3 blauwe schottels 6 blauwe kleijne schootels 1 spiegel 1 tablettie met teegoet 7 blauwe schotels 2 tafels 5 stoelen 6 schildereijties 1 kassie 1 kusse 1 bet 1 peule 2 kussis (kussens) 2 garoene gardijne en een vallede 2 stoel kussis 1 schoorsteen vallede Op solder over t midellehuijs (middenhuis) 3 bed kussis 1 bed pan 2 witte backies 4 spinnewiele 1 hangseijser 1 wiegs 1 kist met twee kussis 4 kleerstocken 1 schoer mantel 5 a 6 tonnedes 2 a 3 sacken met wat garen Op aghter solderde 2 beddens met haar peulelake 4 dekens 6 laken en een peule laken hit was hu ijs 2 kooper slagh keteldes 3 was kuijpen 4 tobbedes 1 los (losse)kuijp 2 vleijs kuijpen (vlas of linnen kuipen) 2 stoelen 1 tinne schuttel 2 iijsere potten 10 schottelen aerdewerk 30 toliore 1 witte borgie test (opberg pot) 10 lepels tinne 16 a 18 stucken root aerdewerck 1 koeckpan 3 a 4 lampen 1 koope( r) schuijmspaen Het spoelhuijs 6 berries (wasgoeddrager) 3 kruijwagens 4 lakens en peul 2 groote sloope en kleijn 4 spoel backe 1 blauwsel tobben 1 tafelde In de stal 1 swarte ruijnpaert 1 geijt en bock 1 karnen 1 roomvat 1 blaeusel kuijp met een bock 3 a 4 lege vaten 3 a 4 wateremmers 1 haverkissie 1 vetpot 1 pot worst 1 tonnede met knorredes 1 vat met speek 4 a 5 potten Int wagenhuijs 1 partij out eijser 3 wigge met een beijl 3 sagen 1 nijptangh en snijmes 2 paerde wagens 1 kndjwagen 2 paars (paarde) tuijgen met bitten 1 paars tuijgen 1 paars bit 1 partij hooij ht de hut 1 bet en peule 2 dekens 3 lakens en een peule laken 1 kuijp buijten 1 haen 1 hen 2 gieters Aldus gedaen ende geinventariseert bij ons onderschre ven schout en schepenen van de dorpe Velsen op den 6 febr 1692. (Jit deze inventaris is op te maken dat het om een kleinschalige kleerblekerij gaat die bestaat uit een middenhuis met zolder, een keuken, een gebouw bij de bleek, een washuis, een spoelhuis, een stal, een wagen huis en een hut. De inrichting is vrij sober, als beschei den luxe kunnen bijvoorbeeld de schilderijtjes vermeld worden. ]\Ja deze verkoop wisselt de blekerij verscheidene ma len van eigenaar. De oorzaak hiervan is niet geheel duidelijk. De blekerij blijft een zekere waarde behou den. In 1700 wordt de blekerij door Teunis Teunissen voor 700 gulden verkocht aan Tobias Voet.10 De volgen de eigenaar die genoemd wordt is Melis Roscam en daarna Sijmon Amels. Sijmon Amels is gehuwd met Lena Bijll. Deze Lena en haar zuster Anna Bijl zijn de enige erfgenamen van Jannetje Voet. Mogelijk was Jan netje getrouwd met Melis Roscam en was zij weer de erfgename van Tobias Voet. Sijmon Amels woont niet op de blekerij maar in Bloemendaal. Hij zal op de bleke rij een bedrijfsleider in dienst hebben gehad. 44 0 e De blekerij In de Bogt, aangegeven met de letter G, in 1715. Het is een kleine blekerij waar tussen de gietsloten drie kleine bleekvelden liggen. Op de blekerij staan enkele kleine gebouwtjes. J. Morren, naar de kaart van Antony van Velsen. Origineel Noord-Hollands Archief Haarlem, Kennemer Atlas, Haarlem. Sijmon Amels en zijn vrouw Lena Bijll en haar zuster Anna Bijll verkopen de blekerij in 1735 aan Gerrit Lam- mertsen Baetsen voor 1100 gulden.11 Gerrit woont in Overveen en moet voor de aankoop een lening afsluiten van 700 gulden bij Mattheud Kriyts, een koopman uit Haarlem. Gerrit heeft behoefte aan weiland voor het houden van vee of het grazen van de paarden. Van de kerk in Bloemendaal pacht hij 2 morgen en 3 hond land in de Veenen voor 13 gulden en 10 stuivers per jaar. In 1755 wordt Gerrit ook de eigenaar van de grond waarop de blekerij staat. De burgemeesters van de stad Haarlem verkopen dan alle grond aan de Jan Gijsenvaart aan de eigenaren van de blekerijen. Gerrit betaalt voor de grond waarop zijn blekerij staat 868 gulden. In het zelfde jaar sluit hij een lening af bij Jacob Munnickx uit Bloemen daal voor een bedrag van 600 gulden. Dit zal gebruikt zijn voor de financiering van de aankoop van de grond.13 Het zal goed gegaan zijn met de exploitatie van de blekerij, in 1768 is Gerrit nog steeds eigenaar van de blekerij. Maar in dit jaar heeft hij schijnbaar de wind even niet mee. Dan moet hij een lening sluiten van 300 gulden bij Matthijs Boon en Govert Pieterszoon Huijberts die beide wonen in Haarlem. Als onderpand dient zijn kleerblekerij met alle losse en vaste gereed schappen in de Leckbuurt aan de Jan Gijsenvaart.12 Voor 1771 komt de vrouw van Gerrit te overlijden, dit is Catharina Willemse. Gerrit is haar enige erfgenaam, het echtpaar heeft dus geen kinderen gehad. Gerrit wil wel in het blekersvak blijven werken maar wil de blekerij af stoten. In 1771 verkoopt hij de blekerij aan Hendriks Davids die woont in Velsen, voor 1400 gulden. De ble kerij wordt bij deze verkoop wat uitgebreider beschre ven, maar bijzonder zijn de voorwaarden waaronder Gerrit de blekerij verkoopt, de akte luidt als volgt:14 De opstal en grond van een kleerbleekerije genaamt In de Bogt, met desselfs woon en wasch, huijsinge, schuur en ver der getimmerte, staande ende gelegen in de Lek- buurt aan de Jan Gijsenvaart, groot 363 roeden. Item alle losse en vaste gereedschappen, daarin, aan en toe- behoorende, mitsgaders nog twee paarden, wagen, tuijgen, hooij, strooij, rog, turf, boter, spek, worst etc. 45 V/ 11 tic f m j V i A öretl&rottc cl C H ot-Crv ttu.i (ICl

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2010 | | pagina 24