z Niet lang hierna werd overgeschakeld naar het vervoer per auto. Dit waren de bekende T-Fords. Hiermee was het taxibedrijf Immers geboren, daarnaast werd ook automo bielen gerepareerd van de notabelen uit het dorp. Hend- rikus Franciscus verkocht het bedrijf in 1916 aan zijn dochter Johanna voor 5000 gulden. Hij was toen 75 jaar oud; hij overleed in 1919 op 77 jarige leeftijd. Johanna woonde ondermeer aan de De Genestetlaan in Driehuis, de Bloemendaalsestraatweg in Santpoort-Zuid, de Duinweg of Duivelslaan in Santpoort-Zuid en de Bloe- mendaalseweg in Bloemendaal.19 Van stalhouderij naar garagebedrijf. Na het overlijden van Hendrik Franciscus werd het bedrijf voortgezet door zijn zoon Theodorus Johannes, die al meewerkte in het bedrijf. Theodorus Johannes had aanvankelijk gewerkt als kastelein in Santpoort. Rond 1933 was zijn zuster Johanna de eigenaresse van een vis handel. Zowel Theodorus Johannes als Johanna woonden toen aan de Bloemendaalsestraatweg 170. De zoon van Theodorus Johannes, Wilhelmus Adrianus Johannes, ging meewerken in het bedrijf. Op een reke ning uit 1937 zien we dan ook dat bedrijf "Garage TH. Immers zoon werd genoemd". Het bedrijf werd omschreven als "auto, motor, rijwielstalling en herstel werkplaats" beschreven. Daarnaast wordt nog genoemd "luxe taxi en verhuurinrichting". De garage was dag en nacht geopend. Dat er ook een rijwielstalling was zal te maken hebben met het nabij liggende station. Een reke ning betrof het wegbrengen van een inwoner uit Amster dam, die onwel was geworden op de openbare weg in Velsen. De rekening van drie gulden werd betaald door de gemeente Velsen, omdat dit gebeurde op medisch advies en de inwoner uit Amsterdam zonder middelen was.(afb.4.) In de Tweede Wereldoorlog werd het bedrijf gevorderd door de Duitse bezetters. In de garage stonden autos van Joodse klanten, die naar Engeland waren gevlucht. IEKENING vooif 26 Ook deze werden in beslag genomen en opgeslagen aan de Hoge Duin en Daalseweg in Bloemendaal. Er werd van alles gedaan om de auto's terug te krijgen maar tevergeefs. Zijn Zoon Wilhelmus werd verplicht te werk gesteld in Duitsland, waar hij moest werken in een fabriek voor legervoertuigen. Daar maakte hij geregeld geallieerde bombardementen mee. Het viel hem op dat niet alle fabrieken werden gebombardeerd, bij deze fabrieken hadden de geallieerden belangen die na de oorlog van pas konden komen. Tijdens de oorlog keerde hij illegaal terug naar Santpoort. Hier hield hij zich bezig met zaken, die de bezetter niet welgevallig waren. Ondanks het feit dat de garage gevorderd was werd hier diep in de nacht af en toe een koe geslacht, men had nog steeds een sleutel van de achterdeur. Na de oorlog kwam er een tijd van hard werken en wederopbouw. Van schroothandelaar Loe Lap uit Amster dam werd er enkele malen een Amerikaanse legervracht- auto gekocht. Die werd omgebouwd en geëxporteerd naar het toenmalig Belgisch Kongo om te gebruiken voor de bosbouw. Deze handel eindigde toen de contactper soon aldaar bij ongeregeldheden werd neergeschoten. Bovendien was van deze handel de lol afgegaan, ze werden door deze ombouw van vrachtauto's door de belastingdienst aangemerkt als fabrikant en vielen daarom in een hoger belasting tarief. Volgens een brief hoofd uit 1950 had het bedrijf in die tijd het dealerschap van Volkswagen en Federal Trucks. In de betreffende brief werd vermeld dat het bedrijf nog steeds het