer met zeegroene verf behandeld. Ook al het hekwerk, de metalen kano's, kantelboeien en speelwerk- tuigen kregen eens per jaar een beurt. Familiebassin met glijbaan 1959 (J. Diekstra) 20 R. Huizebosch tracht het natuurbad nog een impuls te geven. Hij vervangt de zandstranden die het lijf zo vuil konden maken, door grasvelden, wat tevens het voordeel heeft dat minder zand in de baden belandt. De metalen glij baan in het familiebassin maakt in 1985 plaats voor een lange boch tige kunststof baan, waaraan de jeugd veel plezier beleeft. De bochtige en spannende kunststof glijbaan, 1985 (Noord-Hollands Archief) Glijvlucht naar verval TA e oorzaken die het verval van natuurbad Velserend in werking zetten, zijn wellicht divers te noemen. Aan gescherpte milieuverordeningen zullen ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld hebben. Daarnaast beginnen het bad en de opstallen tekenen van achterstallig onderhoud te vertonen. Bovendien geeft het geheel een gedateerde indruk. Als men daar nog bij optelt de steeds zwaardere eisen die men aan comfort en hygiëne gaat stellen, dan zullen extra investeringen nodig zijn geweest om Velserend aan deze eisen van de moderne tijd tegemoet te laten komen. En dan te weten dat het bad alleen in het zomerseizoen op volle toeren draait, 's Winters biedt het nagenoeg geen inkom sten. Hoe het ook zij, de exploitatie op de huidige manier, blijkt niet langer haalbaar. TA e heer R. Huizebosch ontdekt een gat in de markt: een sauna, ruim van opzet en gelegen t.o. de Ruïne van Brederode. Hij dient daartoe in 1990 een aanvraag in. Er komen bezwaren van diverse kanten. De bouw wordt uiteindelijk in 1994 toch gerealiseerd. Bij de bouwwerkzaamheden wordt het voormalige toe gangshuisje met kassa van zijn fundering gelicht en links van de sauna geplaatst om als berging te dienen. TT et bad verandert door de jaren heen langzaam van aanzien.Er komen meer speeltoestellen, waaronder trampolines. Op bepaalde plekken mogen tenten worden opgezet voor dagkamperen. Er worden bij de gemeente diverse aanvragen ingediend voor o.a. het oprichten van een consumptiegebouw (1960), het plaatsen van 6 extra kleedcabines 1963) en het vergro ten van een kantine (1968). T n 1968, het jaar dat hotel Velserend door de fam. Van Deurzen wordt verkocht aan J. Lourens en vergroting van een kantine wordt aangevraagd, doen de eerste cara vans hun intrede. Dat levert meer inkomsten op. Het zijn er weliswaar nog niet veel, want Ruud van Deurzen heeft vergunning gekregen voor maximaal 20 caravans. In de jaren '70 breidt het aantal zich gestaag uit en komt op een gegeven moment uit op uit op wel 50 caravans, voorname lijk opgesteld aan de randen van Velserend. Gaat het in het begin nog om dagkamperen, later mag men ook 's nachts in de caravans verblijven en krijgt Velserend meer het ka rakter van een camping. Ook op het eilandje in de kanovijver zijn optrekjes te vinden. Zelfs de kleedlokalen worden op een gegeven moment omgebouwd tot vakantiehuisjes. ZAp 23 november 1981 overlijdt Ruud van Deurzen. Op 7 december datzelfde jaar verkoopt moeder Van Deurzen het natuurbad aan R. Huizebosch. Deze datum is opmerkelijk te noemen, aangezien men zo'n complex als Velserend toch niet in 14 da gen van de hand doet! Moge lijkerwijs had de familie Van Deurzen reeds in een eerder stadium plannen om Velse rend te verkopen en waren er besprekingen met partijen gaande. 21

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2010 | | pagina 12