34 35 van een klein perceel in Bloemendaal. Hij koopt dit van Adriaan Bertling die ad ministrateur is en in Bloe mendaal woont. Hij is com missaris van de Naamloze Vennootschap Exploitatie Maatschappij Duinlust. Ja cob Bakker uit 's Gravenha- ge, is de directeur van deze maatschappij. Willem betaalt 920 gulden voor dit deel dat bij het kadaster vernield staat als: sectie A, perceelnummer 5684 te Bloemendaal.1'1 In 1912 verkoopt Wilhelmus Franciscus van Hooff de ble- kerij voor een deel aan zijn gelijknamige zoon en zijn zoon Johannes Hermanus Theodorus voor 25.000 gul den. Zijn zoons betalen ieder 4500 gulden contant Voor de rest van het bedrag is een be talingsregeling vastgesteld. Wilhelmus Franciscus senior overlijdt in het zelfde jaar, waarna een deel van de ble- kerij overgaat naar zijn we duwe Johanna Maria Visser. Zij verkoopt dit deel nog in hetzelfde jaar aan de Naam loze Vennootschap Bloem- bollenhandel Linnaeus en Co. gevestigd te Santpoort. Het gaat om een tuin waarop het huis met perceel nummer 2666 staat en de aanliggende grond. Zij verkoopt dit voor 18.000 gulden."0 De gebroe ders brengen de blekerij in 1912 onder in de "Vennoot schap Maatschappij Garen vreugd, maatschappij tot ex ploitatie eener stoomwasch- en strijkinrichting en tot che mische en andere bewerking van goederen in de ruimste zin, voorheen van Hooff en zoon". Het bedrijf bestaat dan uit een huis, loods, ble kerij, water, bleek, bouw en weiland. In Velsen bezitten zij een stukje berm langs de Jan Gijsenvaart. Het geheel is groot 1 hectare, 40 aren en 33 centiaren. De vennootschap wordt aangegaan voor de tijd van 25 jaar, ieder voor de helft. Uit het voorgaande blijkt dat de gebroeders het bedrijf verder gaan moderniseren. De bebouwing op de blekerij wordt uitge breid, onder andere met schuren. In 1929 wordt er een gedeel te van de bebouwing gesloopt. Ook wordt er grond van de ble kerij verkocht. Uiteindelijk blijft er een huis met een erf en afbeelding 3 - Wrf O 7 Garenvreugd in 1882. J. Morren, naar de kadastrale wijzigingskaart in het Noord-Hol lands Archief, Haarlem. een wasserij over. In 1933 worden de kadastrale secties in Bloemendaal herzien, sectie A wordt sectie F. het bedrijf krijgt in deze sectie het perceel nummer 100.21 J—Jet gaat niet goed met de exploitatie van de wasserij. Er wordt 5000 gulden geleend bij Comelis Meiland, een melkslijter te Haarlem. Deze schuld kan niet worden afgelost, wat er toe leidt, dat er in 1938 overgegaan wordt tot een open- Het bedrijfspand van Groothuijse-Kroon Produkties. In het hoogste gedeelte met de stenen schoorsteen bevindt zich het restant van het voormalige blekersgebouw van Garenvreugd. Foto: De machine en constructiewerkplaats van de firma Veenendaal. Foto: J. Morren, 2009. bare veiling. De hoogste bieder is Hendricus Mattheus Koster die de wasserij koopt voor 4500 gulden. Het geboden bedrag geeft aan dat wasserij voor die tijd niet veel geld meer waard is. In de directe omgeving staan dan nog twee wasserijen De concurentie is sterk, zodat men zich bedenkt om hier een was serij voort te zetten. De nieuwe eigenaar is een brandstoffen- handelaar die in Haarlem woont. Hij laat de wasserij in het zelfde jaar nog verbou wen tot een huis met een bergplaats. De bergplaats zal dienen als kolenopslagplaats. Dit betekende het einde van Garenvreugd. In 1954 wordt het pand gedeeltelijk ver nieuwd tot een huis, werk plaats en garage.22 In 1968 volgt een gedeeltelijke ver koop aan Hendrik Bakker de exploitant van een autover huur bedrijf. Medekoper is ene C. Lammers. Nog in het zelfde jaar wordt het pand verbouwd tot garage en kan toor en worden er 13 garages tegen het pand aangebouwd. Tot op heden is hier geves tigd het bedrijf Groothuijse- Kroon-Produkties VOF., Ontwerp en Konstruktie van presentatie-units, geadres seerd Schaepmanlaan 24A. Nog altijd is in dit bedrijfs pand een restant van het voormalige blekersgebouw opgenomen. Het andere deel wordt verkocht aan Anthoni- us Johannes van Veenendaal, een fabrikant uit Bloemen daal. Hij verbouwt dit deel tot een huis en een construc tie werkplaats. Voor zover bekend overlijdt hij in 1972 en gaat het huis en de werk plaats over naar zijn weduwe Johanna Hulsbosch en hun kinderen Sophia Marie, Ma rina en Anthonius Johannes. Nog steeds is hier de Machine en Constructie werkplaats van A.J. van Veenendaal gevestigd, geadresseerd op Schaepmanlaan 24C. Voor het overige is het terrein van de voormalige blekerij rond 1930 bebouwd met de woonwijk rond de Schaepmanlaan. Bronvermelding 1 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 961 fo. 226r. 2 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 962 fo. 94v. 3 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 964 fo. 17v en 193r. 4 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 964 fo. 205r. 5 NHA. Ambachtsbestuur van Velsen, inv. nr., 112G fo. 47 en inv. nr. 113G fo. 63. 6 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 974 fo. 119r. 7 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 975 fo. óren Ambachtsbestuur van Velsen, inv. nr. 114G fo. 73 en inv. nr. 115G fo. 49. Nationaal Archief Den Haag, Financie van Holland, toegang nr. 528, inv. nr. 5. 8 NHA. Ambachtsbestuur van Velsen, inv. nr. 116G fo. 53, 59, 61,64, 65, 237 en 244. 9 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 971 fo. 50r, inv. nr. 975 fo. 56v en Ambachtsbestuur van Velsen, inv. nr. 115G fo. 49 en inv. nr. 116G fo. 65. Ta van vffNFNruAi

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2010 | | pagina 19