8 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 922 fo. 54v en 60r, inv. nr. 967 fo. 80v en 82r. Stichting Santpoort Geschiedenis Doel Werkwijze Contacten Den Haag 1966, blz. 67. NHA. Hypotheken 4, deel nr. 7535 akte 45 en deel nr. 7619 akte 102. 13 NHA. Notarieel Archief Velsen, inv. nr. 84 akte 3. 14 NHA. Digitale stamboom en persoon en gezinskaarten Vel sen. De genealogische stamboom GENLIAS. 15 NHA. Hypotheken 4, del nr. 7646 akte 65 en Kadaster Vel sen, art. 540 en 4192. 16 NHA. Notarieel Archief Velsen inv. nr. 117 akte 22. 17 NHA. Notarieel Archief Velsen, inv. nr. 126 akte 60 en Hypo theken 4, deel nr. 7956 akte 66. 18 NHA. Hypotheken 4, deel nr. 2138 akte 2 en deel nr. 7983 akte 69 en Kadaster Velsen art. 1586, 1669, 3603, 3709, 3715, 7534, 3715, 7622, 9250 en 10022. 19 NHA. Hypotheken 4, deel nr. 8256 akte 31, deel nr. 8360 akte 103, Kadaster Velsen, art. 3301, 7921, 10373, de Digita le stamboom en de persoon en gezinskaarten Velsen. De genealogische website GENLIAS. Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag, familieberich ten. 20 S. Rolle, Gisteren haast onherkenbaar, IJmuiden 1982, blz. 27. NHA. Kadaster Velsen, art. 10373 en de collectie briefhoof den gemeente Velsennr. 799. NHA. Adresboeken gemeente Velsen. Informatie van de heer Fred Immers, Velserbroek. Afkortingen: NHA: Noord-Hollands Archief, Haarlem. ORA: Oud Rechtelijk Archief Velsen. 9 Nationaal Archief Den Haag, Financie van Holland, toegang nr. 528 inv. nr. 5. 10 Ambachtsbestuur van Velsen, inv. nr. 113G fo. 58. 11 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 975 fo. 27v. 12 Ambachtsbestuur van Velsen, inv. nr. 116G fo. 44, 52 en 53. 13 NHA. Notarieel Archief Velsen, inv. nr. 15 akte 1 en 31 en inv. nr. 17 akte 14. 14 NHA. Notarieel Archief Velsen, inv. nr. 19 akte 60 en 63. 15 NHA. Kadaster Velsen, art. 77 en 265 oude reeks, Notarieel Archief Velsen inv. nr. 19 akte 19 en 20 en Digitale stamboom. 16 NHA. Hypotheken 4, deel nr. 7770 akte 51, Digitale stam boom. 17 NHA. Persoon en gezinskaarten Velsen en Digitale stam boom. 18 NHA. Kadaster Velsen, art. 265 nieuwe reeks, art. 1010, Hypotheken 4, inv. nr. 8155 akte 21, Persoon en gezinskaarten Velsen. 19 NHA. Kadaster Velsen, art. 1010, 2553 en 2592, Persoon en gezinskaarten Velsen, Digitale stamboom. 20 NHA. Kadaster Velsen, art. 182 en 2592 en Hypotheken 4, deel nr. 8442 akte 69. 21 NHA. Kadaster Velsen, art. 4857, 10715 en 11855. 22 Morren J, De Blekerij Middenvaart, De Zandpoort Nr. 21 2008. 23 NHA. Kadaster Velsen, art. 11855 en 12627. 24 NHA. Secretarie Archief Velsen, inv. nr. 567. BronvermeldingDe Witte Valck 1 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 962 fo. 70v. 2 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 963 fo. 146r. 3 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 919 fo. 124v. 4 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 965 fo. 148r en inv. nr. 919 fo. 201 r. 5 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 920 fo. 59r en Ambachtsbestuur van Velsen, inv. nr. 112G fo. 48. 6 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 965 fo. 207r, inv. nr. 920 fo. 93r en Ambachtsbestuur van Velsen, inv. nr. 112G fo. 46. 