Bronnen/bibliografie Artikel Blekerij van de heer Berckenrode. Stichting Santpoort Geschiedenis Doel Werkwijze Contacten 38 Sieraad p. 124-125. 39 Van Marum publiceerde op eigen kosten in 1808 een catalogus van de planten in zijn collectie, met het doel de uitwisseling met andere botanici te vergemakkelijken. Een facsimile van de cata logus is opgenomen in: M. van Marum, Life and work, ed. by E. LafebvTe and G. Bruijn, vol. 5, Haarlem 1974, p. 377-445 40 W. H de Vriese, 'Aanteekeningen omtrent den groei der bloem stengen van twee agave's, op het landgoed van den heer A. van der Hoop, genaamd Spaambel'g, bij Haarlem' in: Tijdschrift voor natuurlijke geschiedenis en physiologic, dl. 3 (1836) p. 31 52. 41 Nicolaas Beets, Het dagboek van de student Nicolaas Beets 1833-1836. Uitgeg. door Peter Zonneveld, 's-Gravenhage 1983, p. 187-188. 42 Algemeene konst- en letterbode, 1835,dl.II, p. 191. 43 W. H. de Vriese in: Tuinbouw-flora, dl. I, Amsterdam 1855, p. 61. 44 G. A. Lindeboom, Dutch medical biography. Amsterdam 1984, c. 477. 45 Het Verschotboek berust in het archief van de Biblio-theek Biologisch Centrum, UVA (FNW1), zonder sign. 46 De aantekeningen van Van der Hoop over zijn aanwinsten in de twee doorschoten handexemplaren sluiten naadloos op elkaar aan en geven zo een overzicht over de plantenaankopen van Van der Hoop in de periode 1839-1853, met hun herkomst en veelal de prijzen. Het handexemplaar van W. H. de Vriese's Hortus Spaam-Bergenis, Amsterdam 1839 bevindt zich in het ESA - fonds. Ik dank Norbert Middelkoop die mij op deze bron wees. Het handexemplaar van J.J. Merkus Doomik's Hortus Spaam- Bergensis. Catalogus alter, Amsterdam 1849, bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. 47 David Solman, Loddiges of Hackney: the largest hothouse in the world, London 1995. 48 J. A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914, Nijmegen 1976, p. 18. Sieraad p. 149. 49 W. H. de Vriese, Berigten van proefnemingen aangaande het overbrengen van levende planten uit overzeesche landen naar Europa, inzonderheid uit Indië naar Nederland [Amsterdam 1840], m.n. p. 10. Deze publicatie trok ook in Duitsland de aan dacht, Duitse vertaling in: Verhandlungen des Vereins zur Beför- derung des Gartenbaues in den Königl. Preussischen Staaten, xv. Heft 2, p. 229. Ook in John Lindley, Grondbeginselen der horti cultuur; Naar het Engelsch, met bijlagen van W. H. de Vriese, 's-Gravenhage 1842, p. 306-309. W. H. de Vriese, 'Over dusge naamde Wardsche toetsellen, benevens eene wijziging aan dezelve aangebragt in den Akademie-tuin te Leiden' in, Tuin- bouw-flora van Nederland, dl. 1,1855, p. 119, met een afbeel ding van een verbeterde Wardse kast, pit 7. 50 Sieraad p. 175. 51 W. H. de Vriese, 'De Heer A. van der Hoop' in: Tuinbouw-flora van Nederland en zijne overzeesche bezittingen Uitgeg. door W. H. de Vriese, dl. I, Leyden 1855, p.58-62. 52 Sieraad p. 166. 53 A. van der Hoop, 'Korte mededeelingen, voorgedragen in de algemene vergadering van het Genootschap voor landbouw en kruidkunde te Utrecht' In: Berigten en mededeelingen door het Genootschap voor landbouw en kruidkunde te Utrecht, afl. 2, Utrecht 1844, p. 1-2,1 plaat. 54 De intekening door Van der Hoop zelf wordt vermeld in het in memoriam door De Vriese. In de lijst van inteke-naren staat de wed. A. van der Hoop; zij tekent in op twee exemplaren. De Tuinbouw-flora komt niet voor in de manuscript-catalogus van de bibliotheek van Van der Hoop uit 1880. Mogelijk bewaarde mevr. Van der Hoop-Fontein dit werk op een andere plaats. 