zieken- vervoer zowel overdag als in de nacht verzorgde. Uiteindelijk kreeg het bedrijf het dealerschap van Britisch Leyland en later van Austin-Rover. Na het overlijden van Theodorus zette zijn zoon Wilhel mus het bedrijf voort. Hij woonde toen op de Bloemen daalsestraatweg 166. Het bedrijf was nog steeds in bezit van zijn tante Johanna. Door woningruil met haar werd Wilhelmus in 1956 eigenaar van het bedrijf. In 1960 werden de wagenschuur en paardenstal gesloopt en op deze plek verrees in 1961 en 1962 een modern garagebe drijf. Later volgde nog een uitbreiding van het garage- pand met een showroom en een bovenwoning. Het adres van het garagebedrijf veranderde van Bloemendaals estraatweg 170 naar Van Dalenlaan 171. De Van Dalen laan was rond 1960 aangelegd. Wilhelmus had vier zonen, waarvan er een in het garagebedrijf meewerkte. Na het overlijden van Wilhelmus Adrianus Johannes zette zijn weduwe het bedrijf voort. Toen zij overleed ont stond er een overnameprobleem, dat ertoe leidde dat het bedrijf gesloten werd. De erfgenamen verkochten in 2007 het garagepand met de bovenwoning aan de Haar lemse projectontwikkelaar Coos Broers. Hij wil het 45 jaar oude pand slopen om te vervangen door een bedrijfspand met bovenwoningen en een ondergrondse parkeergarage.20 Hiermee eindigt een periode van 147 jaar, waarin de familie Immers op deze plek woonde. Jan Morren Afb. 4. Een rekening uit 1937 betreffende het vervoer van een ziek persoon naar Amsterdam.Noord-Holands Archief, Haarlem, collectie briefhoofden, nr. 799. Afb. 5 De brief uit 1950 waarin wordt vermeld dat het bedrijf dag en nacht voor zie- kenvervoer ter beschikking is. Noord-Hollands Archief, Haarlem, collectie briefhoofden, nr. 779. ARAGE TH. IMMERS ZOON - SANTPOORT-STATIO AU)0. MCyOB. RIJWIBLSTAIXtNC en HKHSTELPLAA LUX F. TAXI EN VjE R HUURINRlCHTIf KLOPMENIJA ALSC HESTRA ATWBG 170 HUE»- GARAGE DAG EN NACHT GEOPE? SANTPOORT, /r SZ. TH IMMERS b /I rOLK! OLKSWAGENS GARAGEBEDRIJF TH. IMMERS ZOON LOCMCNDAAUCtniAATWEO 110 SANTPOORT-ST., 26.Deo. 1950. atel T.w'et Sfc" elk'èViaarc."'se ,sve^\'.l!'ic33ari :,.jne haren, dezer dagen heb Ik vernomen,dat peroeel Ploeaen.l%a1ie.3tr.weg.162 bewoont door den Heer Haver.Jr.In Mrt 1951 vr:j icoat,zonder ruil. Ik heb m'J tr. verbinding ge Rioow str.no.6.Haarlea. Daar ik al eerier oa dit perceel ben geweest,en «IJ dit t.st.wao toegezegd,kwam ik tot »'Jn spijt te horen,dat dit htfta al was toege «egd aan den - eer ï'urke«burg,die zoogenaamd by Ier. Heer Haver in pension is. Volgens de «igeniua is het haar het zelfde wie In haar huis dl%r lk niet elders kar. wonen,vanwege ajjn bedrijf,en ik ter be schikking stel voor het vervoer van slaken,ook s,nachts ben ik ver llioht,2G< dicht mogelijk b-j «djn zaak te wonen. Bit 1. .«o kim. v«n »l«s«n, duur lk mulera nooit n««r In 1. jkl«a«ih' kom naast de 5arage te wonen. Eigenaresse wil,wanneer IJ mij dit huis toezegd,de bereidverklaring tekenen,doch weet op moment niet wat slj moet doen. Hopende op Dw welwillende medewerking,teken lk met de meeate Hoogachting Met dank aan de heer Fred Immers, Velserbroek, voor de gegeven informatie. Afb 6. De schuur is gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe garage gebouw. Ook het afgebeelde huis werd gesloopt. Op de achtergrond de flat aan de Van Dalenlaan. Foto Noord-Hollands Archief, Haarlem, collectie Velsen. 27

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2013 | | pagina 14