D ük Inwerkingtreding (Art. 27) "Deze otvereenkomst treedt na hare onderteekening op 1 Januari 1934 in werking." Opmerkelijk is dat de datum 1 januari en 1 mei 1934 zul len verstrijken zonder dat er een natuurbad geopend wordt. Blijkbaar hebben de heren Woltman en Walrave van Hou ten vóór het einde van het jaar 1933 toch afgehaakt. Nieuwe gegadigde an volgt opeens correspondentie tussen een zekere heer J.P.G. Kok en de gemeente Velsen. TTij vraagt eind 1933 vergunning tot het stichten van een natuurbad nabij het hotel "Velserend", kadastraal bekend gemeente Velsen, sectie F: 3525, 3526 en 3527. De heer Kok, koopman van beroep, blijkt dan al eigenaar en exploitant van Hotel-Café-Restaurant "Velserend" te zijn, maar runt de horecagelegenheid niet zelf. Hij ge bruikt in zijn correspondentie met de gemeente briefpa pier met het logo van hotel Velserend. Briefhoofd uit 1934 van dhr. J.P.G. Kok, directeur van hotel-café-restaurant Velserend, te Santpoort (Station), met reclame "Zomer- en Winterverblijf, speeltuin met vele attracties, centrale verwarming, koud- en warm stroo- mend water op alle kamers, in 1931 geheel gerestaureerd en nieuw ingericht." (Noord-Hollands Archief) T"\ e afvoer van het toekomstige bassinwater blijkt een heikel punt te zijn, waar men kennelijk van mening over verschilt. Wordt eerst duidelijk door de gemeente vermeld dat de afwatering via een rioolbuis moet gebeuren, in een brief aan B W meldt de directeur Openbare Werken: ..."dat het in de bedoeling ligt het overtollige water uit de bas sins in de beek, welke langs het terrein van hotel "Vel serend ligt en achter den Brederoodsche weg naar het dorp Santpoort loopt, te laten vloeien." Het betreft hier de Brederodebeek. Op 4 december 1933 dient de heer Kok een situatieteke ning in "van een natuurbad nabij het Hotel Velserend Hij maakt daarbij de volgende opmerking: ...verzoek ik Uw College beleefd mij te melden of ik aan de hand van bijgaande teekening verder het plan uit zou mogen wer ken voor bouwvergunning. Uw goedgunstige beslissing gaarne spoedig tegemoet ziende, mede met het oog op het a.s. seizoen, verblijf ik met Hoogachting en verschuldig- den eerbied, J.P.G. Kok." Dat aanstaande seizoen haalt hij echter niet. Op 17 juli 1934 dient hij een meer definitief ontwerpplan in met het verzoek met het plan accoord te gaan, zoowel aesthetisch als van indeeling." Uit een antwoord van de directeur Openbare Werken aan de gemeente blijkt dat de heer Kok de hulp heeft inge roepen van architect A. ten Broeke uit IJmuiden. Het ont werpplan betreft vooral de situering van de bassins en de waterhuishouding. Architect A. ten Broeke geeft in een aparte bijlage een toe lichting: Gebruikmaking van het bad W/anneer de ingang tot het terrein van het bad gepas seerd is, die vanzelf onder controle staat, begeven de Dames en Heeren zich naar de kleedcabines, waarvan de ingang sterk afzonderlijk is en de kleedcabines in geen en kel opzicht met elkander verbonden zijn. Na ontkleeding moeten de Dames en Heeren gebruik maken van een dou che, voor elke groep afzonderlijk aangebracht in de ruimte der kleedcabines. In de kleedcabineruimte is steeds personeel aanwezig, voor het bergen der kleeding en het toezicht op het ver plicht gebruik der douches. Na gebruik kan het strand betreden worden, behoorlijk gekleed in een badpak en gebruik gemaakt van het zwem- basin. Voordat echter het basin gebruikt wordt, moet een voetenbad, aangebracht langs het zwembasin, doorwaadt worden, zoodat de voeten nog eens schoongespoeld wor den. Nu kan er worden gebaad. Het baden staat onder toezicht en het zal ten strengste verboden zijn op de een of andere wijze het badwater te verontreinigen of zich te ontkleeden op het strand. Na het gebruik van het bad, kunnen de kleedcabi nes niet anders betreden worden dan door een voetenbad, zoodat het gebouw in een zindelijke toestand blijft." Vulling met water en afvoer van het bad TT et benodigde water wordt uit de bodem opgepompt en via een buis gebracht naar de voorverwarmingsvijver. Het zwembassin heeft een diepte van 40 cm aflopend tot 10 \T7eer duikt de afvoerkwestie van vervuild water op: afwa tering via de sloot of direct via een riool? Tevens de vraag of het ont trekken van water aan de bodem in die mate nog van nadelige invloed kan zijn op de planten- en bomen- groei. Daarom moet de diepte der bronnen worden aangegeven. T"\ oordat de heer Kok wijselijk aan de gemeentelijke ei sen wat betreft hygiëne en milieu te gemoet komt, komt er steeds meer schot in de exploitatieplannen van het bad. Volwassenen en kinderen in ouderwetse badkleding op een rein van het toekomstige natuurbad Velserend in 1935. 