5 5 Testament in het ESA fonds. Ook in Stomps aantekening, vermeld in volgende noot. 56 Aantekening van Stomps in de manuscript-catalogus van de bibliotheek te Spaamberg van 1880. Archief Bibliotheek Biolo gisch Centrum, UVA (FNW1), inv. 1:7. Over Stomps belangstel ling voor boeken: Sieraad p.226-227- 1 NHA. Ambachtsbestuur van Velsen, inv. nr. 111kohier van 1584. 2 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 959 fo. 97r. 3 NHA. ORA. Velsen, Inv. nr. 959 fo. 108v. 4 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 959 fo. 253v. 5 NHA. Stad Archief Haarlem, loketkast 7-10-7, 7-2-10-1 en 7-13- 7-c. 6 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 963 fo. 34v. 7 NHA. Ambachtsbestuur van Velsen, schepenrol, oud inv. nr. 966 fo. 20v. 8 NHA. Archief van de Hervormde Gemeente Velsen-Zuid, 1393 1964, inv. nr. 22. 9 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 964 fo.l5v. 10 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 965 fo. 248r. 11 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 965 fo. 266v. 12 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 920 fo. 182v en 210v. 13 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 966 fo. 20v. 14 NHA. ORA. Velsen. inv. nr. 966 fo. 208r. 15 NHA. ORA. Velsen. inv. nr. 968 fo. 53v. 16 NHA. ORA. Velsen, Inv. nr. 968 fo. 77v en 85r. 17 Gemeente Archief Velsen, kast 5, plaats nr. 232, doos nr. 2.07.15. Nu ondergebracht bij NHA. 18 NHA. ORA. Velsen, inv. nr.968 fo. 138v. 19 Nationaal Archief Den Haag. Finande van Holland, toegang nr, 528, inv. nr. 5. 20 NHA. ORA. Vdsen, inv. nr. 923 fo. 230v en Ambachtsbestuur van Velsen, inv. nr. 115G fo. 53. 21 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 970 fo. 118v. 22 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 970 fo. 125v en inv. nr. 975 fo. 6r. 23 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 971 fo. 155r/v en 156v. 24 NHA. Kadaster Velsen, Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel 1832 en art. 169 en 639. 25 NHA. Kadaster Velsen, art. 819, 999 oude en nieuwe reeks, 1589 en 2706. 26 NHA. Kadaster Velsen, art. 7841, 9250,17893 en 18895. Informatie van de afdeling Publiekszaken, vergunningen en uit voering, van de gemeente Vdsen. 27 NHA. Kadaster Vdsen, Oorspronkelijke Aanwijzende Tafd 1832 en art. 95, 352 en 7510 en het Archief van de Christelijke Kleu terschool Kennemervreugd, inv. nr. 1,2,16 en 17. Informatie van de afdeling Publiekszaken, vergunningen en uitvoering, van de gemeente Velsen. 28 NHA. Hypotheken 4, Kantoor Haarlem, deel nr. 6714 akte 27 en Kadaster Velsen art. 85 en 493 oude reeks. 29 NHA. Hypotheken 4, Kantoor Haarlem, deel nr. 7758 akte 65, deel nr. 7829 akte 40 en Kadaster Velsen, art 493 oude reeks, 955 oude en nieuwe reeks. 30 NHA. Hypotheken 4, Kantoor Haarlem, deel nr. 8347 akte 5 en Kadaster Velsen, art. 8347, 7918 en 9250. 31 NHA. Kadaster Velsen, art 13482.1nformatie van tuincentrum Oxalis, Santpoort-Zuid. 32 NHA. Kadaster Velsen, art 77,265 oude en nieuwe reeks, 1010, 2592,3661, 6345 en 5110. 33 Joke van der Aar en Siebe Rolle, Santpoorttwee dorpen in de schaduw van Brederode, Haarlem. 1991 blz. 119. NHA. Kadaster Velsen art. 5110. Informatie van de afdeling Publiekszaken. ver gunningen en uitvoering, van de gemeente Velsen. 3 Concept Ruimtelijk Functioneel Kader Blekersduin. Santpoort Zuid, Gemeente Velsen, september 2009. 