getroffen door een ernstige ziekte waaraan hij overleed. De kwekerij bleef nog een aantal jaren op dezelfde wijze functioneren. Ieder jaar werd de exploitatie van de kwekerij bekeken op de verhouding kosten en baten. Hierbij werd de exploitatie vergeleken met de kostprijs van het plantgoed bij de particuliere kwekerijen. Tot circa 1980 sprong de gemeentekwekerij er steeds goed uit. Maar in 1981 besloot het gemeentebestuur om drie van haar gemeentelijke diensten door te lichten. Het ging om het wagenpark, de zwembaden en de gemeentekwekerij. Dit was het gevolg van de tweede oliecrisis in 1979, alle overheidsdiensten moesten bezuinigen. Ook was er bij de particuliere kwekerijen een modernisering en een schaalvergroting op gang gekomen, waarbij het kweekproces sterk geautomatiseerd werd. De gemeente was niet meegegaan met deze automatisering, waardoor het product van de gemeentekwekerij duurder werd dan bij de particuliere kwekerijen. Het gevolg was dat men besloot het plantgoed voortaan in te kopen bij de particuliere kwekerijen. Daarnaast werd ook bezuinigd op het onderhoud van de plantsoenen. De bloemisterij op de kwekerij werd gesloten en uiteindelijk werden de kas en broeibakken in 1993 of kort daarna gesloopt. De schuur werd vergroot en aangepast aan de nieuwe functie van de kwekerij, het geheel werd wit bepleisterd. Ook de boomkwekerij werd afgebouwd, geleidelijk aan werden de jonge bomen aangekocht kort voordat zij nodig waren. Na de aankoop werden die op de kwekerij opgekuild (dit houdt in dat de bomen groepsgewijs tijdelijk in een plant gat werden geplant) in afwachting van het planten in de plantsoenen en langs de wegen. In 1994 werd de kwekerij ook bestemd als wijkpost voor de groenvoorziening in het gemeentedeel Velserbroek, waar sinds 1985 een nieuwe woonplaats tot ontwikkeling was gekomen. De wijkpost was noodzakelijk voor de grootschalige groenaanleg die in het ontwerp voor deze nieuwe woonkern was opgenomen. In 1994 werd deze post bemand door drie medewerkers, de voorman Hans Lammers, Ed Paap en Henk van de Bos. Daarnaast waren er 15 mensen werkzaam van de sociale werkplaats "de Tunnel" in Velsen-Noord. Zij namen ongeveer 2/3 van het onderhoud in de Velserbroek voor hun rekening. Ook werd veel werk uitbesteed aan twee aannemers: de firma Hoek en de HeideMaatschappij. In deze tijd werd er een garage gebouwd voor de voertuigen, waarmee het personeel werkte. Tevens werd er een compostbedrijf op de kwekerij opgezet. Het blad dat uit de bossen, plantsoenen en langs de wegen werd opgehaald, werd naar de kwekerij gebracht en daar gecomposteerd tot rulle teelaarde. Deze aarde werd als plantbed gebruikt in de plantsoenen. In totaal werden jaarlijks 100 volle vrachtwagens met vijf kubieke meter laadvermogen op de voormalige kwekerij gestort. De bladmassa werd driemaal per jaar met een shovel omgezet. Na drie jaar is de broeiende massa veranderd in teelaarde. Bij de bouw van het nieuwe gemeentedeel Velserbroek werd de kwekerij in twee gedeelten gesplitst door de aanleg van de weg Broekeroog. Het deel ten zuiden van Broekeroog dat grenst aan het Hillegondswegje werd verkocht aan kwekerij Loef B.V. Deze kwekerij is gespecialiseerd in het kweken van bomen en sierplanten. De voormalige kwekerij werd nog steeds gebruikt als afleverpunt voor de leveranciers van de plantjes. In mei 1995 werden door een kweker uit Ter Apel 24.000 plantjes afgeleverd en vanaf de kwekerij uitgezet in de plantsoenen van Velsen. Geleidelijk aan werd er steeds meer bezuinigd op het onderhoud van de plantsoenen. Zo werd het aantal rozen in de perken teruggebracht, omdat rozen drie keer zo duur in aanschaf en onderhoud zijn als gewone plantjes. Toch werden in 1996 nog 25.000 plantjes zomergoed afgeleverd en 20.000 winterviolen. Alleen al in de Velserbroek werden 10.000 bollen gepland. In totaal waren er over de gemeente ca. 11.000 straatbomen in onderhoud. Vanaf 2002 moest de gemeente Velsen de broekriem strakker aantrekken en stopte de inkoop van bloeiend zomergoed en winterviolen. De bloemvakken werden nu opgevuld met vaste planten, deze vragen minder onderhoud en hoeven niet ieder jaar vervangen te worden. Aanvankelijk lagen in de wijkpost de composthopen direct op de kale grond. Maar volgens de ingetreden Wet Milieubeheer moest dit gaan gebeuren op vloeistofdichte vloeren en moest het regenwater, dat door de compost heensijpelt, worden opgevangen. Daarvoor moest een composteerinrichting worden ingericht. Het zelf composteren levert zowel financiële als ecologische voordelen op. Financieel omdat het groenafval niet afgevoerd hoefde te worden en omdat het niet nodig was compost in te kopen. Het college van B en W besloot op grond van de voornoemde wet een vergunning aan te vragen voor de composteeractiviteiten op de wijkpost. Voor de aanleg hiervan werd een krediet ter beschikking gesteld van 340.750 gulden. Er werd een vloeistofdichte asfaltlaag aangelegd en het weglekkende water werd in een bassin opgevangen. In 2000 kwam deze composteerinrichting in werking. Ook werd er een bagger-depot aangelegd voor het niet vervuilde slib uit de waterpartijen in de Velserbroek. Dit werd gemengd met het blad in de composteerinrichting. Nog geen 10 jaar later werd de composteerinrichting al weer opgeheven. De alsmaar strenger wordende milieuwetgeving stelde steeds hogere eisen aan een dergelijke inrichting. Om hieraan te voldoen moesten er zoveel kosten gemaakt worden, dat het voor de gemeente Velsen niet meer rendabel was om de inrichting te handhaven. De composteerinrichting werd omge-bouwd tot depot voor grond, takken en andere materialen voor de groenvoorziening. De wijkpost bleef wel nog steeds het aanleverpunt voor de jonge bomen die in Velsen worden uitgezet. In 1999 werd in Velsen de Nationale boomplant dag gevierd in de Velserbroek. Wethouder Westendorp opende deze dag door het planten van een boom. Daarna gingen de leerlingen van de basisschool De Windroos onder leiding van personeel van de groenvoorziening in Velsen verder met het aanplanten van bomen. Nog steeds worden bij speciale gelegenheden nieuwe bomen aangeplant en dat gebeurt bij voorkeur met de "hulp" van schoolkinderen. Afb. 12 De schuur, de kas en de broeibakken in hun laatste dagen. Foto: 1993. 42 Afb. 13 Het omzetten van de bladmassa met de shovel, 1966. Onder de bladmassa de asfalt laag. Centraal een afvoergoot om het water dat door de compost heen sijpelt af te voeren naar het bassin. Foto: 1996. Afb. 14 De bomen liggen klaar om naar de plantlocatie gebracht te worden voor de boomplantdag. Foto: 1999. Afb. 15 Het planten van een boom door de leerlingen van de school de Windroos met hulp van de medewerkers van de gemeentelijke groenvoorziening. Foto: 1999. 43

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2015 | | pagina 23