Gedaanteverandering. Hotel Velserend nu met plat dak en lands Archief) Onderhoud (art. 7) "J.P.H. Woltman en G. Walrave van Houten zijn verplicht het Natuurbad in goeden staat te onderhouden." Watervoorziening (art. 9) "De watervoorziening van het bad en de vijvers geschiedt öf door bronbemaling öf water uit de prise d'eau van de Waterleiding Maatschappij, al naar verkiezing van de ver zoekers. Het water, hetwelk in het bad, de vijvers en de douches gebruikt wordt, moet in het belang der volksgezondheid voldoen aan de eisen, welke door de gemeente ingevolge advies van de Gezondheids-commissie en/of de inspecteur der Volksgezondheid, afd. Biologie zijn gesteld." Verversing van het water (art. 10) "Het overtollige en onfrisse badwater, douchewater, huis- houdwater en hemelwater van het paviljoen en van de restauratie, moet afgevoerd worden door een buis uit het natuurbad naar het gemeenteriool. De urine en de fecaliën uit de toiletten in het paviljoen en de restauratie moeten afgevoerd worden naar een septic tank en vandaar door een aparte buis naar het gemeenteriool." Omheining (art. 12) Om het terrein van het Natuurbad moet een hek geplaatst worden van zoodanige aftneting, dat nergens publiek op het terrein kan komen en van een minimum hoogte van 1.80 mtr. Het publiek mag van buitenaf nergens direct uit zicht hebben op het bad zelf; waar zulks ter plaatse mo gelijk zou zijn, zullen verzoekers 'of het hek moeten ver vangen door een schutting 'of wel achter het hek door een aaneengesloten beplanting dit uitzicht maskeeren." Aanstoot (art. 15) "De exploitant(en) draagt (dragen) zorg, dat op het terrein van het Na tuurbad alles vermeden wordt, dat op enigerlei wijze aanstootelijk kan zijn voor de eerbaarheid." serre (Noord-Hol- Openingstijden (art. 16) "De uren, gedurende welke het Natuur bad geopend mag zijn, worden door de(n) exploitant(en) in overleg met B. W. vastgesteld, met dien verstande, dat het bad iederen dag niet eerder geopend mag worden, dan 1 uur na zonsopgang en moet gesloten zijn 1 uur na zonsondergang." Bewaking (art. 17) "Behalve de badmeester moeten voor de bewaking en controle speciale controleurs aanwezig zijn. Bij een bezoek van min stens 1000 personen 2 controleurs, waarvan één een vrouwelij ke beambte moet zijn, als controleuse van de damesafdeeling, tusschen 1000-2000 bezoekers 3 controleurs en vervolgens op klimmen met 1 voor ieder 1000-tal of onderdeel daarvan meer." De badmeester en controleurs krijgen een aanstelling van onbezoldigd gemeenteveldwachter, waardoor zij onder de Gemeentelijke Politie vallen. Eerste hulp (art. 19) "Tenminste twee der leden van het vaste personeel van het Natuurbad moeten in het bezit zijn van het diploma van "Eerste Hulp bij Ongelukken" en voor hun aanstel ling proeven afleggen, dat zij in voorkomende gevallen, die eerste hulp kunnen verleenen. Gedurende den tijd, dat het Natuurbad geopend is, moet een van die beambten op het terrein aanwezig zijn." Openstelling (art. 23) "De openstelling van het Natuurbad moet 1 mei 1934 geschie den, nadat aan alle eischen en de voorschriften is voldaan. Wanneer op 1 Mei 1934 het Natuurbad niet opengesteld is, zal deze overeenkomst van rechtswege op dien datum zijn ontbonden." Kamperen (art. 13) Gelegenheid tot kampeeren en het kampeeren zelf op het terrein van het Natuurbad is verboden." Badkleding (art. 14) "De badkleeding der bezoekers moet van dien aard zijn, dat deze geen aan stoot geven." 8 Ajb. 8: "Plan voor natuurbad Velserend te Santpoortsituatietekening (arch. Ant. Ten Broeke) 14 juli 1934 (Noord-Hollands Archief) Het kleedgebouw in steen is hier nog aan de kant van de Velserenderlaan gepland. Indeling van links af gerekend: terras (grote rechthoek), kassa (kleine vakje), ruimte voor badgoederen, hal, 2x toko, garderobe, kleedcabines (dames), toiletten en douches, kleedcabines (heren), garderobe, kleedcabines, kinderenbad. Boven: kanovijver, voorverwarmingsvijver, zwemvijver. De driehoek rechtsonder is bestemd voor het parkeren van auto 's. 'kvv]ai

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2010 | | pagina 6