ongeoefende zwemmers en kinderen; voorts een kanovij ver, totaal 3 vijvers. ""Tevens vraagt hij uit financiële overwegingen i.p.v. het geplande stenen gebouw langs de Velserenderlaan een houten gebouw te plaatsen met dezelfde inrichting, nl. kleedcabines, douches en toiletten om zo toch het komen de seizoen te kunnen openen. Dit gebouw zou dan op een andere plek komen, zodat de ruimte voor het later plaatsen van een stenen gebouw open blijft F\e directeur van de Gemeentelijke Geneeskundige en "^Gezondheidsdienst ziet geen bezwaar mits tussen de bassins een doorlopende ruime verbinding bestaat, zodat het water als een geheel kan worden beschouwd: een rui me buisleiding ter hoogte van de bodem van de bassins zou de oplossing zijn. /"\ok bestaat geen bezwaar tegen het houten gebouw, ^"omdat het tijdelijk is, maar wel moeten weer nader uitgewerkte tekeningen, aangeleverd worden, waarop dui delijk aangegeven is, dat rekening is gehouden met de ver schillende voorschriften van sanitaire aard. En passant wordt ook nog verzocht het ondiepe bassin te scheiden in twee gedeelten door een flinke paal, drijvende op het water, ter plaatse waar de waterstand 0,80 m. hoog is. TTet lijkt steeds alsof de heer Kok de gronden waarop het natuurbad zal worden gesticht, allang in zijn bezit heeft. Dat blijkt niet het geval te zijn. Waarschijnlijk heeft hij op zeker gespeeld en eerst het nodige vooronderzoek verricht alvorens na overeenstemming met de gemeente de gronden aan te kopen. Ttp 5 april 1935 koopt hij, de heer Johannes Petrus Go- ^-'clefridus Kok, koopman, wonende te Santpoort, en directeur van de Naamlooze Vennootschap en Beleggings Maatschappij "Alverna", kantoor houdende te Santpoort, gemeente Velsen, van Johannes Pieter Hendrik Woltman, kweker, wonende te 's-Gravenhage enige percelen weiland en tuingrond, secties 3522: groot 41 aren en 80 ca, 3525: groot 30 aren en 10 ca, 3526: groot 1 ha, 17 aren, 90 ca. Koopsom: f. 16000,- T Tit bovenstaande blijkt dus, dat de gegadigden van het eerste uur, de heer Woltman en zijn zakenpartner G. Walrave van Houten, met de verkoop van deze grond defi nitief hebben afgezien van stichting en exploitatie van het natuurbad. Cn dan eindelijk kan het project van start gaan. Het im mense karwei met grote hoeveelheden grondverplaat sing, laat zich wellicht nog het best verbeelden door onder staande foto, waarop de voortgang van de aanleg duidelijk zichtbaar is. De kanovijver is al aangelegd, het familiebas sin is voor de helft klaar en het instructie- en diepe bad zijn in voorbereiding. TJ1 n al deze noeste werkzaamheden spelen zich af in de schaduw van de eeuwenoude Ruïne van Brederode die in de nakomende decennia nog drommen met badgasten langs zich voorbij zal zien trekken. T Tetzelfde jaar nog wordt het natuurbad feestelijk ge opend. A Ten kan losse dagkaartjes kopen, maar natuurlijk ook een seizoenabonnement van f. 4,80 nemen. Abon nementhouders die met de fiets komen, krijgen aan hun rijwiel een loodje bevestigd, ten teken dat men in het bezit van een abonnement is. TAe nieuwe attractie blijkt een verrijking voor Santpoort omgeving tot Amsterdam aan toe. Vanuit de gehele omtrek bezoeken de gasten het natuurbad aan de binnen- duinrand. Scholen nemen de trekpleister in hun program ma op en combineren die met een educatieve excursie naar de Ruïne van Brederode. TZj" en globale indruk van hoe het terrein er door de jaren heen heeft uitgezien, is hier wel op zijn plaats. T Tet hele complex is van de buitenwereld afgescheiden door een schutting van rieten matten om de eerbaar heid te waarborgen en verstekelingen te weren. Langs de omheining aan de Velserenderlaan bevindt zich een langgerekte fietsenstalling die zich voortzet tot de bocht. In de bocht zelf bevindt zich een driehoekig veld, waar auto's kunnen parkeren. Tanaf de Velserenderlaan kan men via een klein ge bouwtje, dat de ingang vormt, naar binnen. Na het passeren van de kassa en een draaihekje kijkt men uit over een groot terrein vol vertier. 14 Graafwerkzaamheden t.h.v. de aanleg van Natuurbad Velserend (1935). De kanovijver is klaar en werklieden zijn nu be zig met het familiebassin. Op de voorgrond zal het instructiebad-wedstrijdbad komen. Op diverse plekken is rails te zien om het zand d.m.v. paardenkracht af te voeren. Op de achtergrond ziet men linksboven nog een stukje van de Ruïne van Brederode, middenhoven tussen de bomen hotel Velserend en rechtsboven villa Bloemendaals Begin. (Noord-Hollands Archief) Allereerst heeft men zicht op 3 bassins, omzoomd door zandstrandjes, waarvan de meest linkse de kanovij ver is en die gedeeltelijk achter hotel Velse rend ligt. Vanuit een kunstmatige rotspartij klatert opgepompt koud water de vijver in. Grote logge metalen kano's liggen te wachten op badgasten die een aantal malen rond het cen traal gelegen eilandje willen varen. Wedstrijden zijn toegestaan, maar elkaar bewust aanvaren is verboden. In de begintijd moet men voor de kano's apart betalen. Er is een beheerder die de kano's aan de badgasten toewijst. TT echts naast de ingang bevindt zich een res taurantje en een terras met zitjes, waar men diverse consumpties kan krijgen. Vervolgt men zijn weg langs de kant van de Velserenderlaan (noordkant), dan komt men enkele groene dag huisjes met golfplaten dak tegen, die gehuurd kunnen worden. Vooral gezinnen maken dank baar gebruik van deze huisjes, waar men zich kan omkleden en alle bezittingen gedurende de dag gerust kan achterlaten. Wi-*! PLOJflA Zwemdiploma, uitgereikt aan Tonny Verhagen "wegens het met goed gevolg afleggen der zwemproeven: 50 m borstzwemmen (ongekleed), 50 m rugzwemmen (ongekleed) en 25 m (gekleed zwemmen) 18 juli 1936), ondertekend door directeur. J.P. Kok (T. Weber) 15 De aankoop van de gronden van Velserend De schop erin De klus is klaar! Een rondgang over Velserend N.V. NATUURBAD- EN SPORTPARK „VELSEREND" UITGEREIKT AAN: WEGENS HET MET GOED GEVOLG AFLEGGEN OER ZWEM PROEVEN A 50 M OORSTZWEMMEN (ONGEKLEED). SOM RUGZWEMN*N (ONGEKLEED). C 25 M GEKl DE HOOFOZWEMMEESTE»

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2010 | | pagina 9