bloembollen verkocht. Haar bezit werd in 1832 kadastraal als volgt beschreven: Sectie F Perceel 329 bosch Perceel 330 notweg als bouwland Perceel 331 huis en erf Perceel 332 tuin Perceel 333 bouwland Perceel 334 tuin en boomgaard Jannetje was winkelierster in Velsen, waaruit we mogen we afleiden dat het huis in die tijd ook als winkel werd gebruikt. Jannetje overleed in 1835 op 71-jarige leeftijd. Het huis ging over naar haar enige dochter Maria Holste- ijn. Zij was getrouwd met Jan Schneiders die ook wel Jan Frederik werd genoemd. In 1849 lieten zij een schuur, in 1850 een turfschuur en in 1875 nog een tweede schuur bouwen op de landbouwpercelen.15 Uit hun huwelijk kwamen twee kinderen voort, in 1824 Jacobus en in 1827 Alberdina. Alberdina trouwde in 1848 op 22-jarige leeftijd met Cornelis Jacobus de Koff uit Doorn. Jan Schneiders was timmerman, winkelier en kastelein. Hij heeft de landbouwpercelen die hij bezat, waarschijnlijk verpacht hebben aan derden. Jan had regelmatig perso neel in dienst, onder andere Hendrik Wijkhuizen uit Haarlem als knecht van 1834 tot met 1863 en Petronella van der Vaart uit Haarlem als diensbode van 1835 tot met 1865. In 1851 overleed hun dochter Alberdina, zij liet haar man Cornelis Jacobus Koff en hun zoon Jan Daniel achter. Hun zoon Jacobus Schneiders trouwde in 1857 op 33-jarige leeftijd met de 24 jaar oude Johanna Tieman uit Haarlem. In hetzelfde jaar kocht hij van zijn ouders het huis en het bijbehorende land. Het geheel werd omschreven als een huis met erf, werf, schuur of loods aan de Jan Gijsenvaart, sectie F de nummers 329, 331, 332, 334, 604, 605, 675 en 676, in totaal 1 bunder en 72 roeden groot. De verkoop gebeurde onder de voor waarde dat, als de koper overleed, voor de langst levende van de verkopers de verkoop werd aangemerkt als nimmer te zijn aangegaan. De koopsom bedroeg 5533 gulden, die voldaan moest worden binnen zes maanden na het overlijden van de langst levende der verkopers. Zie blz 30 voor de juiste situering afb.C kaart in 1832 en afb. D kaart in 1882 De Blauwe Druif In de archiefstukken van rond 1830 werd het pand omschreven als huis, maar in de praktijk functioneerde het nog steeds als woonhuis met winkel en herberg. In 1863 werd hier het huis aan de overkant van de weg tijdens een openbare veiling verkocht. Hierbij werd de herberg het logement "de Druif' genoemd; dit zou later 36 veranderen in "de Blauwe Druif'. Maria Holsteijn over leed in 1866 en haar manjan Schneiders in 1875. Hun erfgenamen zijn hun zoon Jacobus, de schoonzoon Cor nelis Jacobus de Koff en hun kleinzoon Jan Daniel. De waarde van het bezit was in 1857 al getaxeerd op 5533 gulden. Dit moest door Jacobus Schneiders uitbetaald worden aan de rechthebbenden; dit waren Jacobus zelf en zijn zwager Cornelis Jacobus de Koff en zijn zoon, die in de plaats trad van zijn overleden moeder. De laatste twee kregen dus de helft van het bedrag, onder aftrek van de helft van de hypotheekschuld die rustte op het bezit.16 Jacobus Schneiders was tuinder en teelde bloembollen op de grond bij het huis. In het huis was een winkel geves tigd. Hij krijgt negen kinderen: Maria in 1857, Johannes Jacobus in 1858, Hendrik Frederik in 1860 die overleed toen hij 4 jaar oud was, Suzanna Rosina Louiza in 1861 die overleed toen zij 17 dagen oud was, Suzanna Rosina Louiza in 1862, Johanna in 1863 die overleed toen zij13 maanden oud was, Johanna in 1865, een dood geboren dochter in 1867, Hendrik Dirk in 1868 en Boudewijn in 1872.17 In 1895 liet Jacobus tegen het huis een schuur bouwen. In 1893 verkochten hij en zijn vrouw Johanna Tieman het huis aan hun zoon Hendrik Dirk voor 4500 gulden. Deze was in dat jaar op 24-jarige leeftijd getrouwd met de 27 jaar oude Neeltje Kuijper. Het huis werd omschreven als een huis ingericht als herberg genaamd "de Blauwe Druif' en winkel, met erf en werf, samen groot 9 aren en 50 centiaren. Het huis staat kada straal nog steeds bekend als sectie F nr. 331 en 332. Opnieuw golden de ontbindende voorwaarden die in 1857 waren gesteld en dat de verkoopsom voldaan moest worden binnen 6 maanden na het overlijden van de langstlevende. De verkopers behouden het bezit en het genot van het verkochte. Jacobus overleed in 1899 op 76- jarige leeftijd. De weduwe en haar nog levende kinderen behouden hun rechten op het huis. Dit zijn: Hendrik Dirk, kastelein en bloembollenkweker, Boudewijn, smidsknecht, die op 37-jarige leeftijd in 1909 getrouwd was met Neeltje Poot uit Hillegersberg, Johanna, die getrouwd was met Johannes Frederik Rodenberg, Suzanna Rosina Louisa die getrouwd was met Eimbart Jan de Geest, Johannes Frederik en Maria die getrouwd was met Hendrik Step. Johanna Tieman overleed in 1904 op 71-jarige leeftijd.18 Hierna ging het huis over naar Hendrik Dirk, die aan de overige erfgenamen hun deel moest uitbetalen van de waarde van het huis. De percelen grond bij het huis werden verkocht aan de gemeente Velsen, aan Johanna Engelbertha Doijer, de weduwe van Frederik Muller uit Haarlem, en aan Henriette Sophia Muller, de echtgenote van Dr. Abraham Kornelis Kuiper uit Amsterdam. Afb. 3. De Blauwe Druif. Foto Noord Hollands Archief, Haarlem, col lectie Velsen. afb. 4. Cafe-restaurant De Blauwe Druif in 1962. Er tegenover de benzinepompen van garage Immers. Foto Noord Hollands Archief, Haarlem, collectie Velsen. MM r II llii 37

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2013 | | pagina 19