BEKBMKj £0.dTmelÏ,i"t7°,na™™lf Het werk wordt gegund op 13 oktober 1956 voor een bedrag van f.1.267.500, een aanbestedingsprotocol is niet in de stukken te vinden. Het project wordt gekenmerkt als een herhaling van de eerdere 50 woningen (zie aldaar), "doch met grotere wijzigingen". De drie gebouwen met 72 woningen waren gereed in 1961, daarna wil gemeente Velsen ook de twee volgende gebouwen neerzetten. Daarvoor moesten een aantal panden in de Elta verdwijnen. Deze waren in handen van een IJmuidense woningbouwvereniging, die de opdracht kreeg de huurders de huur op te zeggen. Dit gebeurde per brief van 20 september 1961, met de mededeling dat de woning per 8 oktober 1961 (dus minder dan drie weken later!ontruimd moest zijn. Een voorbeeld van particuliere woningbouw In Santpoort-Zuid, op de Willem de Zwijgerlaan 50, staat een huis dat een typisch voorbeeld is van particuliere huizenbouw vlak na de oorlog. Het huis, gebouwd door een Nederlander die uit Nederlands-Indië terugkeerde, heeft misschien wel 20 verschillende soorten bakstenen in even zovele kleuren die allemaal uit de puinhopen van de platgegooide huizen uit IJmuiden afkomstig waren (zie afb.il, blz 25). Als je de achtergrond niet kent valt het niet zo op en lijkt het of er een hedendaagse architect bezig is geweest met de huidige voorkeur voor veel kleuren baksteen in wilde verbanden. Maar het is een echt wederopbouwverhaal: veel oorlogsschade, weinig geld, weinig materialen om mee te gaan bouwen en toch de handen uit de mouwen. Uit het verhaal van de huidige bewoner, Dick Visser (91), blijkt wel duidelijk dat een ruimere uitleg van de term wederopbouw gerechtvaardigd is: het gaat niet alleen om het (her) bouwen van iets dat er al was op dezelfde plek. De gemeente Velsen had -in opdracht van Het Rijk- kort na het einde van de oorlog, op 24 juli 1945, alle puin van woningen (bakstenen, hout en staal) tot haar eigendom verklaard (zie afb. 12). Ook de eigenaren van woningen mochten er niets mee doen. Aannemers maakten in opdracht van de gemeente deze materialen weer geschikt voor hergebruik. De gemeente verkocht vervolgens de materialen, bijvoorbeeld bakstenen voor ca. f. 2,00 per kubieke meter. Een detail uit het verhaal van Dick Visser is nog het volgende: een aantal Duitse soldaten was na het beëindigen van de oorlog vrijwillig blijven hangen in IJmuiden, omdat hun familie de oorlog niet had overleefd en/of omdat hun huis niet meer bestond. Zij hielden het hoofd boven water door o.a. bij aannemers te gaan werken en met het bikken van de klinkers uit de IJmuidense puinhopen deze weer bruikbaar te maken voor de bouw. werden aangevraagd en allemaal via de Commissie Wederopbouw liepen om goedkeuring te verkrijgen. Echter, over de toewijzing van bouwvolume aan particulieren in de periode tot 1950 lijken de dossiers in de archieven van Velsen op geen stukken na compleet. Bij vrijwel alle aanvragen en toewijzingen ontbreken huisnummers en kadastrale gegevens. En zeker is dat er veel meer door particulieren gebouwd is dan nu nog in de archieven te vinden is. Grootschalige sociale woningbouw in Santpoort-Zuid 50 woningwetwoningen aan de Van Dalenlaan te Santpoort (complex XXIX), 1953-1955 Voorbereiden en gunning van de bouw van 50 woningen aan de Van Dalenlaan te Santpoort (complex XXIX), 1953 Een gebouw, 3 woonlagen, 32 woningen, hoek van Dalenlaan- Rusburglaan. Zie afb.13. Tweede gebouw, 3 woonlagen, 