Voorwoord Kennemergaarde, een statige villa tussen hoge bomen Geachte lezers, Met dit nummer, uitgave nr. 26, zetten we een volgende stap in het uitbrengen van artikelen over de historie van Santpoort. Het is een uitgave van maar liefst 60 pagina's geworden. In het eerste artikel komt de historie van huis en tuin van Kennemergaarde in Santpoort-Noord uitgebreid aan de orde. Het huis bestaat dit jaar 100 jaar. Na een start als woonhuis is het huis achtereenvolgens in velerlei hoedanigheden in gebruik geweest tot het moment dat het in appartementen werd opgedeeld. Een aantal van de huidige bewoners heeft besloten, het 100-jarig bestaan niet zonder meer te laten passeren. Zij hebben met name aandacht gevraagd voor het omrin gende park, het in deplorabele toestand verkerende hekwerk en de ontbrekende, ooit gestolen pompoenen op de hekpijlers. In samenwerking met gemeente Velsen zijn zijzelf in het park aan de gang gegaan met de bedoeling zoveel mogelijk het park- ontwerp van landschapsarchitect Springer te herstellen. Hopelijk brengt deze aandacht een ommekeer teweeg en realiseert men zich dat dit een van de pareltjes van Velsen is. Het "centrumgebied" van Santpoort-Zuid komt uit gebreid aan de orde. Dit is ongeveer waar nu de Van Dalenlaan, de Wüstelaan en de Bloemendaalsestraatweg bij elkaar komen en waar vroeger de brug over de Jan Gijzenvaart lag. Jan Morren beschrijft in het artikel "Van dubbel woon huis tot Garage Immers" de historie van de plek waar nu nog het pand van de voormalige Garage Immers staat. Daar tegenover stond op de plek waar nu de Dekamarkt is gevestigd, ooit de herberg "De Witte Valck", later ook wel het Schippershuis, De Druif, De Blauwe Druif en nog weer later het Klein Stationskoffiehuis genoemd. Dit verhaal kunt u lezen in het artikelVan Witte Valck tot Blauwe DruifBeide artikelen gaan vergezeld van uitgebreide kaarten in een apart kleurenkatern. Over hetzelfde gebied gaan de herinneringen van de Familie Van der Vlugt met hun ijssalon en terras vlakbij de spoorwegovergang in Santpoort-Zuid. Heel goed is in bijgaande afbeeldingen te zien hoe de situatie en be bouwing rondom de spoorwegovergang keer op keer is gewijzigd. In het verhaal over Garage Van der Velden lezen we de persoonlijke herinneringen van Jan der Velden over zijn familie, die dit garagebedrijf stichtte in Santpoort-Zuid, het daarna naar Santpoort-Noord verplaatste, waarna het na enkele tussenfases uiteindelijk is opgegaan in het Motorhuis. Dit keer kijken we in het artikel "De kerk van Jan Gijzen stond in Schoten ook over de grenzen van Santpoort en wel richting Schoten, ooit een zelfstandige gemeente, nu als Haarlem-Noord deel uitmakend van gemeente Haarlem. In voorgaande eeuwen bestonden er nauwe relaties tussen de Jan Gijzenvaarthet tegenwoordige Santpoort-Zuid, en Schoten. Een van de belangrijke schakels was het geloof. Ook werd er over en weer getrouwd, zodat er sterke familiebanden ontstonden. De schrijvers Jos Diekstra, Wim van Hooff, Jan Morren en Gerrit Jonker willen we uiteraard hartelijk danken voor hun inzet, evenals Marcel Klein Schiphorst, die de lay-out verzorgde. Ook degenen die meedachten en informatie aanleverden willen we hartelijk bedanken. Hun namen worden vermeld bij de verschillende artikelen. Met deze uitgave hopen wij weer een steentje te hebben bijgedragen aan de kennis van de historie van Santpoort en wensen u veel lees- en kijkplezier. Het bestuur van de Stichting Santpoort