De fabel van het stuivend zand monumentendag een alpenchalet in de duinen eens keek ze uit over blekerijen was het Romy ofSissi? de invloedrijken laten hun sporen na we fietsen langs gebouwen die ze verspreid hebben neergezet hoe idyllisch of prachtig ook het hoort gewoon bij Velsen het licht dat vanachter komt werpt zijn schaduw vooruit 12 september 2011 Het "alpenchalet", Wüstelaan 73-75, is in 1835 gebouwd als dienstwoning op het landgoed Spaarnberg. Het huis is gebouwd in de stijl van een Zwitsers chalet en is ontworpen door de bekende Nederlandse landschapsarchitect J.D.Zocher jr., die ook het park heeft aangelegd. Het pand is een door het rijk beschermd monument. De Venen ik rijd over de Randweg naar huis en ineens ruik ik versgemaaid gras de Venen zijn zonbeschenen weilanden, sloten een goedbewaard geheim volkstuinen, de boerderij van Sintenie, het nieuwe huis van Snor- aan de horizon dreigt Haarlem met kranen de Venen houden stand De Venen is een in de middeleeuwen ontgonnen veengebied. In de 16e eeuw hebben zich hier blekerijen gevestigd. De thans nog aanwezige middeleeuwse verkavelingsstructuur met afwateringssloten (destijds voor het ontginnen van het veen) was zeer geschikt voor de bleekvelden. In de 18e eeuw liep de bleekindustrie terug en verdwenen de blekerijen. In de 19e eeuw is een voormalige blekerij ingericht als buitenplaats, Spaarnberg, waardoor een deel van De Venen - tegen de Wüstelaan - als park in landschappelijke stijl is ingericht. Het overige deel is weidegebied. Het is te hopen dat de wens van Jantje Bosch uitkomt. Het gebied tussen de Wüstelaan en de Randweg toont een karakteristiek beeld: een open zone met tegen de achtergrond de duinrand. Een deel van de weilanden maakt deel uit van het monument Spaarnberg. Deze gronden zijn aangewezen als beschermd Rijksmonument. je kunt er niet komen denk ik altijd Jan Morren Inleiding In tal van publicaties over de geschiedenis van kasteel Brederode wordt vermeld dat na de verwoesting van het kasteel in de Tachtigjarige oorlog de resten door zand zijn ondergestoven. Maar dit is onjuist: de lage delen van de ruïne lagen onder het zand maar dit was geen stuifzand. Waar dit zand wel vandaan kwam, wordt in dit artikel uit de doeken gedaan. Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten wordt in 1426 het zuidelijk deel van het kasteel verwoest door de Kabeljauwse burgers van Haarlem uit wraak voor het beleg van hun stad door de Hoeken. Willem van Brederode is een van hun legeraanvoerders en had daarmee de wraak van de Haarlemmers over zich afgeroepen. Na 1464 wordt het kasteel weer geschikt gemaakt voor bewoning. Men heeft te maken met een enorme berg puin in het zuidelijk deel van het kasteel. Rond de puinberg wordt een muur gemetseld, waarvan het onderste deel nog steeds aanwezig is in de slotgracht aan de zuidzijde van de ruïne. De puinberg wordt afgetopt en gelijkgemaakt met de bovenzijde van de nieuwe rondlopende muur. Hierdoor ontstaat een perron dat boven de resten van het zuidelijk deel van het kasteel ligt. Aan de bovenzijde zal een laag zand zijn aangebracht om het geheel begaanbaar te maken. Hiermee verdwijnen de zuidelijke restanten uit beeld. Het kasteel is hierna niet meer verdedigbaar en wordt veranderd in een "edelmanswoning". Het noordelijk deel wordt weer bewoonbaar gemaakt. De omgrachting is dan nog steeds intact. Het kasteel krijgt zijn genadeklap aan het einde van het beleg van Haarlem in 1573. De Spaanse troepen,op weg naar Alkmaar, blazen het kasteel met het daar in opgeslagen kruit op. Hierdoor wordt de slotgracht deels gevuld met het neerstortende puin van de noordwestmuur van de hoofd- en voorburcht. Maar de rest van de slotgracht wordt opengehouden, omdat deze deel uitmaakt van de afwatering van het blekerijgebied in Bloemendaal via de Brederodebeek. Hieronder de blekerij Cloeckendael, later bekend als Meer en Berg.(l) De periode van de blekerijen Rond 1580 ligt er langs de duinrand ter hoogte van Bloemendaal en Santpoort een reeks van blekerijen. Bij Bloemendaal werden deze blekerijen door landmeter Adriaen Ockersz gedetailleerd weergeven in het kaartboek uit 1599.(2) Ter hoogte van Santpoort wordt de situatie rond Brederode in 1615 in detail weergegeven op de kaart van Floris Baltharsz. van Berckenrode. Duidelijk is te zien dat de slotgracht rond Brederode nog intact is en deel uitmaakt van de afwatering van het blekerijgebied bij Bloemendaal. Ook op de kaart van Adriaen de Bruin uit 1610 wordt een ontwatering weergegeven langs de beide zijden van Brederode. Daar beide kaarten gemaakt zijn in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland mogen we ervan uitgaan dat deze afwatering juist is weergegeven. 5 Afb. 17 De Venen (Foto Ton Heijnen). Bron: Jan Morren, Kastelen en Buitenplaatsen in Velsen, deel 1, Santpoort, 2002. 32 Afb. 1 Detail uit de kaart van Floris Baltharsz. van Berckenrode uit 1615. Ontleend aan Ons Bloemendaal, lustrumnummer 1, 26e jaargang, 2002 van de Stichting Ons Bloemendaal (zie ook pag. 25). Afb. 2 Een deel van de kaart van Adriaen de Bruin uit 1610. Noord-Hollands Archief Haarlem, de beeldbank (zie ook pag. 25). 33

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2014 | | pagina 18