(H. S*?. o. d. l\?/den kQ- wirit'uJaalscbifff'aaiBVi; GVS i-Wiijtw/ iQtiiog.irfltfv 9/ /ajc; .Paw/.:- 5 'W/t} ,1 jHotor?//wA'i? /Stow*1/: Kn rrtfaffliicltii ti .'V.rv ^K-^vav O. VtfC# ytHMfh\J0flVlf //V'-' ten met de grafelijke familie, zoals tochten naar het zuiden van Frankrijk. Voor die tijd met uitsluitend kleine doorgaande wegen hele ondernemingen. Grootvader Van der Velden trof in die kringen ook wel prins Hendrik aan. Soms deed hij daar wel geheimzinnig over. Met de kennis van nu kun je je daarbij wel iets voorstellen. Wat de precieze reden is, is niet meer bekend maar op een bepaald moment verhuisden de grootou ders van Jan naar Santpoort. Grootvader reed ook wel voor mevrouw Wüste. De grootouders woonden nabij de spoorwegovergang in een klein huisje, op de locatie waar de latere Opelgarage was gevestigd. Grootvader Van der Velden startte in dat pand in de keuken met de reparatie van fietsen. Op een Delfts Blauw bord staat aangegeven dat de zaak op 3 juli 1918 is opgericht. Grootvader Van der Velden herinnert Jan zich als een heel aardige opa die de schouders eronder zette. De notabelen uit de omgeving kwamen geleidelijk aan in het bezit van automobielen. Zij klopten bij van der Vel den aan voor reparaties. Zo verschoof geleidelijk de aan dacht van fietsen naar auto's. De garage, waarin de werkzaamheden verricht moesten worden, werd geleide lijk aan te beperkt. Hierdoor werd op de locatie nabij de spoorwegovergang steeds meer ruimte voor de bedrijfs- activiteiten in beslag genomen. Naastgelegen percelen werden gekocht. De omvang van het garagebedrijf bij de spoorwegovergang, zoals de ouderen dat van vroeger als dé Opel-garage kennen, dateert van voor de oorlog. Voor de oorlog trad de garage op als subagent van de Citroen. In de oorlog konden de Duitsers het pand goed gebrui ken. De bedrijfsactiviteiten moesten door Van der Velden worden stilgelegd. Al het gereedschap en de apparatuur werden door de Duitsers meegenomen. Na de oorlog moest Van der Vel den weer helemaal opnieuw beginnen. Bob, de vader van Jan zette zich in om daarbij te helpen. De extra inspan ningen van grootvader Van der Velden en de zorgen die daarmee gepaard gingen, hadden hun weerslag op zijn gezondheid. Op doktersadvies moest hij stoppen met werken, waardoor de vader van Jan de kar moest gaan trekken. Bob van der Velden (1913 -1991) heeft de sterke groei van de autoverkopen en de uitbreiding van de bedrijfsac tiviteiten meegemaakt. Hij werd subdealer van Morris en er kwam een Shell-pomp voor de deur. De garage had in die tijd +1945 - 1960) geen auto's op voorraad. Voor de nieuwe auto's viel zij terug op de hoofddealer garage Brinkmann in Haarlem. In de showroom stonden nog steeds fietsen, maar die handel werd steeds meer verdrongen door de auto1 s Opel was op zoek naar een nieuwe vestiging als verster king van het "verzorgingsgebied" Haarlem e.o. Het Opel- garagebedrijf Kimman gevestigd aan het Houtplein "dekte" het verzorgingsgebied Haarlem-Noord, Bloemen- daal, Santpoort etc. namelijk in onvoldoende mate. De vader van Jan heeft vele inspanningen verricht om het dealerschap van Opel te verkrijgen. Na 3 jaar touw- trekken lukte hem ten slotte. In 1963 was het dan zover en Garage Van der Velden kreeg het Opel-dealerschap. Het betekende tevens het einde van de handel in fietsen. In 1968 trad Jan in dienst bij het garagebedrijf. Door de aanhoudend groei van het bedrijf werd de situ atie in en om de locatie van het garagebedrijf in Sant poort-Zuid steeds nijpender. Toen de Van Dalenlaan werd verlegd en er wat meer fysieke ruimte direct voor het bedrijf ontstond, creëerde dat wel iets meer mogelijk heden. Maar op den duur moest er iets structureels gaan gebeuren. Een nieuwe vestiging op een nieuwe locatie had veel voeten in aarde. De gemeente wilde dat de garage werd verplaatst naar het industrieterrein in Velsen-Noord. Voor de vader van Jan was dat -heel begrijpelijk- volstrekt geen optie. Na enige tijd liet hij zijn oog vallen op de locatie van de voormalige bietenkokerij van Van Eek aan de Hoofdstraat. Op die locatie stonden ook nog één of I C Tv/ *7*. '..V ^iWj^vr Afb. 3. Advertentie uit de beginperiode van de garage in de "Gids voor Santpoort en omstreken" uit 1920. U: V j* Afb. 4. Vooraan links staat de eerste benzi nepomp van het garagebedrijf. Heel duidelijk is de rechtstreekse verbin ding met de dan nog zeer bomenrij- ke Bloemendaalsestraatweg. 54 Afb. 5. De pas doorgetrokken Van Dalenlaan. Aan de oostzijde was destijds slijterij Verhoeven gevestigd. Thans is dit de locatie van het appartementencomplex Prinsenbos. Afb.6. Het Zwitserse huis met daarnaast de twee huizen die zijn afgebroken ten behoeve van de vestiging van Garage Van der Velden 55

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2013 | | pagina 28