Afbeeldingen behorende bij artikel "De gemeentekwekerij van Velsen Hoe verder? De heer L. Bangma schakelt uiteindelijk de advocaat procureur mr. L. Vorstman in die domicilie houdt aan de Keizersgracht in Amsterdam. De belangrijkste punten die mr. Vorstman zal gebruiken zijn de door de zusters gedane belofte en het feit dat L. Bangma met negen personen momenteel krap woont aan de Wüstelaan 35. Te krap, vindt hij. De gemeente vat dan het plan op de villa te vorderen ten behoeve van Maranatha. Tenslotte is het de enige kraamvoorziening in Velsen en voor ieder die daar aan klopt wordt een plekje gevonden. Mr. Vorstman maakt bezwaar tegen de vordering bij de Commissie van Advies te Velsen. Deze laat echter het advies aan het College van Burgemeester en Wethouders in het voordeel van Maranatha uitvallen. Het College wil dit advies tot vordering wel overnemen, maar kan dit niet doen zonder gegronde redenen. Voor de heer Bangma pleit het volgende: 1. het feit, dat deze eigenaar en oorspronkelijke bewoner is, 2. de relatief vrij grote vermindering van woonruimte in de gemeente, zowel kwalitatief als kwantitatief, 3. het gegeven dat binnen korte of langere tijd toch een oplossing voor Maranatha gevonden dient te worden. Voor het gebruik als instelling pleit: 1. het grote sociale belang, mede ten behoeve van de diensten voor Sociale Zaken te Velsen en Haarlem, 2. de onmogelijkheid de instelling zonder grote kosten te verplaatsen naar een ander binnen de gemeente gelegen perceel en daar te exploiteren, 3. het feit, dat de heer Bangma geen financiële nadelen zal ondervinden. (De heer Bangma ontvangt vanaf februari 1945 f. 1400,- per jaar. Met ingang van 1 mei 1945 wordt door het Prijzenbureau voor Onroerende Zaken de huurprijs vastgesteld op f. 1820,-. Er is geen reden voor schadeloosstelling. De zaak wordt verder uitgediept. Van groot belang is om te weten of Wüstelaan 94, met de bestemming woonruimte, kan worden gevorderd voor exploitatie van een kraaminrichting, annex rusthuis. Dat blijkt ingewikkeld. Angel Artikel 7 over vordering bepaalt, dat Burgemeester en Wethouders bevoegd zijn ter bevordering van een doelmatige verdeling van woongelegenheid in de gemeente, het gebruik te vorderen van al of niet bewoonde woningen, om te dienen als woonruimte of als woonruimte ten gebruike voor uitoefening van een beroep. En daar zit voor de zusters Dolleman en Groeneveld nu de angel. Wüstelaan 94 moet dienen als woonruimte. Het feit dat zij in deze ruimte wonen en hun beroep als verpleegster uitoefenen, rechtvaardigt niet het gebruik van deze grote woning. Het College komt tot de conclusie dat beide dames een bedrijf exploiteren; zij staan ook ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Daarnaast blijkt dat de Centrale Raad van Beroep op 8 oktober 1928 heeft beslist, dat een kraamvrouwenkliniek is te beschouwen als een ziekenhuis. Op naar Economische Zaken Toch wil de gemeente dat Maranatha gevestigd blijft aan de Wüstelaan 94. De Algemene Vorderingsregeling 1944 kan uitkomst bieden, maar dat moet gebeuren via een machtiging van de Minister van Economische Zaken. Een paar treden hoger dus. Een uitgebreide brief met alle ter zake doende informatie vindt op 31 december 1947 zijn weg naar Zijne Excellentie de Minister. De vraag blijft of een en ander ten gunste van de zusters zal uitpakken. Tegelijk blijkt dat de gemeente al een plan B achter de hand heeft. Dit plan B is een "sterfbeleid" van de kraamkliniek! Aan L. Bangma zal, met ingang van de dag waarop de laatste thans opgenomen patiënt is vertrokken, vergunning worden verleend voor zijn eigen perceel. De dames Dolleman, Groeneveld en het inwonend personeel worden, indien zij inmiddels geen andere oplossing hebben gevonden, tijdelijk ondergebracht in het thans door de heer Bangma bewoonde perceel, Wüstelaan 35. Kruistocht De hele consternatie houdt begrijpelijkerwijs ook de gemoederen in Santpoort bezig. In het Santpoort's Weekblad dat als vast motto "welvaart door eendracht" voert, neemt men het op voor de kraaminrichting. De problemen die zich voor Maranatha hebben opgestapeld zijn divers, zoals het probleem Afb. 16 Het aangeleverde zomergoed voor de gemeentekwekerij in mei 1998. Bron: Foto aangeleverd door de heer F. Kruyshaar, wijkpost Velserbroek Afb. 17 Gemeentekwekerij, die nog in een betrekkelijk open gebied ligt. Dit gebied is onderdeel is van de ecologische oost-west verbinding van Spaarnwoude naar het duingebied. Bron: Google Earth 28 29

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2015 | | pagina 16