a 1 Dn2, Ti E? EU r 'j j de grond van Jan van Hooff, bestaande uit sectie F de percelen 326, 327, 328 en 328a, en hij koopt de boerde rij erbij voor 950 gulden. In de verkoopvoorwaarden werd gesteld dat de weduwe Anna van Winkel in de boer derij mag blijven wonen tegen een huur van 75 cent per week tot 1868 of tot haar eerdere overlijden. Anna huurde de boerderij niet lang, want zij overleed al in 1861 op 80-jarige leeftijd.28 Haar zoon Hendrik kocht in 1859 een boerderij ten oosten van de huidige Bloemen- daalsestraatweg. Door nazaten van Hendrik werd hier in latere tijd het garagebedrijf Immers gesticht. Jan van Hooff laat de boerderij in 1872 en het gebouwtje op perceel 327 ver bouwen tot twee woningen met erf. In 1874 verkocht Van Hooff de twee huizen met erf, vroeger bestaande uit de percelen 326, 327, 328 en 328a, aan de Haarlemmer Johannes Blom voor 4750 gulden. De huizen en het erf hebben nu de perceelnummers 1108 en 1109 (afb. 7, blz 23). Blom was een landbouwer en hij ging samen met zijn echtgenote Antje Vink en zijn kinderen in een van de huizen wonen. In 1879 verkocht hij de beide huizen aan Jacob Faasse Janszoon, een bloemkweker uit Schoten voor 6700 gulden. Bij de verkoop bedong hij dat hij tot 1880 met zijn gezin in het huis kon blijven wonen voor een huur van 35 gulden per jaar. Tevens moest Jacob Faasse de huurovereenkomst handhaven van een stuk grond dat deel uitmaakte van het verkochte goed. Dit werd verhuurd aan Gerardus Wilhelmus Wesselman tot 1881. Op dit stuk grond werden bloembollen geteeld met de naam Cadalaria bloembollen. Jacob Faasse liet de beide huizen in 1900 deels slopen. In 1910 liet hij het huis met perceel nummer 1109 slopen; het huis met perceel nummer 1108 bleef deels staan. Hiertegen laat hij in 1910 huizen bouwen. In totaal ontstaan er 7 woonhuizen die naam de Zeven schoonheden kregen. [Afb. 14 en 15] In 1911 werden twee ervan verbouwd. Het bijbehorende bouwland werd in 1911 verkocht en kreeg door de tijd heen diverse eige naren 29 Uiteindelijk kwam op deze grond de kwekerij van Daniël Groeneveld. Na het overlijden van Jacob Faasse in 1909 gingen de huizen over naar zijn weduwe Catharina Elisabeth Zwartjens. Zij overleed in 1914. Beiden zijn in hun woonplaats Haarlem begraven. Haar nalatenschap werd verdeeld over de 5 kinderen, het ging om de zeven huizen met erf die volgens taxatie 5070 gulden waard waren. Haar zoon Jacob Jacobszoon koopt van zijn broers en zusters hun erfdelen, waardoor hij de alleen eigenaar werd. Hij hield de huizen in bezit tot 1954, dan verkoopt hij deze aan de gemeente Velsen. D e gemeente Velsen liet de huizen in 1957 slopen om ruimte te maken voor de bouw van scholen. Op deze plek ligt nu de toerit naar de parkeerplaats en het Oran jeveldje bij de Brederode Daltonschool.30 [afb. 16] Op het Oranjeveldje wordt jaarlijks Koninginnedag gevierd. De kwekerij van Daniël Groeneveld stond bij de Santpoorters bekend als de kwekerij van Daan. De kwe kerij werd in 1981 verkocht en afgebroken. In 1984 werd hier het tuincentrum Oxalis gebouwd.31 Het noordelijk deel In 1832 was het noordelijk deel in bezit van de weduwe van Jacob Holsteijn die woonde in de winkel met herberg bij de brug over de Jan Gijsenvaart, later bekend als de Blauwe Druif. Het bezit werd kadastraal omschreven als sectie F, perceel 329 bosch, perceel 333 bouwland en perceel 334 tuin en boomgaard. Het noordelijk deel was in erve aan haar toegekomen als opvolgend erfgename van Gerrit Hagens. Na het overlijden van de weduwe ging het geheel over naar haar dochter Maria Holsteijn die getrouwd was met Jan Schneiders. Door de familie Schneiders werd op het noordelijk deel de bollenteelt Afb.18.De voormalige blekerij Berckenrode en de omgeving in 1983. 1 Mellona, 2 Da Costa Kweek school, 3 De kleuterschool de Bas- seroet, 4 Woonhuis, 5 Voormalige kwekerij Daniël Groeneveld, 6 Deka- markt, 7 Brederode kleuterschool, 8 Brederode lagere school. J. Morren, naar de topografische kaart uit 1983. Afb.12. Het braakliggende terrein waar de "Da Costa" Kweekschool stond in 2010. Foto J. Morren 2010. Afb.13. De rand van de voormalige Moolenduinen met daarop de villa's aan de Vinkenbaan in 2010. 24 Afb. 11. De kleuterschool Kenne- mervreugd in 1973. Later de kleu terschool de Basseroet. Foto Noord-Hollands Archief, Haarlem, collectie Velsen. 25

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2012 | | pagina 13