26 bedreven. In hun tijd werden er op de percelen twee kleine huizen, een turfschuur en een schuurtje gebouwd. In 1882 werd het geheel kadastraal beschreven als perceel 334 tuin en boomgaard, perceel 604 en 605 een huis, perceel 676 een notweg met turfschuur, perceel 1277 een schuurtje en 1278 bouwland(afb. 7, blz 23). Zij hielden het noordelijk deel in bezit tot 1904. In dat jaar werden de percelen verkocht aan de gemeente Velsen, aan Johanna Engelberta Doijer, de weduwe van Frederik Muller uit Haarlem, en aan Henriette Sophia Muller, de echtgenote van Dr. Abraham Kornelis Kuiper uit Amsterdam. Na deze verkoop werd het perceel bos met perceel nummer 329 omgezet in tuinland. De perce len 333 en 334 kregen één perceel nummer, dit werd ondermeer nummer 2480. Ook zij verkopen de percelen weer en er volgden door de tijd heen meerdere eigenaren.32 Uiteindelijk kwamen de percelen in bezit van de gemeente Velsen. Die laat hier in 1950 de openba re lagere Brederodeschool bouwen, die in latere tijd ver bouwd en uitgebreid wordt. In 1958 werd er een openba re kleuterschool gebouwd. Deze kleuterschool werd in 1993 vergroot met het dorpshuis het Brederodehuis en de peuterspeelzaal Hummelhoek.33 Perceel 329, dat later ondermeer perceelnummer 2176 kreeg, werd gevoegd bij het perceel waarop de Da Costa Kweekschool werd gebouwd. [Afb. 17 en afb. 18.blz.24.] Wat rest er nog van de blekerij Berckenrode Van de blekerij Berckenrode is in het huidige landschap bijna niets meer terug te vinden. In het westen bevindt zich langs de (steil)rand van de Wildernis of de Moolen- duinen een vergraven restant van de welsloot, die de ble kerij van water voorzag. Centraal loopt door het gebied een duinrel waarvan het deel ten westen van het tuin centrum Oxalis een restant kan zijn van één van de giet- sloten op de blekerij. Het deel van de duinrel om de par keerplaats en langs het Oranjeveldje is gegraven bij de herinrichting van het terrein naar weiland met nog wijzi gingen uit de tijd, dat hier de tuinderijen waren gevestigd (afb. 9, blz.19, afb.11, blz.25). In het huidige landschap zijn dus nog maar enkele schamele resten te vinden vanuit de tijd dat hier de blekerij was gevestigd. Het terrein waar nu het tuincentrum Oxalis is gevestigd en de parkeerplaats ligt, is in bezit van Dreef Beheer, een werkmaatschappij van de Dekamarkt. Het terrein van het voormalige Nova College is anno 2011 in bezit van Vof Nova, een 50-50 samenwerking tussen Dreef Beheer en Middenduin Beheer B.V. Het Oranjeveldje is in bezit van de gemeente Velsen. Voor deze gebieden zijn nieuw- bouwplannen in voorbereiding onder de toepasselijke naam Blekersduin.34 Jan Morren 12-05-2011 Met dank aan tuincentrum Oxalis te Santpoort-Zuid. ar?-* Afb.l4De Zeven Schoonheden in 1957. Op de achtergrond de Vin- kenbaan. Rechts achter de wonin gen de schuur en schoorsteen van de kwekerij. Foto Noord-Hollands Archief, Haarlem, collectie Velsen Afb.15.De Zeven Schoonheden in 1957 aan de achterzijde in treurige toestand. Op de voorgrond de broeibakken van de kwekerij. Foto Noord-Hollands Archief, Haarlem, collectie Velsen. Afb.16.Het Oranjeveldje in 2010. Foto J. Morren. Afb. 17.De kwekerij met daarachter de Brederode school in 1975. Foto Noord-Hollands Archief, Haarlem, collec tie Velsen. 27

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2012 | | pagina 14