O Achterzijde logement Velserend ca 1920. Goed is de scheiding te zien tussen de nieuwe aanbouw en het oude herenhuis. (Noord-Hollands Archief) TT elaas gaat een jaar later (1933) het resterende deel van het oude herenhuis grotendeels in vlammen op; het betreft met name de bovenverdieping en de dakkap, terwijl de benedenverdieping en het naastgelegen hotel onaange tast blijven. Dat alles heeft gevolgen voor het uiterlijk van het loge ment als geheel: na her- en verbouw in 1935 gaan hotel en serre voortaan met een plat dak door het leven. EN AL DIE TIJD WELDE HET WATER BIJ VELSEREND OP UIT DE DUINEN EN STROOMDE VIA DE BREDERODEBEEK NAAR HET WIJKERMEER. p 12 september 1933 dienen twee nieuwe heren zich aan. J.P.H. Woltman en G. Wal- rave van Houten, directeur van N.V Natuurbad en Sportbad "De Biltsche Duinengeven het College van B en W aan, dat zij plannen heb ben om "op een terrein in de gemeente, gelegen te Santpoort, een natuurbad annex sportpark op te richten, geheel in de geest van het thans in exploitatie zijnde natuurbad Bilthoven, ge meente De BiltT Zij vragen om de benodigde vergunning en voorwaarden die het College daaraan verbindt. J.P.H. Woltman, die kweker van beroep is, bezit enige percelen weiland en tuingrond in de omgeving van logement Velserend. Voorzichtigheid A angezien het college niet over een nacht ijs wil gaan, verzoekt de burgemeester van Velsen in een brief aan het College van B en W in De Bilt een afschrift te verstrekken van de vergunning voor exploitatie, die aan N.V. Natuurbad en Sportpark De Biltsche Duinen is ver strekt, met voorwaarden die bij deze vergunning gesteld zijn, alsmede een afschrift van het artikel der Algemene Uitspanning Velserend ca 1900. Het oorspronkelijke gedeelte van de Velse- renderlaan liep tussen de eerste 2 bomenrijen door, maar het terrein werd tot voorbij de derde bomenrij "geannexeerd" ter uitbreiding van het terras. (Noord-Hollands Archief) de commissie behoort, geeft aan per heden uit te willen treden. Op zijn brief is een potloodaantekening ge maakt: "Hr Van Til deelde mede dat de combi natie niet meer bestaat (onenigheid) Grootse plannen T n 1933 bestaan er al plannen om op Velserend iets met dat heldere wel water te gaan doen. Er blijkt een commissie te bestaan die een natuurbad wil oprichten. Het overleg verloopt echter niet altijd zo als gewenst. Dat blijkt uit twee brie ven die aan B en W zijn gericht (d.d. 14 aug. 1933). De heren L.E.G. Nolf en C.C. van Beaumont uit Haarlem hebben "de eer" te berichten dat zij geen deel meer uitmaken van de Commissie tot stichting van een Natuurbad te Sant poort. Ook de heer P. van Til, die tot dezelf- 6 politieverordening, waarop deze vergunning steunt. Deze worden toegezonden. natuurbad naar het gemeenteriool met alle hieraan ver bonden rechten en verplichtingen." De reformbevveging Het stichten van een natuurbad past uitstekend bin nen het toenmalige tijdsbeeld en het gedachtegoed van de reformbeweging. Deze beweging, begon nen rond 1880, met een hoogtepunt tussen 1890 en 1914 en doorlopend tot in onze tijd, is een reactie op een verwetenschappelijkte en verzakelijkte we reld, een technische en industriële samenleving met haar blikvoeding, witbrood, suiker en te veel vlees. Men zoekt naar een alternatief en denkt dat te vinden in een wereld met een sterke hang naar de natuur, na tuurlijke voeding, immateriële waarden: een bezielde samenleving, waarin mens en ook dier tot hun recht kunnen komen. Qua kleding wil men zich