18 woningen, er tegenover aan de andere kant van de Van Dalenlaan. Woningbouwvereniging "Bloemendaal Noord" vraagt op 30 juni 1953 bij de gemeente Velsen een lening aan voor: aankoop grond f. 95.000, termijn 75 jaar en voor ontwerp en bouw van 50 woningen, f. 705.000, termijn r.EMEENTE VELSEN De Burgemeester der gemeente Velsen brengt ter openbare kennis, dat het College van Algemeene Commissarissen voor den Wederopbouw, gebruik makende van de hem bij de artikelen 2 en 13 van het Koninklijk Besluit van 7 Mei 1945 (Staatsblad F 67) gegeven bevoegdheid, is overgegaan tot ont eigening, ten name van deze Gemeente, van het puin en de restanten van opstal van de perceelen, welke door oorlogsgeweld in het tijdvak van 26 Maart 1944 tot 5 Mei 1945 geheel of nage noeg geheel zijn verwoest. Het is een ieder verboden (ook den eigenaars) te beschikken over het puin, hout of andere materi alen, afkomstig van de panden, welke onder deze puinonteigening geacht worden te vallen. men daartoe een door m gestaan, indien verklaring kan overleggen. g6geVen schrif""Üke VELSEN. 24 j0ii U- !l'w, M. M. KWINT. Afb.12 Onteigeningsverklaring 24 juli 1945. Bron: NHA collectie Velsen 16 Afb.13 Van Dalenlaan, woningen voor PEN/PWB, 1953-1955. Foto: M.G. de Groot, 2015 Afb.14 Van den Bergh van Eijsingaplantsoen, 1958-1961. Foto: M.G. de Groot, 2015 50 jaar. De rente bedraagt max. 4%. Architect: W.H.J. Hoosemans te Santpoort (Frans Netscherlaan 35) De grond wordt gekocht van twee provinciale bedrijven, het Provinciaal Waterbedrijf (PWB) en het Provinciaal Electriciteitsbedrijf (PEN). De woningen zijn bedoeld voor het personeel van PWB en PEN. Aannemer: Bouwbedrijf "Twaalf Provinciën" te Velsen (Jan Kostelijklaan 28). Dit bedrijf was opvolger uit 18 inschrijvingen, maar de laagste inschrijver werd onvoldoende kredietwaardig geacht. Zie afbeelding 13 voor een huidige foto. In febr. 1955, wanneer de eerste 50 woningen bijna klaar zijn, volgt een nieuwe aanvraag van "Bloemendaal Noord" voor grondaankoop o.a. van N.S. voor de volgende 42 woningwetwoningen in gelijksoortige gebouwen, aan de Van Dalenlaan. Grondprijs f. 25,- per m2. Het worden uiteindelijk in totaal 78 woningen. 78 woningwetwoningen aan de Van Dalenlaan (complex XXXIV), 1954(5) - 1960 ^Woningbouwvereniging "Bloemendaal-Noord" te Bloemendaal Architect: W.H.J. Hoosemans te Santpoort-Noord Aannemer: H.M. Koning te Santpoort-Noord, Kerkweg 128. 72 woningwetwoningen aan het Van den Bergh van Eijsingaplantsoen (complex XLVI), 1958-1961 Drie gebouwen, (in een plan van eerst 4, daarna 5 gebouwen, waarvoor eerst een stuk van De Elta moest verdwijnen), zie De Zandpoort 2014 in het artikel over de Elta. Zie afb. 14. Opdrachtgever: Woningstichting Velsen Stedebouwkundig ontwerp naar een plan van ir. W.Wissing Architect: directeur van de Dienst voor Volkshuisvesting te Velsen Aannemer: J.G.Visser te Leeuwarden (laagste van 28 inschrijvers uit het hele land de eerste inschrijving was nog te duur naar de maatstaven van het ministerie van Volkshuisvesting, die alles goed moest keuren. De hoogste inschrijver was ca. 30% te hoog. Dit geeft te denken omdat de normbedragen voor woningwetwoningen toch bekend verondersteld mochten worden). De huur van de woningen lag tussen f.12,95 en f. 14,10 per week. De grondprijs was f. 26,00 per m2. Zie afb. 14 voor een huidige foto. 17

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2015 | | pagina 10