Stichting Santpoort Geraadpleegde bronnen en literatuur Stichting Santpoort, De Zandpoort, verschillende jaargangen Stichting Santpoort, Drinken en klinken in Kennemerland, 1980. Stichting Santpoort, B.J. Oosterop, Broekbergenplein, 1998. Stichting Santpoort, Brederoderoute, 2001. H.J. Calkoen, Velsen, Grepen uit de geschiedenis van een oude woonplaats in Kennemerland, 1967 F. van Geldorp, Santpoort, 't Playsante Buyten, 1971 S. Rolle, Memoriaal van Velsen, 1985. S. Rolle e.a., Velserhroek, 1985. J. van der Aar en S. Rolle, Santpoort, twee dorpen in de schaduw van Brede rode, 1991 Collectie Willem Metselaar/ www.santpoort.inoudeansichten.nl Den Gulden Winckel, Jaargang 29, Hollandia Drukkerij, Kees Koeman, 1930 KZOD Gedenkboek, 150 jaar Kunst zij ons doel, 1971 J.W. Brouwer, J.L. Siesling, J. Vis, Anthon van Rappard, 1974. Pieter A.Scheen, Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1880, 1981 B. Sliggers, Het schetsboek van Cornells van Noorde, 1982. Buro Kulturele Zaken Gemeente Velsen, Henk de Vries, olieverven en pastels in Felison, 1982 H. Th. Van Veen, Henk de Vries, 1982 M. Floogenboom m.m.v. Kees Verwey, Godfried Bomans e.a. De Verwey's van Verwey, 1985 G. Dekker, Een halve eeuw Noord-Holland, 1985 C. van Moorselaar, J. Makkes, Jan Makkes... een gedreven kunstenaar..., 1988 A. van der Kuijl, 175 jaar Wel en wee van een Haarlemse Kunstenaarsvereniging, 1997 Drs. M. Bax, Mondriaan Compleet, 2001. J. van Geest e.a., Verloren uitzicht, 2002. J.Morren, Kastelen en buitenplaatsen in Velsen, deel 1, 2002. M. Bulte, W. Post, Bloeiende Bedrijvigheid, 2002. I. Matthey, Vincken moeten vincken locken, 2002. M. Sitt en P. Biesboer, Jacob van Ruisdael, 2002. D. van Broekhuizen, Otto B. de Kat-Leven en werk, 2002 Velisena nr. 14, P.C. Zonneveld, Duinmeiers in de Brederoder duinen te Velsen, 2005. J. Louter, A. van Dis, E. van der Maarel, Volop Zomer, schilderijen van Graadt van Roggen, 2007. Vereniging Haarlem, Jaarboek 2009, P. Saakes, De laatste jaren van Kees Verwey. Harddraverij Ver. "Santpoort Omstreken", J. E. van Baarsel, Santpoort met vlag en wimpel, 1984. Kastelenstichting Holland en Zeeland, De ruïnes van Teylingen en Brederode verbeeld, 2005. Stichting Dodenakkers. Frans Hals Museum Noord-Hollands Archief, Diverse gegevens uit de Beeldbank. West Fries Archief, Hoorn. Winkler Prins, Encyclopedie. www.Wikipedia.nl: diverse publicaties. 54 Voor behoud van landschap, cultuurhistorische waarden en het dorpskarakter van Santpoort en omgeving De Stichting Santpoort bestaat al 35 jaar. Gedurende deze periode probeerde zij ervoor te zorgen dat het dorpska rakter, het landschap en het aangezicht van Santpoort en omgeving weinig geweld werd aangedaan. Ook heden ten dage is zij nog erg actief. Geschiedenis Op 2 maart 1976 is de Stichting opgericht. Aanleiding was het toenmalige gemeentebeleid t.a.v. de bouw- en sane ringsplannen in Santpoort. Een aantal verontruste dorpelingen stak de koppen bij elkaar, nadat gebleken was dat ad viezen, bedenkingen en protesten tegen de voorgenomen besluiten t.a.v. het woonmilieu geen gehoor vonden bij de gemeente. Doel Stichting Santpoort is een stichting met ongeveer 400 donateurs die zich tot doel stelt waardevolle cultuurhistori sche elementen in de bebouwing en het landschap in en rond Santpoort te beschermen en waar mogelijk te herstellen. Dit uit zich in twee richtingen, te weten: 1 De Stichting bevordert in brede zin monumentenbeleid van de overheid en particulieren. Dit doet zij door historisch onderzoek en rapporteert hierover in verschillende situaties. Zo geeft de Stichting een eigen blad uit dat historisch getinte artikelen bevat. Daarnaast bevordert de Stichting het monumentenbeleid van aller lei instanties door actief mee te denken of door bezwaar aan te tekenen in die gevallen waar een monument of cultuurhistorisch waardevol element bedreigd wordt. 2 De Stichting probeert het landschap en de ruimte in en rond Santpoort te beschermen en te versterken. Dit gebeurt door nieuwbouwplannen of infrastructurele projecten die een aantasting kunnen vormen voor deze landschappelijke gebieden, tegen te gaan. Maar ook worden initiatieven genomen om betere bescherming te creëren door actief mee te denken bij ontwikkeling van bijvoorbeeld bestemmingsplannen, beheersplannen enz. Werkwijze De Stichting hanteert de volgende methoden om haar doel te bereiken: Actief voorstellen doen om cultuurhistorisch waardevolle panden e.d. op de monumentenlijst van Gemeen te, Provincie of Rijk geplaatst te krijgen. Bezwaar bedenkingen aan te tekenen tegen aantastende verbouwings- of sloopplannen van bestaande (po tentiële) monumenten. Visie te geven op (voor)ontwerp bestemmingsplannen. Meepraten bij de visieontwikkeling op het gebied van verkeersbeleid en infrastructurele zaken van de Ge meente Velsen. Dreigende aantasting tegengaan van landschappelijke gebieden en open ruimte in en rond Santpoort door ontwikkeling van alternatieve voorstellen, bezwaarschriftprocedures enz. Eens per jaar "De Zandpoort" uit brengen en op de jaarmarkt staan als promotionele activiteit. Regelmatig een nieuwsbrief uitbrengen, waarin actuele informatie gegeven wordt over lopende activiteiten aan alle donateurs. Contacten De Stichting heeft een netwerk opgebouwd van contacten die zij in haar acties kan betrekken of aanspreken. Contacten worden onderhouden met: commissie Stedelijk Schoon van de Gemeente Velsen, betrokken wethouders, politieke partijen, ambtenaren, Rijksdienst voor de monumentenzorg, Stichting Nationaal Park Zuid-Kennemer- land, Milieufederatie Noord-Holland, Stichting "Ons Bloemendaal", Stichting Dorpsraad Driehuis, Stichting Woongemeenschap Santpoort-Zuid, Bond Heemschut, Vereniging Hendrick de Keijzer, Historisch Museum Zuid-Kennemerland, Historische Kring Velsen, Natuurmonumenten en vele anderen. Bestuur Het algemeen bestuur vergadert met een aantal vrijwilligers eens per maand. Voorzitter is mw. E.D.W.M. (Lieke) Baron-Verhulst.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2011 | | pagina 28