42 Voor behoud van landschap, cultuurhistorische waarden en het dorpskarakter van Santpoort en omgeving De Stichting Santpoort bestaat al 36 jaar. Gedurende deze periode probeerde zij ervoor te zorgen dat het dorpskarakter, het land schap en het aangezicht van Santpoort en omgeving weinig geweld werd aangedaan. Ook heden ten dage is zij nog erg actief. Op 2 maart 1976 is de Stichting opgericht. Aanleiding was het toenmalige gemeentebeleid t.a.v. de bouw- en saneringsplan nen in Santpoort. Een aantal verontruste dorpelingen stak de koppen bij elkaar, nadat gebleken was dat adviezen, bedenkin gen en protesten tegen de voorgenomen besluiten t.a.v. het woonmilieu geen gehoor vonden bij de gemeente. Stichting Santpoort is een stichting met ongeveer 400 donateurs die zich tot doel stelt waardevolle cultuurhistorische elementen in de bebouwing en het landschap in en rond Santpoort te beschermen en waar mogelijk te herstellen. Dit uit zich in twee richtingen, te weten: 1 De Stichting bevordert in brede zin monumentenbeleid van de overheid en particulieren. Dit doet zij door historisch onderzoek en rapporteert hierover in verschillende situaties. Zo geeft de Stichting een eigen blad uit dat historisch arti kelen bevat. Daarnaast bevordert de Stichting het monumentenbeleid van allerlei instanties door actief mee te denken of door bezwaar aan te tekenen in die gevallen waar een monument of cultuurhistorisch waardevol element bedreigd wordt. 2 De Stichting probeert het landschap en de ruimte in en rond Santpoort te beschermen en te versterken. Dit gebeurt door nieuwbouwplannen of infrastructurele projecten die een aantasting kunnen vormen voor deze landschappelijke gebieden, tegen te gaan. Maar ook worden initiatieven genomen om betere bescherming te creëren door actief mee te denken bij ontwikkeling van bijvoorbeeld bestemmingsplannen, beheerplannen enz. De Stichting hanteert de volgende methoden om haar doel te bereiken: Actief voorstellen doen om cultuurhistorisch waardevolle panden e.d. op de monumentenlijst van Gemeente, Provin cie of Rijk geplaatst te krijgen. Bezwaar bedenkingen aan te tekenen tegen aantastende verbouwings- of sloopplannen van bestaande potentiëlemonumenten. Visie te geven op (voor)ontwerp bestemmingsplannen. Meepraten bij de visieontwikkeling op het gebied van verkeersbeleid en infrastructurele zaken van de Gemeente Velsen. Dreigende aantasting tegengaan van landschappelijke gebieden en open ruimte in en rond Santpoort door ontwikke ling van alternatieve voorstellen, bezwaarschriftprocedures enz. Eens per jaar "De Zandpoort" uit brengen en op de jaarmarkt staan als promotionele activiteit. Regelmatig een nieuwsbrief uitbrengen, waarin actuele informatie gegeven wordt over lopende activiteiten aan alle donateurs. De Stichting heeft een netwerk opgebouwd van contacten die zij in haar acties kan betrekken of aanspreken. Contacten worden onderhouden met: commissie Stedelijk Schoon van de Gemeente Velsen, betrokken wethouders, politieke partijen, ambtenaren, Stichting Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Milieufederatie Noord-Holland, Stichting "Ons Bloemendaal", Stichting Dorpsraad Driehuis, Stichting Woongemeenschap Santpoort-Zuid, Bond Heemschut, Vereniging Hendrick de Keijzer, Historisch Museum Zuid-Kennemerland, Historische Kring Velsen, Natuurmonumenten en vele anderen. 43

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2012 | | pagina 22