3m. De kanovijver staat in verbinding met het zwembas sin, zodat het water daarin stroomt. Het af te voeren water komt in een kamer, aangebracht te gen het bassin inh. 400 m3). Deze kamer doet dienst als zinkput, wordt dus bodemloos en met wanden waarin veel openingen zijn. Ten einde het water gereinigd aan de bo dem terug te geven, wordt in de kamer een laag turfmolm en grind gemaakt, waarop een chemisch desinfectiemiddel. Door deze bestanddelen wordt het water gezeefd aan de bodem teruggegeven.De bodem van de kamer komt echter 1 m hoger dan het diepste punt van het bassin. Er moet dus nog een gedeelte water in de kamer gepompt worden. Deze pomping zal vrij regelmatig plaatsvinden teneinde ook het diepste water, waarin ook urinezuur zal komen, steeds te verversen. Al het water van het bassin wordt dus aan de bodem teruggegeven en zal dus niet afgevoerd worden naar een sloot of greppel. Het water van de kanovijver moet ook regelmatig ververst worden volgens hetzelfde principe. Gesteld hiervoor 2 zinkputten van elk 10 m3. Indien nodig, wordt het gehele bassin gereinigd, d.w.z. bo dem, wanden en goot rondom het bad. Deze goot zal met op gepompt water gevuld zijn, waaraan toegevoegd een desin fectiemiddel. Aan chloorwordtgedacht in minimale hoeveel heden. De wanden worden gemaakt van gewapend beton." T"\ e directeur Openbare Werken verlangt echter meer details over de constructie van de bassins. Bovendien wil hij wat betreft de hygiëne en waterverversing het oor deel en de goedkeuring van de Gemeentelijke en Gezond heidsdienst. bruggetje op het ter- VI a gesprekken met de directeur van de Geneeskundige en Ge zondheidsdienst meldt hij dat hij het aantal wc's en urinoirs zal uitbreiden tot 12. Daarvoor zal hij het daarvoor bestemde gebouwtje iets moeten ver groten, naar achteren. De waterverversing van het zwembassin zal hij op verzoek van de directeur Geneeskundige en Gezondheidsdienst de finitief doen plaatsvinden door gebruik te maken van de om het terrein lopende sloot, die daarvoor in goede staat moet worden gebracht (uitdieping). Tevens zal hij op verzoek van de gemeente een 20 m. lange duiker onder de Velserenderlaan aanbrengen, aan beide zijden ingesloten door een eensteens firontmuurtje van klinkermetselwerk en ijzeren rooster, om het vuile water (men gaat uit van 750 m3 per dag) via de Brederodebeek langs de zuid- en oostkant van het terrein af te voeren naar de slotgracht, behorende tot Rijnlands boezemgebied. TT ij hoopt nu z.s.m. de bouwvergunning te krijgen. We be vinden ons inmiddels wel aan het einde van het jaar 1934! Aanvullende eisen D W laat het overeengekomene vastleggen in een lijst met aanvullende eisen betreffende de exploitatie. Hy giëne en zuiverheid van het water moeten in alle baden op peil worden gehouden door iedere dag een hoeveelheid water te verversen, die ten minste een tiende deel bedraagt van de hoeveelheid water die zich in de bassins en in de kanovijver bevindt. Toevoer van het schone welwater moet via het ondiepe zijde van het bad, de afvoer in het diepste gedeelte om zo het bezonken vuil voldoende te kunnen verwijderen. 11 Hotel - Café-Restaurant „Velserend te Santpoort 'ujiHni il« Rulnc T»m BmltraJr) Ztmtr. en ITiMenerkUff Speellui* mei velt aUmctu Centrale I'mmrmluiy Keu.1- en marm jlruomenil water tp alle knmerj In 1911 geheelgertMnurren) en nieuw ingerukt Tel. 12282 - Gin 193264 Vfixerend"den

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2010 | | pagina 7