7 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 921 fo. 33, inv. nr. 965 fo. 238v en inv. nr. 966 fo. 88v. 58 Voor behoud van landschap, cultuurhistorische waarden en het dorpskarakter van Santpoort en omgeving De Stichting Santpoort bestaat al 36 jaar. Gedurende deze periode probeerde zij ervoor te zorgen dat het dorpskarakter, het land schap en het aangezicht van Santpoort en omgeving weinig geweld werd aangedaan. Ook heden ten dage is zij nog erg actief. Op 2 maart 1976 is de Stichting opgericht. Aanleiding was het toenmalige gemeentebeleid t.a.v. de bouw- en saneringsplan nen in Santpoort. Een aantal verontruste dorpelingen stak de koppen bij elkaar, nadat gebleken was dat adviezen, bedenkin gen en protesten tegen de voorgenomen besluiten t.a.v. het woonmilieu geen gehoor vonden bij de gemeente. Stichting Santpoort is een stichting met ongeveer 400 donateurs die zich tot doel stelt waardevolle cultuurhistorische elementen in de bebouwing en het landschap in en rond Santpoort te beschermen en waar mogelijk te herstellen. Dit uit zich in twee richtingen, te weten: 1 De Stichting bevordert in brede zin monumentenbeleid van de overheid en particulieren. Dit doet zij door historisch onderzoek en rapporteert hierover in verschillende situaties. Zo geeft de Stichting een eigen blad uit dat historisch arti kelen bevat. Daarnaast bevordert de Stichting het monumentenbeleid van allerlei instanties door actief mee te denken of door bezwaar aan te tekenen in die gevallen waar een monument of cultuurhistorisch waardevol element bedreigd wordt. 2 De Stichting probeert het landschap en de ruimte in en rond Santpoort te beschermen en te versterken. Dit gebeurt door nieuwbouwplannen of infrastructurele projecten die een aantasting kunnen vormen voor deze landschappelijke gebieden, tegen te gaan. Maar ook worden initiatieven genomen om betere bescherming te creëren door actief mee te denken bij ontwikkeling van bijvoorbeeld bestemmingsplannen, beheerplannen enz. De Stichting hanteert de volgende methoden om haar doel te bereiken: Actief voorstellen doen om cultuurhistorisch waardevolle panden e.d. op de monumentenlijst van Gemeente, Provin cie of Rijk geplaatst te krijgen. Bezwaar bedenkingen aan te tekenen tegen aantastende verbouwings- of sloopplannen van bestaande (potentiële)monumenten. Visie te geven op (voor)ontwerp bestemmingsplannen. Meepraten bij de visieontwikkeling op het gebied van verkeersbeleid en infrastructurele zaken van de Gemeente Velsen. Dreigende aantasting tegengaan van landschappelijke gebieden en open ruimte in en rond Santpoort door ontwikke ling van alternatieve voorstellen, bezwaarschriftprocedures enz. Eens per jaar "De Zandpoort" uit brengen en op de jaarmarkt staan als promotionele activiteit. Regelmatig een nieuwsbrief uitbrengen, waarin actuele informatie gegeven wordt over lopende activiteiten aan alle donateurs. De Stichting heeft een netwerk opgebouwd van contacten die zij in haar acties kan betrekken of aanspreken. Contacten worden onderhouden met: commissie Stedelijk Schoon van de Gemeente Velsen, betrokken wethouders, politieke partijen, ambtenaren, Stichting Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Milieufederatie Noord-Holland, Stichting "Ons Bloemendaal", Stichting Dorpsraad Driehuis, Stichting Woongemeenschap Santpoort-Zuid, Bond Heemschut, Vereniging Hendrick de Keijzer, Historisch Museum Zuid-Kennemerland, Historische Kring Velsen, Natuurmonumenten en vele anderen. 59

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2013 | | pagina 30