De oorsprong van huize Kennemergaarde ligt bij de eigenaar Jacob Theodoor Cremer (1847-1923) die in 1895 in het bezit kwam van Duin en Kruidberg. Hij was getrouwd met Hermine Hogan 1854-1924), van Ierse komaf. Deze selfmade man had een indrukwekkende staat van dienst. In Nederlands-Indië werkte hij bij de Nederlandse Handel-Maatschappij (NHM), richtte zich daarna op de tabakscultuur in Deli op Sumatra, werd directeur van de Deli-Maatschappij (een naamloze vennootschap) en maakte dit bedrijf groot. Na een fortuin in Nederlands-Indië te hebben vergaard, keerde hij terug naar Nederland, waar hij een politieke loopbaan begon en eindigde als minister van Koloniën. Hoe het allemaal begon De oorsprong van huize Kennemergaarde ligt bij de eige naar Jacob Theodoor Cremer (1847-1923) die in 1895 in het bezit kwam van Duin en Kruidberg. Toen J.T. Cremer het huis Duin en Kruidberg kocht liet hij het in de loop der jaren grondig verbouwen en uitbreiden door o.a. het Haagse architectenbureau Van Nieukerken. Uiteindelijk bleken al deze aanpassingen niet naar het zin. Twee nieuwe villa's Jacob Theodoor huurde opnieuw de architecten Van Nieukerken in, die gespecialiseerd waren in Hollandse neorenaissancestijl. In deze stijl liet hij een kapitale villa ontwerpen en bouwen ruim 100 meter noordwaarts t.o.v. het oude huis. Pas nadat het grote huis klaar was, werd het oude (dat ongeveer op de plek van de huidige vijverpartij lag, afgebroken. Maar daar bleef het niet bij. Alhoewel er nu plek genoeg was voor het gezin Cremer, speelde Jacob Theodoor met de gedachte op de uitgestrek te gronden die hij bezat, voor zijn zoon Herbert een huis in dezelfde (Hollandse) neorenaissancestijl neer te laten bouwen. In 1911 zette hij de architecten Van Nieukerken opnieuw achter de tekentafel om een huis voor zijn nog thuis wonende oudste zoon Herbert (1873-1951) te ont werpen. In dat jaar diende hij bij de gemeente een aan vraag in voor het bouwen van een woning. De villa kwam er in 1912, maar was wel een stuk kleiner en ook soberder van aanzien. Het kreeg de naam Kenne mergaarde. Deze naam verwijst mogelijk naar de periode, waarin hofstede De Kruid berg in bezit was van stad houder Willem III, die er een groot jachtslot wilde bouwen binnen een rechthoekige waterpartij. De waterpartij is er gekomen, maar door het vertrek van Willem naar Engeland zijn de bouwplannen niet doorgegaan. Binnen de waterpartij werden allerlei soorten fruitbomen aange plant. Oude paden Het terrein dat werd uitgekozen stond kadastraal te boek als "Bosch met tuin en kippenschuur", maar een halve eeuw eerder lagen rond deze plek boomgaarden en een uitgestrekte moestuin. Ook mogelijk is, dat Kenne mergaarde daar haar naam aan heeft ontleend. Het behoorde oorspronkelijk tot het grondgebied van hofste de De Kruidberg: het park rond het huis was in Frans- classicistische stijl (1600-1750) aangelegd. Op de plek waar Kennemergaarde zou komen, lag in die tijd een ster- rebos, dat daar deel van uitmaakte: een bos met paden die vanuit een centraal punt in verschillende richtingen lopen, een geometrisch geheel dat in de achttiende eeuw in zwang was. Een deel hiervan is nog terug te vinden aan de overkant van de Duin en Kruidbergerweg. Een van de paden die onderdeel van het sterrebos uitmaakte is de huidige beukenlaan die langs het huis voert en in 4 Afb.l. Jacob Theodoor Cremer (1912) 5

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2013 | | pagina 3