ontdoen van knellen de korsetten, strakzittende kragen en wringende schoenen. De sandalen beginnen aan hun opmars. Wat eten betreft richt men zich op volkorenproducten (bruinbrood en muesli) veel groenten, fruit en sap. Das aufgehen im AU Het verlangen naar de zuivere en vrije natuur is zeer groot. Het verstand moet terrein prijsgeven ten gunste van het lichaam en een goede verzorging daarvan. Dat lichaam hoort in de vrije natuur en vormt daar een eenheid mee. Niet meer opgesloten in overdekte zwembaden, maar vrijelijk zwemmen in zee of een natuurbad als Velse rend, opgenomen in lucht, licht bos en duin. Ook kamperen neemt een vlucht. Kortom: de mens, levend in een wereld vol harmo nie, eenheid en geluk. Natuurbad Velserend kan zijn steentje daartoe bijdragen. T"\ e gemeente staat op zich niet onwelwillend tegenover het oprichten van een natuurbad, maar hecht vooral grote waarde aan een goede afwatering om vervuiling van het omringende oppervlaktewater te voorkomen. Daarom besluit ze een concessie af te geven "voor een tijdvak van vijftig jaren, aanvangende op 1 Januari 1934 en mitsdien eindigende op 31 December 1983, tot het leg gen en hebben van een buis tot afvoer van water uit het 'T' evens stelt de gemeente voor de af te geven vergun ning een overeenkomst op, waarin bovengenoemde concessie als eerste wordt opgenomen. De Raad der Gemeente Velsen overweegt, dat het in het belang van de gemeente is, dat alhier een natuurbad opge richt wordt." Zij besluit: "Aan J.RH. Woltman en G. Walrave van Hou ten, resp. wonende te Amsterdam en te Bilthoven, vergun ning te geven tot het oprichten en het exploiteeren van een Natuurbad op een terrein gelegen gemeente Velsen, ka dastraal bekend, sectie F. 1797, 766, 767, 273, 273a, 275, 275a, 276, 278, 279, 281, 281a, en 283, onder de navol gende voorwaarden. TV eze voorwaarden behelzen de watervoorziening, af voer, omheining van het terrein, badkleding, eerbaar heid, kamperen, openingstijden, bewaking en controle. Bij het opstellen van alle voorwaarden wordt rijkelijk ge bruik gemaakt van passages uit het besluit (vergunning voor N.V. Natuurbad en Sportpark De Biltsche Duinen) van de gemeente Bilthoven. Om een idee te krijgen volgt een greep uit deze artikelen. Het leggen van een buis (art. 1) "gedurende een tijdvak van 50 jaren, aanvangende op 1 Ja nuari 1934. en mitsdien eindigende op 31 December 1983 concessie tot het leggen en hebben van een buis tot afvoer van het water uit het Natuurbad naar de gemeenteriool in den grond, welke bij de gemeente in beheer en onderhoud is, benoodigd voor de oprichting en de exploitatie van een natuurbad." Definitie natuurbad (Art. 2) Onder Natuurbad wordt in deze overeenkomst verstaan: "het op de terreinen gelegen aan de Brederode weg te Santpoort te stichten complex van vijvers, strand, afwate- ringskolken, bemalingsinrichtingen, leidingen, paviljoens met zwemhokjes, kleedgelegenheden, douches, wc's, enz., alsmede vaste gebouwen voor restauratie en al hetgeen verder nodig mocht zijn voor de oprichting en exploitatie van een naar de eisen van de moderne tijd in te richten bad-zweminrichting in de open lucht en zoveel mogelijk aansluitend op de vrije natuur met daarbij behoorende sportterreinen, kinderspeelplaatsen, kanovijver, een en ander onderverdeeld naar groot bad, kinderbad, voorver- warmingsvijver en kanovijver, een en ander volgens teek- eningen, schetsen, foto' s en plannen". 7

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2010 | | pagina 5