Voorwoord VELSEREND Van natuurbad tot bouwval Geachte lezers, Voor u ligt alweer de 23e editie van "De Zandpoort". Enkele jaren geleden heeft de Stichting aangekondigd aandacht te zullen besteden aan het meer recente verleden van Velserend. Ging het in de uitgave nr. 15 uit 2002 vooral om de historie van Velserend als hofstede en buitenplaats en daarna als hotel en restaurant, dan is het nu de bedoeling vooral de geschie denis van Velserend als natuurbad te beschrijven. Op de oproep om uit eigen herinneringen te vertellen en foto- en ander beeldmateriaal ter be schikking te stellen zijn vele positieve reacties binnengekomen. Naast de stukken die de au teur Jos Diekstra uit het archief heeft gebruikt, zijn deze verhalen nu verwerkt in een tweetal artikelen. In het hoofdartikel worden het initiatief tot de oprichting, de technische en bouw kundige en de organisatorische kanten beschreven vanaf de start, de groei en bloei en de neergang van dit ooit zo bekende en populaire bad. Herinneringen en anecdotes zijn ver werkt in een apart artikel. Beide verhalen zijn rijk geïllustreerd. De historie maakt duidelijk dat het hier om een zeer bijzonder gebied gaat. In de andere artikelen schrijft de amateur-historicus Jan Morren over drie kleinere blekerijen die in het centrumgebied van het huidige Santpoort-Zuid waren gesitueerd. Al eerder ver schenen er artikelen over de bleeknij verheid in Santpoort in de nummers 11, 12, 14, 20 en 21, respectievelijk in 1994, 1995, 1999, 2007 en 2008. Daarin staan uitgebreide en interessante beschrijvingen van de politieke situatie ten tijde van de komst van de blekers, van Haarlem en omgeving als de ideale vestigingsplaats voor de bleeknijverheid, hoe het bleekproces precies in zijn werk ging en hoe de werkomstandigheden waren van de mensen die elk jaar weer van heinde en verre voor lange tijd deze zware seizoensarbeid kwamen verrichten. De linnen- garen- en klerenblekers hebben gedurende 3 eeuwen een belangrijke rol gespeeld in de sociaal-economische geschiedenis van Santpoort. Tot het einde van de vorige eeuw zijn er wasserijactiviteiten geweest, voortkomende uit de blekerijen uit de 17 eeuw. Mocht u beschikken over aanvullingen, afbeeldingen en fotomateriaal, en ook eigen bijdra gen met historische informatie voor een artikel in de Zandpoort of de website, dan zijn deze zeer welkom. We wensen u veel leesplezier. Het bestuur van de Stichting Santpoort 2 Jos Diekstra A an de Velserenderlaan die in haar loop de Ruïne van Brederode als het ware in de armen sluit, ligt natuur bad Velserend of liever gezegd: men ziet de trieste resten van dit eertijds zo roemruchte natuurbad. Vanaf de Bergweg is de aanblik al even desolaat. De kleed hokjes staan gedeeltelijk nog overeind, omdat ze gewoon weg niet weten welke kant ze op moeten vallen. water, het bonken en schuren van de logge metalen kano's. En wie goed in zijn herinnering zoekt, ziet wellicht zich zelf weer luierend in het warme zand van een van de zon neterrassen, op trampolines springend, roetsjend van de waterglijbaan of ziet zichzelf een trotse duik maken van de hoogste duikplank. Overzicht van de meren en moerassen in 1599 ten zuiden van de Ruïne van Brederode (J. Morren) En de grote stalen boei, waar je al glijdend en glibberend op probeerde te klauteren, hangt scheef voorover, verve loos. De duikplanken zijn verdwenen. De glijbaan ligt in stukken aan de rand van het terrein. En de baden? Die be vatten weliswaar nog water, troebel echter en vol alg. De wanden zijn aangetast en zitten vol aanslag Dan roepen deze trieste restanten het weemoedige verlangen op naar onze jeugd, toen het hier nog zo heerlijk toeven was. Wl ant eenieder die zijn hart verpand heeft aan dit na tuurbad, hoort, wanneer hij de moeite neemt om wat langer stil te staan, de ogen te sluiten en heel diep en aandachtig te luisteren, opeens weer het klaterlachen van kinderen in het pierenbad, het geplas van peddels in het T n dit artikel wordt u meegenomen in de geschiedenis van het natuurbad: van het ontstaan tot het verval. Daar naast de herinneringen van mensen die zo vaak op deze plek hun vrije tijd doorbrachten. Een tuimeling in de tijd TT p deze van geschiedenis doordrenkte plek komen veel historische elementen samen. Allereerst de Ruïne van Brederode, maar ook het vroegere Huis te Loo, de garen- blekerij Bloemendaals begin. Het geheel ligt ingebed in een wat drassige gebied, deels afgezoomd door de huidige Bergweg. Deze plek is het waar het natuurbad Velserend zal worden opgericht. 3

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2010 | | pagina 3