De vorige bewoner de heer Molenaar had aan de zijkant van het huis (aan de kant van Buitenzorg) zijn bijkeuken als garage ingericht. Hij moest dan via de smalle achtertuin zijn garage binnenrijden. De familie de Bruin heeft die ruimte bij de woning getrokken, waardoor een ruime woonruimte is ontstaan. De vorige bewoner heeft helaas kenmerkende elementen van de dakconstructie en dak omlijsting (buitenzijde) weggebroken. De architect heeft het huis door invloeden vanuit Engelse landschapsstijl ontworpen. Elementen daarvan zijn nog altijd herkenbaar. Stichting Santpoort Geschiedenis Doel Werkwijze Contacten Afb. 5 Huidige Duinweg 41 Afb. 6 Detail van huidige Duinweg 41 Afb. 7 Detail van huidige Duinweg 41 Op de locatie waar de heer en mevrouw de Bruin wonen Duinweg of Duivelsweg 41 was vroeger een stal (in het kadaster omschreven als een schuur). Het huis in zijn huidige vorm dateert van 1899, toen werd de stal verbouwd tot een woonhuis en als aanbouw van Huize Buitenzorg. In de Beeldbank Noord-Hollands Archief staat aangegeven dat de architect van de woning de heer W.J.E. Posthumus Meijes te Amsterdam is. Door de huidige bewoner is dat weer zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat hersteld c.q. gerestaureerd, waarbij o.a. veel aandacht is besteed aan het prieel en beide balkons). Mevrouw en mijnheer de Bruin meldden tenslotte dat Adriënne Broeckman-Klinkhamer (1876-1976) in haar tijd een bekende kunstenares, in huize Buitenzorg heeft gewoond. Later is zij naar de Duinweg 12 verhuisd, (eigenaresse mevrouw Kruyt). Zij was getrouwd met de bekende kunstschilder Anne Marinus Broeckman. Later verhuisden zij o.m. naar Laren. Op internet staat het volgende over haar vermeld: Adrienne Klinkhamer 18/6 -1976 Adrienne Klinkhamer werd in 1876 geboren te Amsterdam. Zij was leerlinge van de school voor Kunstnijverheid in Haarlem en van de Academie te Den Haag. Later trouwde zij met de schilder A.M. (Anne Marinus) Broeckman. Gedurende haar leven woonde en werkte de kunstenares in Amsterdam, Haarlem, Laren en Santpoort. Naast schilderijen en aquarellen bestaat haar oeuvre uit tekeningen en etsen van met name kinderkopjes, poppen, dromerige sprookjes motieven en zeegezichten. Zij was lid van "Arti et Amicitiae" en "St. Lucas" te Amsterdam en van de Larense vereniging "Club de 10". Informatie voor dit artikel verkregen van de heer J. Morren - kadaster onderzoek - mevrouw en mijnheer de Bruin, wonende Duinweg of Duivelslaan te Bloemendaal, mevrouw van der Groep, mevrouw Fokker en de heer Greeuw allen wonende Conollyweg te Bloemendaal en tenslotte mevrouw van Staal. Zij was in de periode 1982 t/m!995 verzorgster bij Buitenzorg. 52 Voor behoud van landschap, cultuurhistorische waarden en het dorpskarakter van Santpoort en omgeving De Stichting Santpoort bestaat bijna 40 jaar. Gedurende deze periode probeerde zij ervoor te zorgen dat het dorpskarakter, het landschap en het aangezicht van Santpoort en omgeving weinig geweld werd aangedaan. Ook heden ten dage is zij nog erg actief. Op 2 maart 1976 is de Stichting opgericht. Aanleiding was het toenmalige gemeentebeleid t.a.v. de bouw- en saneringsplannen in Santpoort. Een aantal verontruste dorpelingen stak de koppen bij elkaar, nadat gebleken was dat adviezen, bedenkingen en protesten tegen de voorgenomen besluiten t.a.v. het woonmilieu geen gehoor vonden bij de gemeente. Stichting Santpoort is een stichting met ongeveer 400 donateurs die zich tot doel stelt waardevolle cultuurhistorische elementen in de bebouwing en het landschap in en rond Santpoort te beschermen en waar mogelijk te herstellen. Dit uit zich in twee richtingen, te weten: 1 De Stichting bevordert in brede zin monumentenbeleid van de overheid en particulieren. Dit doet zij door historisch onderzoek en rapporteert hierover in verschillende situaties. Zo geeft de Stichting een eigen blad uit dat historisch artikelen bevat. Daarnaast bevordert de Stichting het monumentenbeleid van allerlei instanties door actief mee te denken of door bezwaar aan te tekenen in die gevallen waar een monument of cultuurhistorisch waardevol element bedreigd wordt. 2 De Stichting probeert het landschap en de ruimte in en rond Santpoort te beschermen en te versterken. Dit gebeurt door nieuwbouwplannen of infrastructurele projecten die een aantasting kunnen vormen voor deze landschappelijke gebieden, tegen te gaan. Maar ook worden initiatieven genomen om betere bescherming te creëren door actief mee te denken bij ontwikkeling van bijvoorbeeld bestemmingsplannen, beheerplannen enz. De Stichting hanteert de volgende methoden om haar doel te bereiken: Actief voorstellen doen om cultuurhistorisch waardevolle panden e.d. op de monumentenlijst van Gemeente, Provincie of Rijk geplaatst te krijgen. Bezwaar bedenkingen aan te tekenen tegen aantastende verbouwings- of sloopplannen van bestaande potentiëlemonumenten. Visie te geven op (voor)ontwerp bestemmingsplannen. Meepraten bij de visieontwikkeling op het gebied van verkeersbeleid en infrastructurele zaken van de Gemeente Velsen. Dreigende aantasting tegengaan van landschappelijke gebieden en open ruimte in en rond Santpoort door ontwikkeling van alternatieve voorstellen, bezwaarschriftprocedures enz. Eens per jaar "De Zandpoort" uit brengen en op de jaarmarkt staan als promotionele activiteit. Regelmatig een nieuwsbrief uitbrengen, waarin actuele informatie gegeven wordt over lopende activiteiten aan alle donateurs. De Stichting heeft een netwerk opgebouwd van contacten die zij in haar acties kan betrekken of aanspreken. Contacten worden onderhouden met: betrokken wethouders, politieke partijen, ambtenaren, Stichting Nationaal Park Zuid- Kennemerland, Milieufederatie Noord-Holland, Stichting "Ons Bloemendaal", Stichting Dorpsraad Driehuis, Stichting Woongemeenschap Santpoort-Zuid, Bond Heemschut, Vereniging Hendrick de Keijzer, Historisch Museum Haarlem, Historische Kring Velsen, Natuurmonumenten en vele anderen. 53

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2014 | | pagina 28