Natuurbad Velserend te Santpoort. Plan voor de bassins en het grondwerk (arch. Ant. Ten Broeke), IJmuiden maart 1935 (Noord-Hollands Archief). Op deze nieuwe situatietekening zijn nu i.p. v. 2 baden 3 baden te zien met maten erbij. Kanovijver: 80 m-25/30m (eilandje 60 m-5/10 m), ondiep bassin: 80 m-30 m, diep bassin: 90 m- 30/42,50 m. De voorver- warmingsvijver uit de vorige schets is verdwenen. Rechts het kleedgebouw, nu aan de kant van de Bergweg gepland. Linksonder: hotel Velserend met rechts daarvan de entree van het natuurbad. Gedurende het badseizoen moet het water om de 14 da gen worden onderzocht "en voorts wanneer B en W zulks noodig achten Het afvoeren moet verlopen via de Brederodebeek en dui ker onder de Velserenderlaan richting slotgracht. Zij die gebruik maken van de zwembassins zijn verplicht vooraf een douche te nemen. Op het terrein moeten tenminste 10 metalen vuilnisbakken staan, die elke avond geleegd worden en het terrein resten en afval gezuiverd Met het oog op rattengevaar moeten consumptieartikelen 's nachts bewaard worden in afgesloten blikken trommels. Er moet een deugdelijke afscheiding aangebracht worden tussen het diepe en het ondiepe gedeelte van het zwem bassin. Kleedkamers TZj1 r komen 50 wisselcabines, elk met 10 laden voor de kleren van de bezoekers. Men rekent dus op een capa citeit van 500 personen, hoewel men een groter aantal van 1 a 2 duizend niet uitsluit. Dat laatste getal zal de praktijk, vooral in latere jaren, meer benaderen. De wanden van de gangen en kleedkamers moeten i.v.m. een goede reiniging gemaakt worden van glad afwasbaar materiaal zonder kieren of naden en met afgeronde hoe ken. Tussen deur en drempel der cabines is een opening van ong. 15 cm verplicht. De fundering moet van beton of metselwerk zijn. De vloeren eveneens van waterdicht materiaal. Een goede verlichting is noodzakelijk. De laden voor het opbergen van de kleren horen van glad materiaal en zonder naden te zijn. Op het complex moeten i.v.m. het maximaal aantal per sonen (waarbij men uitgaat van ongeveer 700) minstens 10 wc' s en 5 urinoirs staan, waarvan tenminste 2 bij het kinderbad. Faecalien en urine worden afgevoerd d.m.v. waterspoeling naar riool of beerput. Het zal blijken dat het aantal bezoe kers in de loop der jaren die van 700 ver zal overstijgen. Douches Het aantal douches dient 10 of meer te bedragen: 5 voor de dames en 5 voor de heren. Het zijn afzonderlijke cellen met gladde vloeren en wanden, gesloten met een deur tot een hoogte van 1,50 m, dit om te controleren of wel van de verplichte douches gebruik wordt gemaakt. De tempera tuur: tenminste 18 graden C. Overige eisen Op het terrein hoort voldoende bekwaam personeel aanwe zig te zijn om drenkelingen te kunnen redden. Tenminste 2 personeelsleden moeten beschikken over een diploma Eerste Hulp bij Ongelukken. Een goed onderhouden en gevulde verbandtrommel is vereist. Uiteraard duikt ook de eis weer op nooit aanstootgevende badkleding in de gebouwen, op het terrein en in de kano vijver te dragen, op straffe van onmiddellijke verwijdering. Openstelling van het bad is toegestaan van 1 uur na zons opgang tot 1 uur na zonsondergang. Echter op zondag mag het bad pas om 12.00 uur badgasten toelaten. Blijkbaar beschouwde men het in die tijd niet als discri minerend de regel in te stellen, dat er per dag 1 uur de gelegenheid gegeven moest worden tot het nemen van baden alleen voor dames, eventueel met kinderen bene den 14 jaar, behalve op zondag. T"\ e commissaris van politie doet ook een duit in het zakje en geeft de gemeente middels een schrijven het advies een soort seizoenagent aan te stellen, die belast wordt met het toezicht in het bad en omgeving waar mo torvoertuigen worden geparkeerd. In de marge schrijft de burgemeester: Acht ik nog niet nodig/'' T~\ e heer Kok gaat, om de voortgang niet te stagneren, opnieuw met alle gestelde voorwaarden akkoord. Wel blijft hij zitten met de beperkende voorwaarde, dat op zondag het bad pas om twaalf uur open mag. Het is juist de Zondag welke het publiek beschikbaar heeft en reeds zoo vroeg mogelijk, van de zon en het strand te profiteeren. Ik stel mij voor dat als het ope ningsuur niet eerder als 12 is, zij de voorkeur geeft aan de andere Natuurbaden welke voor het publiek om 9 uur toegankelijk zijn. Dit zou voor onze exploitatie heel jammer zijn. Ik verzeker IJ, dat vóór de door Uw vast gestelde tijd geen muziek zal worden gegeven, ook niet door middel van de Radio of anderszins In februari 1935 is het dan eindelijk zover: de gemeente Velsen verleent de vergunning voor het bouwen van een natuurbad. Wat nu weer! plotseling wil de heer Kok echter alsnog een belang rijke wijziging aanbrengen in de gehele situatie rond het bad. Hij verzoekt de gemeente op 22 maart 1935: "De ver gunning houdt in het maken van één zwemvijver en een kanovijver; hiervoor zou ik gaarne willen maken 2 zwem vijvers, nl. één voor de geoefende zwemmers en één voor 13 Wc's en urinoirs

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2010 | | pagina 8